IR- P 02/2011 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego)
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 14 2011 13:48:50

Zebrzydowice, dnia  14.11.2011 r.

IR- postępowanie o zamówienie 02/2011

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  14.11.2011 r.

IR- postępowanie o zamówienie 02/2011

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zasady prowadzenia konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego określone w zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r w sprawie Szczegółowych Zasad Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Ulicznego / MP z 1987 r nr 29 poz 230 /

Do kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zalicza się:
- koszt dopuszczeń do pracy na sieci przez właściwy Zakład Energetyczny
- koszt wymiany drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów
- wymiana żarówek, lamp, bezpieczników i wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia
- koszt wymiany uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp, pionów w słupach
- lokalizację wozem pomiarowym uszkodzonych kabli, naprawa uszkodzonych zerwanych kabli ziemnych
- mycie kloszy opraw oświetleniowych 2 razy w roku - w miesiącach kwiecień, wrzesień
- malowanie metalowych słupów, wysięgników, drzwiczek, szaf oświetlenia ulicznego w miarę potrzeb
- regulacja i wymiana zegarów sterujących
- konserwacja i bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego, wymiana poszczególnych elementów w szafach
- prześwietlanie drzew
- wykonywanie oględzin i przeglądów technicznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia
- porządkowanie terenów po wykopach , naprawa chodników, jezdni i terenów zielonych / przywrócenie do stanu pierwotnego /
- przy robotach ziemnych uwzględnić opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszt oznakowania robót
- prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach oświetlenia ulicznego
- prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie
- bezpłatna wymiana 20 szt opraw 70 W na nowe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego do końca I kwartału 2012 r.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :  50.23.21.00-1

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy -  od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub możnają odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy - Remigiusz Rybak - tel. 32/ 4755131, pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia  23.11.2011 r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  23.11.2011 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta