Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 19 2011 14:12:09

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 19 września 2011 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.


Rozszerzona zawartość newsa

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 19 września 2011 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.

     Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) Wójt Gminy Zebrzydowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w terminie od dnia 19 września 2011 r. do dnia 3 października 2011 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek, wtorek, środa - od 7:30 do 15:30, czwartek - od 7:30 do 17:00, piątek - od 7:30 do 14:00) na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 102,poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.