Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku
Dodane przez admin_ug dnia Styczeń 08 2013 13:33:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest dołożenie wszelkich starań, aby wsparcie to, wykorzystane zostało w sposób najbardziej efektywny. Pula dotacji w 2013 roku na realizację programów operacyjnych może wynieść ponad 7 mld euro. Pieniądze te, są cały czas dostępne, wystarczy tylko mieć swój plan i dążyć do jego realizacji,  w czym pomoc ma Agencja. Misją przewodnią PARP jest "wsparcie przedsiębiorców w realizacji ich wizji". Przedsiębiorcy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej  będą w szczególny sposób wspierane przy realizacji wszystkich istotnych funkcji działania przedsiębiorstwa poprzez szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie.

Poniżej prezentujemy Państwu możliwości jakie daje PARP w 2013 roku:


Rozszerzona zawartość newsa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest dołożenie wszelkich starań, aby wsparcie to, wykorzystane zostało w sposób najbardziej efektywny. Pula dotacji w 2013 roku na realizację programów operacyjnych może wynieść ponad 7 mld euro. Pieniądze te, są cały czas dostępne, wystarczy tylko mieć swój plan i dążyć do jego realizacji,  w czym pomoc ma Agencja. Misją przewodnią PARP jest "wsparcie przedsiębiorców w realizacji ich wizji". Przedsiębiorcy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej  będą w szczególny sposób wspierane przy realizacji wszystkich istotnych funkcji działania przedsiębiorstwa poprzez szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie.

Poniżej prezentujemy Państwu możliwości jakie daje PARP w 2013 roku:

Działanie 3.1
INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

O dotacje mogą się ubiegać: nowo powstali przedsiębiorcy oraz Instytucje wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne

Dotacja przeznaczona jest na:

Działanie obejmuje również wybór w drodze konkursu podmiotów, które będą świadczyły usługę dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców.
Podmioty te, dokonują klasyfikacji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie składa się z dwóch składników tj.

Uzyskanie dotacji możliwe jest w przypadku przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle.

Działanie 4. 4
NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM

O dotacje mogą się ubiegać: przedsiębiorcy z sektora MSP.

Działanie skierowane jest na:

Zgodność projektów zgłoszonych do dofinansowania będzie weryfikowana z regulacjami unijnymi na etapie oceny wniosków. W przypadku wątpliwości będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji przez wnioskodawców.

Działanie 5. 1
WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

O dotacje mogą się ubiegać: grupy przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu.

Działanie skierowane jest na:

Działanie 5. 2
WSPIERANIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PROINNOWACYJNE ORAZ ICH SIECI O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

W ramach działania, o dotacje mogą ubiegać się: instytucje otoczenia biznesu/sieci instytucji otoczenia biznesu.

Działanie skierowane jest na:

W ramach działania udzielane będzie wsparcie z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym (składającego się z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz sieciowe/poszukiwania partnera) służących podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie Polski, dofinansowanie kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców oraz wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach, a także dofinansowanie funkcjonowania jednostki koordynującej działalność sieci (o charakterze sekretariatu sieci).

Poddziałanie 5. 4. 1
WSPARCIE NA UZYSKANIE/REALIZACJĘ OCHRONY WŁASNOŚĆI PRZEMYSOWEJ

W ramach poddziałania, dotacje mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Poddziałanie skierowane jest na projekty mające na celu:

Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej.

Działanie 6. 1
PASZPORT DO EKSPORTU

W ramach działania, o dotacje mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Działanie skierowane jest na projekty mające na celu:

Działanie 8. 1
WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONIICZNEJ

O dotacje mogą ubiegać się: mikro i mali przedsiębiorczy.

Działanie skierowane jest na projekty mające na celu:

Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Działanie 8. 2
WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

O dotacje mogą ubiegać się: przedsiębiorcy z sektora MSP.

Działanie skierowane jest na przedsięwzięcia o charakterze:

Przedsięwzięcia te mają prowadzić do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.


 

Więcej informacje o naborach wniosków mogą Państwo uzyskać na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na stronach serwisu http://dofinansowaniedlafirm.pl/