Zaproszenie do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 19 2010 20:53:42

Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza konkurs w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia i zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 35a ust. 1 i ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz. 592) oraz Uchwały Nr XXXV/323/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok, ze zmianami

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:

1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

2. Przedmiot konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na realizację zadania:
"szczepienie przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym szczepionką czterowalentną - dziewczyny z I klasy gimnazjum".


Rozszerzona zawartość newsa

Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza konkurs w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia i zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 35a ust. 1 i ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93, poz. 592) oraz Uchwały Nr XXXV/323/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2010 rok, ze zmianami

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:

1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

2. Przedmiot konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na realizację zadania:
"szczepienie przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym szczepionką czterowalentną - dziewczyny z I klasy gimnazjum".

3. Adresaci konkursu:
Podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w przedmiocie konkursu (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z pózn. zm.)

4. Data zawarcia/obowiązywania umowy:
Umowa na świadczenie usług w zakresie szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym szczepionka czterowalentna - dziewczyny z I klasy gimnazjum zostanie zawarta od 6 grudnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r.

5. Szczegółowe warunki konkursu:
Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, są dostępne w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Biuro Rady Gminy (pokój nr 38), w terminie od dnia ogłoszenia konkursu tj. 19.11.2010 r. - 3.12.2010 r., do godz. 14.00 oraz na stronie internetowej: www.zebrzydowice.pl

6. Wymagania stawiane podmiotowi składającemu ofertę:

a) podmiot składający ofertę winien posiadać doświadczenie w zakresie określonym w przedmiocie konkursu,

b) personel zatrudniony przez podmiot, składający ofertę winien posiadać odpowiednie kwalifikacje, w tym osoba zatrudniona na stanowisku kierownika winna posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. 2000 r. Nr 44, poz. 520 z pózn. zm),

c) budynek, w którym będą świadczone usługi zdrowotne określone w przedmiocie konkursu winien być zlokalizowany na terenie gminy Zebrzydowice i powinien spełniać standardy, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006 r., Nr 213 poz.1568).

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice (pokój nr 17), w terminie do 3 grudnia 2010 r., do godz.14.00.

8. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

a) otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2010 r., o godz.13.00, pokój nr 38 Urzędu Gminy Zebrzydowice,

b) o wynikach konkursu podmioty składające ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.

9. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w 2010 roku wynosiła: 23.200 zł


 

Załącznik - wzór oferty do pobrania (POBIERZ)


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA