Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Dodane przez admin_ug2 dnia Styczeń 13 2012 11:50:18

Zebrzydowice, dnia 28 grudnia 2011 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do  sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice uchwały nr VIII/67/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany studium oraz do wyżej wymienionego postępowania do 6 lutego 2012 r.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 28 grudnia 2011 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do  sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice uchwały nr VIII/67/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany studium oraz do wyżej wymienionego postępowania do 6 lutego 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zebrzydowice.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA