IR- postępowanie o zamówienie 04/2009
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 24 2009 12:41:46

Zebrzydowice, dnia 24.03.2009 r.

IR- postępowanie o zamówienie 04/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Remont cząstkowy dróg gminnych grysami i emulsją asfaltową na terenie Gminy Zebrzydowice.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 24.03.2009 r.

IR- postępowanie o zamówienie 04/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Remont cząstkowy dróg gminnych grysami i emulsją asfaltową na terenie Gminy Zebrzydowice.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.23.31.41-9

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami w następującym zakresie:

- oczyszczenie uszkodzonych miejsc
- skropienie emulsją asfaltową oczyszczonej nawierzchni
- rozścielenie kruszywa jedną warstwą
- uwałowanie uprzednio rozścielonego i skropionego kruszywa

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy - do dnia 05.06.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg Bronisław Piekar - tel. 032 4755131 pokój nr 36.

Termin składania ofert - do dnia 15.04.2009 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA