Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka


Wizyta w Veľké Rovné
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- przetarg 07/2009 (udzielenie kredytu długoterminowego)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 22.07.2009 r.

IR- przetarg 07/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w budżecie Gminy na rok 2009 deficytu budżetowego, związanego z realizacją wydatków majątkowych / inwestycyjnych /.
CPV : 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu

Warunki spłaty kredytu:
 -Kredyt zostanie spłacony w równych ratach miesięcznych , począwszy od dnia 30 stycznia 2010 r. do 15 grudnia 2014 r. / 60 rat miesięcznych /
 -Odsetki naliczane będą od salda kredytu po uruchomieniu pierwszej transzy
 -Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża w Banku w okresie obowiązywania umowy.
Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika.
Okres kredytowania będzie wynosił 6 lat / 2009 - 2014 /
  Zamawiający zastrzega sobie :
  a/możliwość niewykorzystania całości kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat
  b/możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 Pozytywną opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy.
 Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej / PLN /
 -Do celów obliczeń bankowych , za rok przyjmuje się 365 dni.

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

Termin wykonania zamówienia : Postawienie przez Bank kredytu do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub przelewem na konto Urzędu Gminy - BS Jastrzębie 85847000012001003042830011
Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł tel. 032 4755106 lub 032 4755107 pokój nr 40 oraz Referat Finansów - Skarbnik Gminy - Irena Klocek - tel. 032/ 4755105 pokój nr 26 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

Termin składania ofert - do dnia 14.08.2009 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w pkt. 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż warunki te wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu.

 1)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał.
 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3)Zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe / Dz. U. Z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami /. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 4)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 5)Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 6)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 7)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w:

I. pkt. 2), 4), 5) i 7) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofertowego

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

II. pkt. 6) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. I i II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2009 r. pod nr 248426.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Dokumentacja Przetargowa
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion