Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 30 2012 12:50:03


Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice


 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia Nr SG.0050.86.34.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 lipca 2012r. zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie:
  1)   Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014.
  2)   skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach projektu "Pomagając innym pomagamy sobie".
   
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 1 sierpnia 2012r. wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji natomiast dzień 10 sierpnia 2012r. jako dzień ich zakończenia.
   
 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, pok. 8A lub na adres elektroniczny gops@zebrzydowice.pl
   
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Daniel Kroczek, pok. 8A, tel, 32 4755119 e-mail: gops@zebrzydowice.pl
   

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Rozszerzona zawartość newsa


Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice


 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia Nr SG.0050.86.34.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 lipca 2012r. zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie:
  1)   Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014.
  2)   skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach projektu "Pomagając innym pomagamy sobie".
   
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 1 sierpnia 2012r. wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji natomiast dzień 10 sierpnia 2012r. jako dzień ich zakończenia.
   
 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, pok. 8A lub na adres elektroniczny gops@zebrzydowice.pl
   
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Daniel Kroczek, pok. 8A, tel, 32 4755119 e-mail: gops@zebrzydowice.pl
   

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Zarządzenie Nr SG.0050.86.34.2012

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie przeprowadzanie konsultacji uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014 oraz Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie".

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku Publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie:
  1)      Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014.
  2)      skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach projektu "Pomagając innym pomagamy sobie".
 2. Wyznaczam dzień 1 sierpnia 2012r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 10 sierpnia 2012r. jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

§ 2

Wykonania zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr SG.110.34.2012
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 25 lipca 2012r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice


 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia Nr SG.0050.86.34.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 lipca 2012r. zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie:
  1)   Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014.
  2)   skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach projektu "Pomagając innym pomagamy sobie".
   
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 1 sierpnia 2012r. wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji natomiast dzień 10 sierpnia 2012r. jako dzień ich zakończenia.
   
 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, pok. 8A lub na adres elektroniczny gops@zebrzydowice.pl
   
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Daniel Kroczek, pok. 8A, tel, 32 4755119 e-mail:gops@zebrzydowice.pl