IR- postępowanie o zamówienie 02/2009
Dodane przez gci dnia Luty 09 2009 21:52:21

Zebrzydowice, dnia  09.02.2009 r.

IR- postępowanie o zamówienie 02/2009


OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU


Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego turystycznej ścieżki rowerowej łączącej Karvinę z Zebrzydowicami".

Zadanie wspólfinansowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  09.02.2009 r.

IR- postępowanie o zamówienie 02/2009


OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU


Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego turystycznej ścieżki rowerowej łączącej Karvinę z Zebrzydowicami".

Zadanie wspólfinansowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.


Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.25.21.00-9  uzup. E019-9

Zakres prac projektowych obejmuje:
 - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego turystycznej ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą / zakres ok. 0,8 km - wg załącznika mapowego /
 - opracowanie graficznego LOGO dla Projektu w związku ze współfinansowaniem z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
 - materiały geodezyjne do projektowania
 - niezbędną inwentaryzację stanu istniejącego
 - uzyskanie pozwolenia na budowę
 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z późniejszymi zmianami - w 1 egz.
 - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w 1 egz.
 - projekt budowlano - wykonawczy - w 5-ciu egz.

Całość opracować w wersji papierowej i na nośniku CD , wersja CD musi być tożsama z wersją papierową.

Opracowanie projektowe powinno uwzględniać:
 - ruch samochodów uprzywilejowanych
 - miejsca postojowe dla samochodów turystów korzystających z aktywnego wypoczynku
 - wykonanie niezbędnych przepustów dla odprowadzenia wody deszczowej

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy - do dnia 31.07.2009 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Termin opracowania graficznego LOGO - do dnia 15.03.2009 r.

Termin opracowania koncepcji ścieżki rowerowej - do dnia 31.03.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł - tel. 032 4755107 pokój nr 40

Termin składania ofert - do dnia  19.02.2009 r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 19.02.2009 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA