Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice uchwały nr XLI/377/10
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 09 2011 13:18:48

OGŁOSZENIE
o podjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice uchwały nr XLI/377/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice uchwały nr XLI/377/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice.
Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy -zapoznać się można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach. Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.


Rozszerzona zawartość newsa

OGŁOSZENIE
o podjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice uchwały nr XLI/377/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice uchwały nr XLI/377/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice.
Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy -zapoznać się można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach. Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta