Konsultacje społeczne - Podstawowe informacje
Dodane przez admin_ug dnia Październik 13 2010 18:35:52

Zgodnie z  art. 5 ust.  5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)  określono szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są na podstawie Uchwała Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010.