IR- P 01/2011 (Koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową na wysięgniku)
Dodane przez admin_ug dnia Maj 16 2011 15:02:28

Zebrzydowice, dnia  16.05.2011 r.

IR- postępowanie o zamówienie 01/2011

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Trzykrotne koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową na wysięgniku na terenie Gminy Zebrzydowice".


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  16.05.2011 r.

IR- postępowanie o zamówienie 01/2011

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Trzykrotne koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową na wysięgniku na terenie Gminy Zebrzydowice".

Zakres robót:
- koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową na wysięgniku oraz ręczne wykaszanie przy znakach drogowych, drzewach itp. - zgodnie z załącznikiem do SIWZ "Wykaz dróg do mechanicznego koszenia..."

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 77.31.41.00-5

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy -
Termin rozpoczęcia I-szego koszenia ustala się na dzień  27.05.2011 r.
Terminy rozpoczęcia II-go i III-go koszenia ustalone zostaną pisemnie z wyprzedzeniem trzydniowym.
Termin zakończenia prac związanych z koszeniem ustala się do dnia 15.10.2011 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg Bronisław Piekar - tel. 32/ 4755131, pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia  24.05.2011 r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  24.05.2011 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA