Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Dodane przez admin_ug dnia Sierpień 12 2010 11:41:40

Zarządzenie nr 0151-V/33/105/10
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, rekreacji i sportu


Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie nr 0151-V/33/105/10
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, rekreacji i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.),  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, rekreacji i sportu w 2010 roku wybierając
    1. ofertę złożoną przez Rzymskokatolicką Parafię Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach, na realizację w okresie od 15 sierpnia do 30 września 2010 roku zadania publicznego pod nazwą "Dofinansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wraz z infrastrukturą dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zebrzydowice" z przeznaczeniem kwoty 3.000 (trzy tysiące) złotych na dofinansowanie zadania.
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wysokiej oceny realizacji zadania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta