Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Zamek Zebrzydowice fot.4
Zamek Zebrzydowice fot.4
Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie ...
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przystanek SZKOŁA

W szkołach Gminy Zebrzydowice realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.

"Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice"

w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach":

Działanie 9.1
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt "Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice" realizowany będzie w szkołach Gminy Zebrzydowice do 31.07.2012 r.

Projekt w sposób kompleksowy przyczyni się do rozszerzenia oferty edukacyjnej i zwiększenia jakości usług oświatowych świadczonych przez szkoły Gminy Zebrzydowice.

Celem głównym projektu jest:

Wspieranie aktywności oraz podniesienie poziomu kompetencji kluczowych warunkujących lepszy start uczniów wiejskich w dorosłość poprzez umożliwienie szerokiego dostępu do edukacji oraz wybór właściwej ścieżki edukacyjnej.

Celami szczegółowymi są:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych mających na celu:

 • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne dla uczniów ze specyficznymi potrzebami, zapewnienie uczniom słabszym stałego wsparcia dydaktycznego, wzmacnianie wiary we własne możliwości;
 • pomoc pedagogiczno-psychologiczna zapobiegającą patologiom społecznym i "wypadaniu" uczniów z systemu edukacyjnego, psychologiczna pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów w kontaktach międzyludzkich;
 • podnoszenie kompetencji naukowych, poprawa jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej, poprawa wyników egzaminów zewnętrznych poprzez cykl zajęć pozalekcyjnych, poszerzanie treści edukacyjnych z poszczególnych bloków przedmiotowych za pomocą nowoczesnych metod nauczania, rozwijanie zainteresowań naukowych, wzmacnianie motywacji do nauki i zdolności do przyszłego zatrudnienia;
 • doskonalenie porozumienia się w językach obcych, podnoszenie kompetencji językowych w celu zniwelowania różnic ze szkołami z terenów miejskich;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów w dziedzinie technologii informacyjnej i kształcenie postaw społecznych i przedsiębiorczości poprzez optymalne wykorzystanie zasobów szkół, wskazanie wartości nadrzędnych jakie daje komputer i Internet, uświadomienie uczniom, że są prosumentami sieci, uczą się przez sieć i korzystają ze zjawiska "peer learning"- koleżeńskiego uczenia się ;
 • kreowanie ekspresji artystycznej uczniów, poszukiwanie i rozwój uczniowskich talentów, stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, przygotowaniu do podejmowania długotrwałych wysiłków

Założenia projektu są zgodne z kluczowymi strategiami POKL 2007-2013, ze Szczegółowym Opisem Priorytetu IX i Planem Działań na rok 2009 oraz ze Statutami i Wieloletnimi Planami Rozwoju Szkół.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

"Dotrzymuj kroku"
Zadanie skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z trudnościami w nauce:

 • pomoc logopedyczna dla uczniów z problemami w wymowie,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : matematyczne, humanistyczne, interdyscyplinarne.
Zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, na których uczniowie będą pracować indywidualnie i grupowo. Celem zajęć będzie przetwarzanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności poznawanych i realizowanych na lekcjach.

"Nie jesteś sam"

 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwo zawodowe dla uczniów,
 • świetlica socjoterapeutyczna zapewniająca wsparcie edukacyjne (pomoc w odrabianiu zadań domowych), opiekę i posiłek w godzinach popołudniowych, uczniowie skorzystają z pracowni komputerowych i szkolnych centrów informacji multimedialnej.
W ramach zadania dwa razy w roku w każdej szkole odbędą się przedstawienia teatru objazdowego o treści profilaktycznej.

"Odyseja umysłu"

 • to cykl zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji i umiejętności z dziedzin naukowych: humanistycznych i nauk ścisłych i przyrodniczych (w aspekcie interdyscyplinarnym i holistycznym)
 • realizowane będą kółka: humanistyczne, interdyscyplinarne, matematyczne, nauk przyrodniczo-ekologicznych,
 • w ramach zadania odbędą się liczne konkursy naukowe ( matematyczne, ortograficzne i interdyscyplinarne: "Omnibus 2011, 2012"), na które zakupione zostaną nagrody.

"Język oknem na świat"

 • podnoszenia kompetencji językowych i wsparcie uczniów z problemami językowymi poprzez zorganizowanie kół językowych: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego.

"Dzieciaki- sieciaki"

 • to cykl zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej: kółka informatyczne, zajęcia pogłębiające umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej, szkolne koła dziennikarskie, na których oprócz umiejętności informatycznych uczniowie będą podnosili kompetencje językowe, uczyli się gromadzenia i selekcji informacji, kształtowali twórcze i krytyczne myślenie, rozwijali umiejętność pracy w zespole.
 • w Zespole Szkół w Kaczycach odbędą się warsztaty grafiki komputerowej i menadżerskiej, zajęcia "Zawody przyszłości związane z ITC" oraz "Akademia Przedsiębiorczości", uczestnicy zajęć będą korzystali w trakcie zajęć z Europejskiego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, uczniowie uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kursów e-learningowych: Adobe Photoshop, grafik komputerowy, grafika menadżerska i prezentacyjna, zawody przyszłości oraz Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych.

"Działaj twórczo- nie odtwóczo"

 • to kółka ekspresji artystycznej dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów (kółka muzyczne-taneczne-wokalne, instrumentalne, teatralne)
 • szczegółową tematykę tych kółek i zakres kształtowanych umiejętności określą nauczyciele prowadzący zajęcia
 • podsumowaniem zajęć będą konkursy szkolne: "Wiosenne muzykowanie" oraz "Gminny Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół".

"Byle do lata ..."

 • podczas wakacji czerwiec/lipiec 2011 i 2012 r. odbędzie się szkoła letnia,
 • działanie ma na celu zorganizowanie aktywnego spędzania czasu w dni wolne od zajęć szkolnych, prowadzone będą zajęcia rekreacyjno sportowe, muzyczne, informatyczne i językowe. Dla uczestników będą przygotowane konkursy, zabawy i zawody oraz posiłek.

Uzupełnieniem ww. zajęć będą wyjazdy i zajęcia pozaszkolne:

 • do Istytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na cykl wykładów "Osobliwości świata fizyki"',
 • lekcje muzealne w Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz lekcje biblioteczne w Książnicy Cieszyńskiej,
 • wycieczka edukacyjna do Plenetarium i stacji meteorologicznej w Chorzowie,
 • warsztaty dziennikarskie i wycieczka do redakcji Głosu Ziemi Cieszyńskiej,
 • plenery fotograficzne na potrzeby zajęć z grafiki komputerowej,
 • warsztaty muzyczne i teatralne,
 • wyjazdy na spektakle do teatru,
 • wycieczki w ramach szkoły letniej.

( Wycieczki oraz zajęcia pozaszkolne zaplanowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych szkół.)

Do przeprowadzenia ww. zadań zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne wspomagające prowadzenie zajęć: zestawy komputerowe, komputery przenośne, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, kamera cyfrowa, mikrofony bezprzewodowe, mikroskopy, lornetki, lupy, podręczniki, słowniki, tonery do drukarek, materiały biurowe i piśmiennicze.
(Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez szkoły).

Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 1 095 303 zł.


 
  Opracowała:
 
Maria Kownacka
(Wicedyrektor ZS Kaczyce)
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion