Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 01 2010 16:04:19

Zarządzenie nr 0151-V/26/81/10
Wójta Gminy Zebrzydowice
 z dnia 29 czerwca  2010 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, rekreacji i sportu


Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie nr 0151-V/26/81/10
Wójta Gminy Zebrzydowice
 z dnia 29 czerwca  2010 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, rekreacji i sportu

     Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.),  art. 15  oraz art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Unieważnić otwarty konkurs ofert, w związku z niespełnieniem wymogów zawartych w ogłoszeniu przez jedynego oferenta, na realizację w okresie od 01 lipca do 30 września 2010 roku zadania publicznego pod nazwą "Dofinansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wraz z infrastrukturą dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zebrzydowice, od 01 lipca do 30 września 2010 roku" z przeznaczeniem kwoty 3.000 (trzy tysiące) złotych na dofinansowanie zadania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA