Ogłoszenie o zamówieniu usługi: wywóz odpadów...
Dodane przez gci dnia Styczeń 14 2011 13:33:32
Zebrzydowice: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów komunalnych Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.02.2011 r do 31.01.2013 r

Numer ogłoszenia: 16701 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiRozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów komunalnych Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.02.2011 r do 31.01.2013 r
Numer ogłoszenia: 16701 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zebrzydowice , ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 4755107, faks 032 4693266.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów komunalnych Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.02.2011 r do 31.01.2013 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów komunalnych Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.02.2011 r do 31.01.2013 r. Zakres robót obejmuje: - załadunek, transport i utylizację odpadów komunalnych gromadzonych na poszczególnych obiektach - każdorazowo po wykonaniu usługi należy doprowadzić do porządku miejsca wokół kontenerów lub pojemników - usługę każdorazowo telefonicznie zamawia kierownik jednostki lub osoba upoważniona a Wykonawca potwierdza pisemnie w ciągu 48 godzin wykonanie usługi - wywóz nieczystosci stałych nie obejmuje wywozu przedmiotów wielkogabarytowych tj. zużytych mebli, sprzętu RTV i AGD, gruzu oraz odpadów zielonych Wykonawca zamówienia musi posiadać Zezwolenie Wójta Gminy Zebrzydowice na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zebrzydowice, udzielone na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.10.00.00-7, 90.10.00.00-8, 90.10.00.00-9, 90.11.13.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2.000 zł Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego : BS Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem Wadium na Wywóz odpadów komunalnych z obiektów komunalnych Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.02.2011 r do 31.01.2013 r Wadium wnoszone w pieniądzu uwaza się za złozone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiajacego przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub innych dokumentów potwierdzajacych ten fakt, jeżeli Wykonawca wykaże w ofercie udział podmiotów trzecich.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebrzydowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zebrzydowice 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Zebrzydowice 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dokumentacja przetargowa została zamieszczona w dziale  do pobrania [KLIKNIJ ]