Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy
Dodane przez admin_ug dnia Październik 31 2011 10:00:56


Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

1.      Przedmiot konsultacji:
               Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.40.138.2011 z dnia 24 października 2011 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

2.      Termin konsultacji:
               Dzień 31 października 2011 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 14 listopada 2011 roku jako dzień ich zakończenia.

3.      Forma konsultacji:
               Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.

4.      Stanowisko merytoryczne:
               Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Weronika Jendral, pok. 13AB, tel. 324755100 wew. 113.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Rozszerzona zawartość newsa


Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

1.      Przedmiot konsultacji:
               Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.40.138.2011 z dnia 24 października 2011 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

2.      Termin konsultacji:
               Dzień 31 października 2011 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 14 listopada 2011 roku jako dzień ich zakończenia.

3.      Forma konsultacji:
               Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.

4.      Stanowisko merytoryczne:
               Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Weronika Jendral, pok. 13AB, tel. 324755100 wew. 113.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Zarządzenie Nr SG.0050.40.138.2011
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012."

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
  2. Wyznaczam  dzień 31 października 2011 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 14 listopada 2011 roku jako dzień ich zakończenia.
  3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

     Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3.

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.40.138.2011
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 24 października 2011 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

1.      Przedmiot konsultacji:
               Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.40.138.2011 z dnia 24 października 2011 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

2.      Termin konsultacji:
               Dzień 31 października 2011 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 14 listopada 2011 roku jako dzień ich zakończenia.

3.      Forma konsultacji:
               Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.

4.      Stanowisko merytoryczne:
               Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Weronika Jendral, pok. 13AB, tel. 324755100 wew. 113.