INFORMACJA
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 13 2012 13:35:56

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego budynku byłej kopalni Morcinek na zakład produkcji suchych zapraw budowlanych i wodorozcieńczalnych farb wraz z częścią administracyjną w Kaczycach przy ul. Morcinka 17, na działkach o numerach ewidencyjnych: 120/87, 120/10, 120/9, 471/8, obręb Otrębów” została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.