IR- P 01/2012 (Koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową na wysięgniku)
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 25 2012 14:08:36

Zebrzydowice, dnia  25.04.2012 r.

IR- postępowanie o zamówienie 01/2012

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Trzykrotne koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową na wysięgniku na terenie Gminy Zebrzydowice".


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  25.04.2012 r.

IR- postępowanie o zamówienie 01/2012

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Trzykrotne koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową na wysięgniku na terenie Gminy Zebrzydowice".

Zakres robót:
- koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową na wysięgniku oraz ręczne wykaszanie przy znakach drogowych, drzewach itp. - zgodnie z załącznikiem do SIWZ "Wykaz dróg do mechanicznego koszenia".
Wspólny słownik zamówień / CPV / : 77.31.41.00-5

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy -
Termin rozpoczęcia I-szego koszenia ustala się nie wcześniej niż po dniu 14.05.2012 r.
Terminy rozpoczęcia II-go i III-go koszenia ustalone zostaną pisemnie z wyprzedzeniem trzydniowym.
Termin zakończenia prac związanych z koszeniem ustala się do dnia 19.10.2012 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela młodszy referent Remigiusz Robak - tel. 32/ 4755131, pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia  08.05.2012 r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 08.05.2012 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA