Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska
Dodane przez admin_ug2 dnia Luty 02 2012 12:53:47

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2
z  26 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek z 13 stycznia 2012r. Haliny Sikorskiej, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/budowie linii kolejowej Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice - Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice.


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2
z  26 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek z 13 stycznia 2012r. Haliny Sikorskiej, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/budowie linii kolejowej Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice - Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. „h” ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Powstańców 41a, pokój 407, w godzinach 7:30-15:30.>