Brenna Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec   |   Goleszów   |   Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |  Strumień   |  Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice |

Serwis Urzędu Gminy w Zebrzydowicach

  ZS w Zebrzydowicach •  ZS w Kaczycach  •  SP Marklowice Górne    SP Kończyce Małe  •  OSP Kończyce Małe  •   Wiadomości znad Piotrówki 
 •
  Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach  •  Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  • Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 •
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej INNE:  Policja   •  MZK  •   PKP  •  PKS Cieszyn  •  PUP Cieszyn  •  Parafia PWNMP •   linki  •
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
:::Urząd Gminy:::
Aktualności
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura urzędu
Tablica Informacyjna
Ogłoszenia wójta
Oferty inwestycyjne
Do pobrania


 

:::Przetargi:::
Przetargi

Dokumenty przetargowe

Odpowiedzi na zapytania
wyniki przetargów
Zawarte umowy
 
.::Jednostki Gminy::.
GOK
Biblioteka
Policja
Szkoły/przedszkola
GZWIK
 
:::Gmina:::
O gminie
Rada Gminy
Mapa Gminy
Informator
WzP
Linki

 

    .::BIP::. 

 

    .::Wybory Uzupełniające::.Wybory uzupełniające

 

 

.::Projekty Europejskie::.

 

 

Programy i kampanie______________________


Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
_______________________


______________________________________________


w życiu jak w tańcu
każdy krok ma znaczenie

_______________________


_______________________


_______________________


Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
(Program Razem Bezpieczniej)

 

 

    .::WzP::.

najnowszy numer
Wiadomości znad Piotrówki


nr 2 (121), rok XI
do pobrania: [
tutaj]

 

    .::Stara Szkoła::.


Centrum Zebrzydowic
nieruchomość do zagospodarowania

 

    .::Bannery::.


_______________________


_______________________


_______________________


_______________________


_______________________


_______________________


 

_______________________

 

Urząd Gminy w Zebrzydowicach
ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
UG jest czynny:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od w godz. 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 17.00

Napisz do nas:
ug@zebrzydowice.pl

Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.zebrzydowice.pl

Aktualności

    UWAGA! dodano: 16 marca 2009 |

Uwaga!


W zawiązku ze zmianami na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice w dniu 16 marca 2009 w godzinach 16.00 - 24.00 mogą nastąpić chwilowe trudności w dostępie do serwisu internetowego UG Zebrzydowice.
Za utrudnienia przepraszamy.

administracja
 

 

 

    Prawie 2 mln na ul. Dębową i Szkolną dodano: 13 marca 2009 |

W dniu 10 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, złożonych w ramach konkursu nr 07.01.02-006/08.  
- Bardzo się cieszę, że z projektów złożonych przez gminy powiatu cieszyńskiego wysokie 5 miejsce zdobył projekt złożony przez nasz Urząd.  Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Szkolnej i Dębowej w Marklowicach Górnych. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 mln zł  a wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 1,7 mln. Poziom dofinansowania wyniesie więc 85% Natomiast parking koło remizy planujemy zrealizować przy udziale środków finansowych UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota, którą chcemy pozyskać to 500 tyś. złotych. Realizacja parkingu stanowi II etap inwestycji związanej z przebudową układu komunikacyjnego ul. Szkolnej i Dębowej w Marklowicach Górnych-
 mówi Wójt Andrzej Kondziołka

Wartość inwestycji to 2 105 983,46  a kwota dofinansowania to dokładnie  1 790 085,94. Z programu dofinansowane zostały także 2 projekty złożone przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

 

 

    Ogłoszenie dodano: 13 marca 2009 |

Zebrzydowice, dnia 6 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że przystąpił do opracowania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w zakresie  umożliwienia prowadzenia działalności w projektowanym obszarze górniczym "Bzie - Dębina 1 - Zachód", polegającej na wyznaczeniu terenu pod lokalizację projektowanego szybu wydechowego.
Dokumenty związane z w/w projektem zmiany planu wykładane będą do wglądu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego (pokój 51), ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice oraz zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Zainteresowane osoby mogą składać wnioski do poszczególnych dokumentów w w/w referacie w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

  Wójt Gminy
 
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

 

    Ogłoszenie dodano: 13 marca 2009 |

Zebrzydowice, dnia 6 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że przystąpił do opracowania częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności w projektowanym obszarze górniczym "Bzie - Dębina 1 - Zachód", polegającej na wyznaczeniu terenu pod lokalizację projektowanego szybu wydechowego.
Dokumenty związane z w/w projektem studium wykładane będą do wglądu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego (pokój 51), ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice oraz zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Zainteresowane osoby mogą składać wnioski do poszczególnych dokumentów w w/w referacie w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

  Wójt Gminy
 
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

 

    Ogłoszenie dodano: 12 marca 2009 |

Uwaga!
Przedstawiciele WKU w Bielsku Białej odwołali spotkanie w punkcie informacyjno – konsultacyjnym jakie miało odbyć się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w dniu 13.03. 2009r. o godz. 10.00
 

 

 

    Ogłoszenie dodano: 12 marca 2009 |

Uwaga!
W związku z chorobą lekarza weterynarii przeprowadzającego akcje szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Zebrzydowice zmianie uległy terminy szczepień w miejscowości: Kończyce Małe z dnia 17 marca na 24 marca oraz Kaczyce z dnia 16 marca na 23 marca.

 

 

    Ogłoszenie dodano: 6 marca 2009 |

W załączniku znajduje się informacja przekazana przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Cieszynie dotycząca konieczności szczepienia się przeciwko grypie sezonowej.

Załącznik: Informacja nt. szczepień przeciwko grypie

 

 

    Ogłoszenie dodano: 5 marca 2009 |

O G Ł O S Z E N I E

Gabinet Weterynaryjny w Kończycach Małych przeprowadza w dniach 9, 10 marca 2009 oraz 16, 17 marca 2009 obowiązkowe szczepienia psów przeciw wściekliźnie na terenach miejscowości: Marklowice Górne, Zebrzydowice, Kończyce Małe i Kaczyce.

Harmonogram szczepień:
 

 

 więcej>>>  

 

    Ogłoszenie dodano: 5 marca 2009 |

Zebrzydowice, dnia 02.03.2009r.

PR 722243/R/kor/2/09

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości że Zarządzeniem Nr 0l5l-V/8/15/09 z dnia 25 luty 2009 r. ogłoszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz obejmuje:
 

 

 więcej>>>  

 

    Ogłoszenie dodano: 4 marca 2009 |

Zebrzydowice, dnia  04.03.2009 r.

IR- przetarg 02/2009

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Wykonanie nakładek z masy asfaltobetonowej na gorąco na drogach Gminy Zebrzydowice"
Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.11.11.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.23.24.52-5, 45.23.33.30-1, 45.23.32.20-7

Zakres robót obejmuje :

 - 

ręczne ścinanie i plantowanie poboczy

 - 

częściowe korytowanie

 - 

cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej

 - 

rozebranie nawierzchni asfaltowej

 - 

mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznych

 - 

wyrównanie profilu masą asfaltobetonową grubości 3 cm

 - 

ułożenie warstwy ścieralnej asfaltobetonowej grubości 4 cm

 - 

skropienie nawierzchni asfaltem dwukrotnie / krawędzie /

 - 

obsypka poboczy żużlem wielkopiecowym 6 cm

 - 

odwodnienie, ułożenie cieków betonowych, regulacja krat

 - 

wykop koparką i odwóz samochodem na odległość 1 km

 - 

wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem

 

 

 więcej>>>  

 

    Ogłoszenie dodano: 3 marca 2009 |

 Zebrzydowice, dnia  03.03.2009 r.

IR - P 03/2009

OGŁOSZENIE
----------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie na realizację zadania p.n. Remont toalet I i II piętra w budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach wybrano ofertę firmy:

 

Usługi remontowo - budowlane  Mariusz Góra
Bielsko - Biała  ul. Komorowicka 17/3

Cena oferty :  42.176,85  zł w tym VAT w wysokości  7.605,66  zł

 

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 

 

      dodano: 3 marca 2009 |

 

W połowie stycznia rozpoczęto prace związane z budową otwartego kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach. Jest to inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
W ramach projektu „Rowerem do sąsiadów” w naszej gminie powstanie otwarte kąpielisko na stawie Młyńszczok, zamontowane zostaną punkty odpoczynkowe na trasie rowerowej, zostanie uzupełnione oznakowane ścieżek rowerowych oraz zakupiony zostanie sprzęt wodny ( kajaki ,rowery wodne).Zakończenie prac planujemy na czerwiec.
Naszymi partnerami w realizacji tego projektu jest gmina Godów oraz gmina Petrovice. Gminy te realizują na swoim obszarze inwestycje związane z turystyką weekendową takie jak budowa skate parku, ścianek wspinaczkowych czy linowego toru przeszkód. W drugiej połowie roku przewidziane są wspólne imprezy plenerowe na nowo powstałych obiektach. Całość prac zostanie zakończona w grudniu br.

 

 

 

    WzP dodano: 27 luty 2009 |

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Wiadomości znad Piotrówki, gazety poświęconej bieżącym wydarzeniom oraz informacjom z Gminy Zebrzydowice.
W numerze 2/121(2009) m.in. o obronie tytułu mistrzowskiego przez siatkarki z ZS Zebrzydowice, artykuł o Sołtysach z gminy Zebrzydowice, o ostatnich inicjatywach muzycznych, wyjeździe młodzieży do Muzeum Powstania Warszawskiego i nowych władzach Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Wewnątrz tego wydania także stałe rubryki takie jak: Informator szkolny i Kącik Kulinarny z przepisami – Zapraszamy do lektury.


 

 

 

 

    Ogłoszenie dodano: 24 luty 2009 |

PUNKT KONSULTACYJNY WKU

W miesiącu marcu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice- sala sesyjna zostaje uruchomiony punkt informacyjno-konsultacyjny w którym będą dyżurować przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej. W czasie spotkań z przedstawicielami WKU będzie można dokonać wpisu przeniesienia do rezerwy zgodnie z ustawą  z dnia 09. 01. 2009 r. (Dz. U  Nr 22 poz. 120), uzyskać informacje w sprawie ochotniczej służby zawodowej oraz służby kontraktowej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 13.03. 2009r. o godz. 10.

 

 

 

 

    Ogłoszenie dodano: 20 luty 2009 |

Zebrzydowice, dnia  20.02.2009 r.

IR - P 02/09

OGŁOSZENIE
----------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n. "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego turystycznej ścieżki rowerowej łączącej Karvinę z Zebrzydowicami" wybrano ofertę firmy:

  Biuro Projektowo - Usługowe
ALDA  SC
Hanna i Janusz Franiczek
Wodzisław Śl.  ul. Skrzyszowska 39 c

Cena oferty wynosi 34.404,00  zł w tym podatek VAT w wysokości  6.204,00  zł

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 

 

    Ogłoszenie dodano: 20 luty 2009 |

ZAWIADOMIENIE
W dniu 26 lutego 2009 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematem posiedzenia jest:

 1. Pożegnanie wicedyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego z okazji przejścia na emeryturę.

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  • zmiany budżetu na 2009 rok,

  • wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Zebrzydowice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

  • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

  • zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie,

  • utworzenia Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej,

  • utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka z udziałem Gminy Zebrzydowice jako członka zwyczajnego oraz udzielenia umocowania przedstawicielowi Gminy do jej reprezentowania i składania oświadczeń woli,

  • zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Zebrzydowice na lata 2008 - 2014,

  • zatwierdzenia Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Marklowice Górne na lata 2008 - 2014,

  • regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela,

  • określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Wolne wnioski i informacje.

  Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
  Kazimierz Grygierek

Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu

 

 

 

    Ogłoszenie dodano: 18 luty 2009 |

Komunikat
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
dla właściciel i zarządców w sprawie obowiązków związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych, szczególnie w okresie zimowym

 

 

 

 

    Ogłoszenie dodano: 18 luty 2009 |

UWAGA !

 Odmrożenie jest skutkiem oddziaływania zimna. W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej narażonych części ciała. Typowymi objawami tego urazu są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość palców nóg, nosa, małżowin usznych. Wychłodzeniejest stanem, gdy temp. wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C. Objawami wychłodzenia są zaburzenia świadomości – do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność. Jeśli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia – rozpocznij powolne ogrzewanie osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową – ogrzewaj go własnym ciałem. Silny wiatrw połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temp. poniżej - 30°C. Może to być przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu. Jeśli musisz wyruszyć w podróż, rozważ wykorzystanie publicznych środków transportu. Jeśli podróżujesz samochodem podróżuj w dzień, nie podróżuj samotnie, informuj innych o swoim planie podróży. Używaj głównych dróg, unikaj bocznych dróg i skrótów.  Jeśli znajdziesz się na bezludnych obszarach leśnych lub rolnych, rozepnij dużą płachtę najlepiej jaskrawą na śniegu by zwrócić uwagę ratowników, lub samolotów ratunkowych, co pewien czas dawaj sygnały światłami i klaksonem. Jeśli śnieg uwięzi Cię w twoim samochodzie: zjedź z głównego pasa, włącz migające światła alarmowe i wywieś jaskrawą tkaninę na antenie samochodu lub przez okno; pozostań w swoim samochodzie by ratownicy mogli łatwiej Cię znaleźć. Nie wychodź z samochodu o ile nie masz w zasięgu widoczności budynków, w których mógłbyś znaleźć schronienie. Bądź ostrożny, odległość obserwowana poprzez zamieć śnieżną może być myląca, nawet niewielka odległość może być niemożliwa do pokonania w głębokim śniegu i zamieci. Wyłączaj silnik na dziesięć minut w ciągu każdej godz. w celu utrzymania ciepła i otwórz okno w celu wentylacji. Uchroni cię to przed zatruciem tlenkiem węgla. Okresowo usuwaj śnieg i lód z rury wydechowej. Wykonuj ćwiczenia w celu rozgrzania organizmu lecz unikaj przemęczenia. Ogrzewaj się przykrywając z innymi pasażerami wierzchnim ubraniem i kocami. Wymieniaj się z innymi w czasie snu. Jedna osoba misi stale czuwać by obudzić wszystkich, gdy zauważy nadchodzącą pomoc. Bądź ostrożny, nie nadużywaj akumulatora. Ogranicz zużycie energii, używaj światła, ogrzewania i radia zależnie od możliwości. W nocy włącz wewnętrzne oświetlenie, by ratownicy mogli Cię zobaczyć.

KATASTROFY BUDOWLANE  Opuszczając dom, mieszkanie wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodną. Zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, pieniądze. Zadbaj o to by dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi. Jeśli nie jest to możliwe z powodu zagrożenia lub przeszkód przy wyjściach lub na klatkach – spróbuj wyjść przez okno. Zachowaj szczególną ostrożność. Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu: wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus – jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy. Gdy jesteś unieruchomiony: nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe – ułatwisz ratownikom Twoją lokalizację. Gdy opuściłeś dom, mieszkanie: powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.). Jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej. Nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określają czy takie wejście jest bezpieczne. O ile doznałeś obrażeń zgłoś się do punktu pomocy medycznej; zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej. Jeśli jesteś świadkiem katastrofy budowlanej, niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.                                                                         

 

 

 

    Ogłoszenie dodano: 17 luty 2009 |

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
------------------------------------------

Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach
z oddziałami w Marklowicach Górnych, Kaczycach i Kończycach Małych
ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2009/2010.

Karty zgłoszeń należy składać w wyżej wymienionych placówkach
od 16.02.2009 r. do 31.03.2009 r.

Przed złożeniem karty prosimy rodziców o zapoznanie się z zasadami rekrutacji
( dostępne w każdej placówce).
 

 

 

 

    Ogłoszenie dodano: 16 luty 2009 |

Zebrzydowice, dnia  16.02.2009 r.

IR- przetarg 01/2009

OGŁOSZENIE
--------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - I etap realizacji" wybrano :

Konsorcjum firm:

 

REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik  ul. Larysza 11
PUH  LECHBUDEX  Lech Pastuszka
Rybnik ul. Broniewskiego 25/18

Cena oferty wynosi :  4.149.086,56  zł w tym VAT w wysokości  748.195,94  zł.

Do przetargu oferty przetargowe złożyli n/w wykonawcy:

 

więcej>>>

 

    Ogłoszenie dodano: 16 luty 2009 |

Zebrzydowice, dnia  16.02.2009 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2009

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Remont toalet I i II piętra w budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach".

 

więcej>>>

 

    Ogłoszenie dodano: 09 luty 2009 |

Zebrzydowice, dnia  09.02.2009 r.

IR- postępowanie o zamówienie 02/2009

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego turystycznej ścieżki rowerowej łączącej Karvinę z Zebrzydowicami".

Zadanie wspólfinansowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.

 

więcej>>>

 

    Nowe WzP dodano: 02 luty 2009 |Ukazał się pierwszy w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Zebrzydowice Wiadomości znad Piotrówki. W styczniowym wydaniu znajdą państwo m.in. Informacje o Obchodach 90-lecia wybuchu wojny polsko-czeskiej, o rozpoczęciu prac związanych z budową kąpieliska na stawie Młyńszczok, o pobitym rekordzie w kolejnym finale WOŚP, o nowym budżecie. Tradycyjnie jest też kącik kulinarny oraz Wiadomości szkolne - zapraszamy do lektury.
W wersji elektronicznej WzP pobrać można ze strony www.wzp.zebrzydowice.pl 

 

 

 

    PUP Informuje dodano: 30 stycznia 2009 |

Cieszyn, dnia 26.01.2009 r.

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuje, iż z dniem 1 luty 2009 zmienia się Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2009 nr 6 poz.33). Ww. nowelizacja wprowadza szereg zmian w obsłudze osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców zarówno poszerzając zakres programów rynku pracy jak i nakładając dodatkowe obowiązki. Ponieważ w chwili obecnej brak jeszcze części aktów wykonawczych (rozporządzeń) do znowelizowanej ustawy, część programów rynku pracy będzie możliwa do wdrożenia po ich ukazaniu się i przygotowaniu niezbędnych procedur.

W możliwie najszybszych terminach urząd pracy będzie starał się zamieszczać na stronie internetowej www.pup.cieszyn.pl informację o harmonogramach przyjmowania wniosków na wszystkie programy (m.in. staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dosprzętowienia miejsc pracy dla skierowanych osób bezrobotnych) wraz z niezbędnymi dokumentami.

Również osoby nowo rejestrujące się i już zarejestrowane będą na bieżąco otrzymywać informację o obowiązkach i prawach osoby bezrobotnej i poszukującej pracy zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Wobec powyższego zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej i kontaktu z pracownikami urzędu.

POWIATOWY URZĄD PRACY
W CIESZYNIE
43-400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8
tel./fax: 033 851-49-91, e-mail: kaci@praca.gov.pl

 

 

    Wakacje Zimowe 2009 dodano: 23 stycznia 2009 |

Wakacje Zimowe 2009
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna tradycyjnie jak co roku zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież do wzięcia udziału w „Akcji Zima” - Ferie 2009. Zajęcia odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury oraz we wszystkich jego placówkach a także w Gminnej Bibliotece Publicznej wraz z placówkami. Szczegółowy program ferii można pobrać ze strony internetowej www.gok.zebrzydowice.pl lub klikając w ten [link] – format PDF.

Uwaga!
Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach informuje, że w czasie ferii o godzinie 14.00 i 15.00 bezpłatnie za okazaniem legitymacji szkolnej czynny będzie basen dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszej gminy.

Uwaga tylko na okres wakacji zimowych!

Zapraszamy!

Uwaga w związku z akcją zima - Gminne Centrum Informacji czynne będzie od godziny 9.00-17.00

 

 

    Ogłoszenie dodano: 22 stycznia 2009 |

Zebrzydowice, dnia 22.01.2009 r.

IR - przetarg 01/2009

Dotyczy :

przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n. "Stworzenie osrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - I etap realizacji"

Informujemy, że w związku ze złożonymi zapytaniami w sprawie w/w przetargu zostaje przesunięty termin składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert ustala się na dzień  03.02.2009 r. do godz. 09:45, natomiast termin otwarcia na dzień 03.02.2009 r. godz. 10:00. 
 

 

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 

    Ogłoszenie| dodano: 20 stycznia 2009 |

Starosta Cieszyński
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

informuje
mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego, będących właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości o potrzebie sprawdzenia zgodności zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza się jednak, że osoby którym przysługuje określone prawo do nieruchomości (tj. własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, a także prawo osobiste i roszczenie) nie ujawniają ich w księdze wieczystej.
Obowiązkiem właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości jest doprowadzenie do zgodności zapisów w księgach wieczystych i zapisów w ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym stanem prawnym
 

 

więcej>>>

 

    Ogłoszenie| dodano: 19 stycznia 2009 |

Zebrzydowice, dnia 19.01.2009 r.

IR - P 01/2009

OGŁOSZENIE
----------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie na realizację zadania p.n. Wywóz odpadów komunalnych z obiektów komunalnych Gminy Zebrzydowice  wybrano ofertę firmy:

 

PPUH  KOMUNALNIK  Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Kolejowa 30

Cena oferty wynosi:

za okres:  od 01.02.2009 do 31.01.2010 r.
cena 1 m3 odpadów wynosi 49,97 zł  / w tym podatek VAT /

za okres:  od 01.02.2010 do 31.01.2011 r.
cena 1 m3 odpadów wynosi 54,97 zł / w tym podatek VAT /

 

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

 

    Ogłoszenie| dodano: 16 stycznia 2009 |

OGŁASZA
OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/230/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów konkurs obejmuje zadania:

w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji pn.:

 1. "Integracja dzieci i młodzieży o uzdolnieniach sportowych, w tym z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią, poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów w sołectwie.........."

 2. "Organizacja w sołectwach imprez na obiektach sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów z udziałem mieszkańców w sołectwie..........."

Na przedstawione do realizacji zadanie zamawiający przeznacza środki publiczne w wysokości:

 1. 16 000 zł

 2. 8 000 zł

Termin realizacji zadania:
          Rok 2009

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15 lutego 2009 r.w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice w pokoju 13AB lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu. Otwarcie ofert nastąpi 23.02.2009 r. o godz 9:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w sali nr 38.

Wymagania dotyczące oferty konkursowej:

Powinna być przygotowana zgodnie z wzorem oferty oraz warunkami konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dotyczące trybu i zasad udzielania dotacji, warunków realizacji zadań oraz kryteriów wyboru ofert są zawarte w Warunkach otwartego konkursu ofert, które są dostępne na stronie internetowej Gminy Zebrzydowice - www.zebrzydowice.pl, bip.zebrzydowice.pl i w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6, pokój 13AB.

Załączniki do ogłoszenia - plik [Pobierz]

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

 

    INFORMACJA | dodano: 15 stycznia 2009 |

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, że w województwie śląskim program zwalczania choroby Aujeszkyego został wdrożony we wszystkich powiatach. Obecnie prowadzone jest już w większości powiatów trzecie próbkobranie krwi od świń do badania w kierunku choroby Aujeszkyego. Większość stad świń w województwie śląskim uzyskało już status stad seronegatywnych lub urzędowo wolnych od choroby Aujeszkyego.
W związku z powyższym hodowca powinien pamiętać o zasadzie, że do swojego stada może wprowadzać świnie pochodzące wyłącznie ze stad o równorzędnym lub wyższym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.

 

więcej >>>

 

    Ogłoszenie | dodano: 13 stycznia 2009 |

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r., od 01 stycznia 2008r., obowiązuje nowa klasyfikacja działalności: PKD 2007. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed pierwszym stycznia 2008 roku mają obowiązek dokonania zmiany we wpisie do ewidencji poprzez przeklasyfikowanie zakresu prowadzonej działalności z dotychczasowego PKD na PKD 2007 do końca 2009 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, uzyskać można je także pod numerem telefonu GUS o/Katowice: (032) 77 91 245, o/Bielsko-Biała: (033) 82 28 305 lub w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pok. 13AB, tel. (032) 47 55 127.

 

 

    Ogłoszenie | dodano: 7 stycznia 2009 |

Zebrzydowice, dnia  07.01.2009 r.

IR- przetarg  01/2009

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - I etap realizacji"
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 . Projekt kluczowy p.n. "Rozwój infrastruktury turystycznej SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO" Priorytet : III Turystyka.
Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.23.31.61-5, 45.23.32.20-7, 45.31.43.00-4

 

więcej>>> 

 
Copyright © 2007 Urząd Gminy Zebrzydowice. All rights reserved.
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji  Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada