IR- przetarg 02/2009
Dodane przez gci dnia Marzec 04 2009 15:43:50

Zebrzydowice, dnia 04.03.2009 r.

IR- przetarg 02/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Wykonanie nakładek z masy asfaltobetonowej na gorąco na drogach Gminy Zebrzydowice"
Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.11.11.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.23.24.52-5, 45.23.33.30-1, 45.23.32.20-7


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 04.03.2009 r.

IR- przetarg 02/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Wykonanie nakładek z masy asfaltobetonowej na gorąco na drogach Gminy Zebrzydowice"
Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.11.11.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.23.24.52-5, 45.23.33.30-1, 45.23.32.20-7

Zakres robót obejmuje :
 -  ręczne ścinanie i plantowanie poboczy
 -  częściowe korytowanie
 -  cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej
 -  rozebranie nawierzchni asfaltowej
 -  mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznych
 -  wyrównanie profilu masą asfaltobetonową grubości 3 cm
 -  ułożenie warstwy ścieralnej asfaltobetonowej grubości 4 cm
 -  skropienie nawierzchni asfaltem dwukrotnie / krawędzie /
 -  obsypka poboczy żużlem wielkopiecowym 6 cm
 -  odwodnienie, ułożenie cieków betonowych, regulacja krat
 -  wykop koparką i odwóz samochodem na odległość 1 km
 -  wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

Termin wykonania zamówienia : do dnia 31.07.2009 r.

Wadium w wysokości 15.000,00 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub przelewem na konto Urzędu Gminy - BS Jastrzębie 85847000012001003042830011
Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Bronisław Piekar i Kazimierz Herman tel. 032 4755131 lub 032 4755151 pokój nr 36 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

Termin składania ofert - do dnia 26.03.2009 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

    1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Do potwierdzenia:
      -    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
      -    dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jak : uprawnienia budowlane do kierowania robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie dróg oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
      -    aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
      -    informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
      -    informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
    2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Do potwierdzenia:
      -    wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
      -    wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia Wykaz musi zawierać co najmniej niżej wymieniony sprzęt tj. koparko - spycharka - szt. 1, ładowarka - szt. 1, równiarka - szt. 1, walec ogumiony - szt. 1, walec wibracyjny - szt. 2, walec statyczny - szt. 1 , samochód wywrotka - szt. 2, samochód skrzyniowy - szt. 1 , wytwórnia masy własna czy wynajem, rozścielacz masy o szerokości do 4,0 m - szt. 1
      -    wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać wykonanie co najmniej 3 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia / wartość przedstawionych robót musi odpowiadać i być porównywalna z wartością poszczególnych odcinków dróg składających się na całość zamówienia / .
    3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - co należy potwierdzić następującym dokumentem :
informacja banku , w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 200.000 zł.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia / nie spełnia.

 
  6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty :
   
 1. Oświadczenie na formularzu / załącznik nr 2 do SIWZ / o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. l oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l oraz ust. 2 pkt. l ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający profil prowadzonej działalności zgodny z rodzajem niniejszego zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
 6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
 7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresy wykonywanych przez nich czynności / załącznik nr 3 do SIWZ /
 8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie / załącznik nr 4 do SIWZ / - dołączyć referencje + protokoły odbioru tych robót
 9. Potencjał techniczny / zał. nr 5 /
 10. Opinia bankowa
 11. W przypadku oferty składanej przez Konsorcja należy dołączyć umowę współpracy ze wskazaniem pełnomocnika
  6.2. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2009 r. pod nr 48908.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKAPrzejdź do działu z dokumentacją przetargową>>>