Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 14 2010 14:15:59

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zebrzydowice

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku

I. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
 1. Dofinansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wraz z infrastrukturą dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zebrzydowice, od 15 sierpnia do 30 września 2010 roku, kwota - 3.000 zł

Rozszerzona zawartość newsa

OGŁOSZENIE

     Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), uchwały Nr XXXIII/313/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 oraz uchwały Nr XXXIV/321/09 z dnia 26 listopada 2009r.  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów

Wójt Gminy Zebrzydowice

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku

I. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
 1. Dofinansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wraz z infrastrukturą dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zebrzydowice, od 15 sierpnia do 30 września 2010 roku, kwota - 3.000 zł
II. Rodzaje zadań zrealizowanych w 2009 r. oraz kwoty dotacji na dofinansowanie zadania:
 1. Integracja poprzez sport dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów w sołectwie Zebrzydowice - kwota 4.500 zł
 2. Integracja poprzez sport dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów w sołectwie Kończyce Małe - kwota 4.500 zł
 3. Integracja poprzez sport dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów w sołectwie Kaczyce - kwota 4.500 zł,
 4. Integracja poprzez sport dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów w sołectwie Marklowice Górne - kwota 2.500 zł
 5. Organizacja w sołectwach imprez na obiektach sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów z udziałem mieszkańców w sołectwie Zebrzydowice - 2.000 zł
 6. Organizacja w sołectwach imprez na obiektach sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów z udziałem mieszkańców w sołectwie Kończyce Małe - 2.000 zł
 7. Organizacja w sołectwach imprez na obiektach sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów z udziałem mieszkańców w sołectwie Kaczyce - 2.000 zł
 8. Organizacja w sołectwach imprez na obiektach sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów z udziałem mieszkańców w sołectwie Marklowice Górne - kwota 2.000 zł
III. Podmioty uprawnione do składania ofert:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
IV. Tryb realizacji zadania:
W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.
V. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizację, które łączenie spełniają następujące warunki:
 1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
 2. Dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania.
 3. Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 4. Przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2009;
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego - formularz nr 1;
 5. Ich oferta będzie wpisywać się w zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu objęcia opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów, działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach.

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być dołączone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzenie jej zgodności.
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
VI. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz.873 z późn. zm.).
 2. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za 2009 rok (dotyczy organizacji, które otrzymały dotację w 2009 r.)
 3. Wójt Gminy Zebrzydowice przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Gmina może wyłonić w konkursie więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę.
 6. Formą finansowania zleconego zadania będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Zebrzydowice na rzecz wykonawcy na podstawie umowy.
 7. Poprzez udzieloną dotację celową Gmina Zebrzydowice będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy - w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) Pozostałe koszty realizacji zadania będą realizowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych
 8. Wójt Gminy Zebrzydowice może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 9. Wójt Gminy Zebrzydowice może w trakcie realizacji zadania wycofać się z umowy na realizację zadania, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność  merytoryczną lub finansową oferenta.
VII. Wydatki, pokrywane z  dotacji muszą być przeznaczone bezpośrednio na realizację zadania i mogą obejmować w szczególności:
 1. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania o ile organizator nie posiada takiego sprzętu,
 2. wynagrodzenie kadry instruktorskiej, trenerskiej, szkoleniowej, opiekę medyczną niezbędną do prawidłowej realizacji zadania - na podstawie zawartej umowy,
 3. koszty sędziowskie - w przypadku udziału we współzawodnictwie,
 4. koszty wynajmu obiektów i sprzętu,
 5. ubezpieczenie osób związanych wyłącznie z realizacją zadania
 6. koszty transportu uczestników,
 7. koszty utrzymania obiektów sportowych związane z realizacją zadania (usługi, umowy, materiały eksploatacyjne), nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji,
 8. wydatki związane ze stworzeniem zaplecza niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania,
 9. koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, np. noclegi i wyżywienie w przypadku imprez odbywających się poza miejscowością (obozy szkoleniowe, wyjazdy sportowo-rekreacyjne),
 10. materiałów informacyjno-edukacyjnych, wynajmu pomieszczeń i materiałów warsztatowych,
 11. zakupu napojów, żywności, związane z dożywianiem osób uczestniczących w zadaniu wg. szczegółowej kalkulacji przedstawionej w ofercie,
 12. koszty nagród - tylko w przypadku współzawodnictwa;
 13. przygotowanie i druk publikacji (afisze, zaproszenia itp.)nie więcej niż 5 % kosztów;
 14. koszty materiałów promocyjnych;
 15. koszty organizacji szkoleń, warsztatów, zajęć dydaktycznych, spotkań itp. wg. przedstawionego harmonogramu
 16. koszty administracyjne, np. koordynacja i obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, co, czynsz za wynajem pomieszczeń w stosowanej części przypadającej na dany projekt, nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji;
 17. zakup innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
VIII. Środki finansowe ponoszone przy realizacji zadania nie mogą być wykorzystane na:
 1. wynagrodzenia członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszone przy realizacji zadania;
 2. diety uczestniczących w realizacji zadania;
 3. podatki, cła, opłaty skarbowe;
 4. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
 5. nabycie lub dzierżawę gruntów;
 6. koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji zadania;
 7. delegacji służbowych związanych z realizacja projektu;
 8. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
 9. wydatki niezwiązane z realizacją zadania;
 10. wydatki związane z finansowaniem sportu kwalifikowanego.
IX. Termin składania ofert:
 1. Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 do dnia 03.08.2010 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływa do Urzędu.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wzór druku oferty na realizację zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice - http://www.zebrzydowice.pl/, http://www.bip.zebrzydowice/ lub otrzymać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 - pokój 13AB
X. Termin i tryb dokonania wyboru ofert oraz sposób informowania o wynikach konkursu:
 1. wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
 2. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
 3. o podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni są również pisemnie,
 4. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołania
 5. komisja konkursowa dokona wyboru oferty w terminie do 09 sierpnia 2010 r.
 6. Wójt Gminy Zebrzydowice po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji,
 7. kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. spełnienie wymogów formalnych,
  2. zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
  3. merytoryczna wartość oferty,
  4. ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby, doświadczenie)
  5. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  6. dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
XI. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo:
 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. przesunięcia terminu składania ofert,
 3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
 4. możliwości dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań,
XII. Postanowienia końcowe:
W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Zebrzydowice z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
XIII. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela:
Weronika Jendral, Referat ORO, pokój 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel.  032 47 55 113

Załączniki:
- Załącznik nr 1-wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.Nr 193, poz.1891 z dnia 18 listopada 2003 roku
- Formularz nr 1


ZAŁĄCZNIK - POBIERZ