Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.18.7.2016 z 27.12.2016 r.
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 28 2016 11:29:16

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.18.7.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 27 grudnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: PR.6220.18.6.2016, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji perlitu zlokalizowanej przy ul. Morcinka 17 w Kaczycach, gmina Zebrzydowice”.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu. Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm).


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.18.7.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 27 grudnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: PR.6220.18.6.2016, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji perlitu zlokalizowanej przy ul. Morcinka 17 w Kaczycach, gmina Zebrzydowice”.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu. Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm).


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta