Propozycje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 22 2012 15:38:21

Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.03.96.873 z późń. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Zebrzydowice, a zainteresowane realizacją zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej, rekreacji i sportu (poszerzanie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - realizacji programów sportowych o charakterze edukacyjno - wychowawczym, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz promujących sport i wykorzystujących funkcję integracyjno - społeczną kultury fizycznej i sportu jako czynnika tworzącego poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej)  mogą zgłaszać propozycje zadań wraz z terminem ich realizacji oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail: sps@zebrzydowice.pl lub osobiście w pokoju 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, w terminie do 05.04.2012r.


Rozszerzona zawartość newsa

Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.03.96.873 z późń. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Zebrzydowice, a zainteresowane realizacją zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej, rekreacji i sportu (poszerzanie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - realizacji programów sportowych o charakterze edukacyjno - wychowawczym, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz promujących sport i wykorzystujących funkcję integracyjno - społeczną kultury fizycznej i sportu jako czynnika tworzącego poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej)  mogą zgłaszać propozycje zadań wraz z terminem ich realizacji oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail: sps@zebrzydowice.pl lub osobiście w pokoju 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, w terminie do 05.04.2012r.

Propozycje posłużą do przygotowania konkursu na realizacje zadań w wyżej wymienionym zakresie w ramach programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA