Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy
Dodane przez admin_ug dnia Styczeń 19 2011 13:31:26Ogłoszenia Wójta Gminy Zebrzydowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
 2. Na podstawie Zarządzenia nr 0151-VI/ 2 / 5 /11 z dnia 14 stycznia 2011 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011."

 3. Termin konsultacji:
 4. Dzień 19 stycznia 2011 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 25 stycznia 2011 roku jako dzień ich zakończenia.

 5. Forma konsultacji:
 6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.

 7. Stanowisko merytoryczne:
 8. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Weronika Jendral, pok. 13AB, tel. 324755100 wew. 113.


Rozszerzona zawartość newsaOgłoszenia Wójta Gminy Zebrzydowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
 2. Na podstawie Zarządzenia nr 0151-VI/ 2 / 5 /11 z dnia 14 stycznia 2011 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011."

 3. Termin konsultacji:
 4. Dzień 19 stycznia 2011 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 25 stycznia 2011 roku jako dzień ich zakończenia.

 5. Forma konsultacji:
 6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.

 7. Stanowisko merytoryczne:
 8. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Weronika Jendral, pok. 13AB, tel. 324755100 wew. 113.Zarządzenie Nr 0151-VI/ 2/ 5 /11

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 14 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011."


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.


§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
 2. Wyznaczam dzień 19 stycznia 2011 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 25 stycznia 2011 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-VI/ 2 / 5 /11
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 14 stycznia 2011 r.


 

Ogłoszenia Wójta Gminy Zebrzydowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
 2. Na podstawie Zarządzenia nr 0151-VI/ 2 / 5 /11 z dnia 14 stycznia 2011 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011."

 3. Termin konsultacji:
 4. Dzień 19 stycznia 2011 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 25 stycznia 2011 roku jako dzień ich zakończenia.

 5. Forma konsultacji:
 6. Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.

 7. Stanowisko merytoryczne:
 8. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Weronika Jendral, pok. 13AB, tel. 324755100 wew. 113.