IR- postępowanie o zamówienie 03/2009
Dodane przez gci dnia Luty 16 2009 15:53:43

Zebrzydowice, dnia 16.02.2009 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Remont toalet I i II piętra w budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach".


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 16.02.2009 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Remont toalet I i II piętra w budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach".

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.33.00.00-9, 45.11.00.00-1

Zakres robót obejmuje remont męskich toalet I i II piętra. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie użyteczności publicznej. Roboty wyburzeniowe prowadzić w godz. od 15:30 do 18:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i informatykiem. Obiekt udostępniony będzie w godz. od 7:00 do 18:00. Gruz i materiały budowlane wnosić / wynosić po godz. 15:30.
Pracownicy zatrudnieni do w/w zakresu robót muszą mieć ubrania robocze, zgodne z instrukcja BHP.

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy - do 15.05.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł - tel. 032 4755107 pokój nr 40

Termin składania ofert - do dnia 02.03.2009 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.