Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.18.2013 (Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z ...)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  17.09.2013  r.

IR.271.18.2013

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej”

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu, udzielamy następujących odpowiedzi :

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, rabunku i dewastacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, kosztów naprawy zabezpieczeń.

 1. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie i podanie informacji na temat ich zabezpieczenia, czy odłączone są media, czy budynki są dozorowane?
   
  Odp. NIE
   
 2. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.
   
  Odp. WSZYSTKIE UBEZPIECZONE OBIEKTY SPEŁNIAJĄ WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO, OKREŚLONE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA
   
 3. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź - czy Zamawiający wokresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie.
   
  Odp. BYŁ UBEZPIECZONY W ZAKRESIE OKREŚLONYM W SIWZ
   
 4. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokościfranszyz / udziałów własnych mających zastosowanie wumowach do których odnosi się wykazana szkodowość
   
  Odp. FRANSZYZA INTEGRALNA 300PLN
  FRANSZYZA REDUKCYJNA ZNIESIONA
  UDZIAŁ WŁASNY ZNIESIONY
   
 5. Prosimy o udzielenie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy?
   
  Odp. MIEJSCA ZAGROŻONE OSUWISKAMI SKARP LUB POBOCZY OKREŚLA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
   
 6. Czy wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5-lat, wymagane obowiązującymi przepisami prawa co zostało potwierdzone pisemnymi protokołami.
   
  Odp. TAK
   
 7. Prosimy o udostępnienie wykazu budynków, środków trwałych zawierającego następujące informacje;
  a) roku budowy
  b) zabezpieczeń przeciwpożarowych, zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
  c) konstrukcja ścian, porycie dachów
  d) stanu technicznego budynków wg gradacji dobry, dostateczny, zły
   
  Odp. WYKAZY BUDYNKÓW SĄ DOSTĘPNE W SIEDZIBIE PEŁNOMOCNIKA
   
 8. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają zapisy odpowiednich OWU Ubezpieczyciela (Wykonawcy).
   
  Odp. POTWIERDZAMY
   
 9. Prosimy o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej lub z księgowej brutto na rzeczywistą dla budynków starszych niż 50 lat.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 10. W przypadku posiadania obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:
  a) Wymiana instalacji elektrycznej,
  b) Wymiana pokrycia dachowego,
  c) Wymiana konstrukcji dachu,
  d) Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej,
  e) Wymiana stolarki okiennej,
  f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
  g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa
   
  Odp. DANE ZAWARTE SĄ W WYKAZACH W SIEDZIBIE PEŁNOMOCNIKA
   
 11. Prosimy o zmianę prędkości wiatru na nie mniejszą niż 17,5 m/s
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 12. W odniesieniu do szkód w wyniku naporu śniegu oraz lodu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zl w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 13. W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o zastąpienie zakresu ubezpieczenia „ katastrofa budowlana" w następującym brzmieniu:
   
  Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia powstałe w wyniku katastrofy budowlanej. Ubezpieczeniem może zostać objęte wyłącznie mienie stanowiące przedmiot ochrony ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie rozszerzonym albo pełnym lub od wszystkich ryzyk.
  W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczający deklaruje sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; przyjęta suma ubezpieczenia podana jest w wartości ubezpieczeniowej takiej, jak w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk dla danej grupy mienia.
   
  Z odpowiedzialności, wyłączone są szkody:
  1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
  2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
  3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
  e) 5. W ubezpieczeniu od ryzyka katastrofy budowlanej zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 5% odszkodowania, jednak nie mniej niż 4 000 zł.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 14. W odniesieniu do ubezpieczenia katastrofy budowlanej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 500 000 zł.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 15. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o akceptację w następującym brzmieniu:
   
  Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisówOWU, Ubezpieczyciel, obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową,bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartościmienia związany z jego nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniemmodernizacją, remontem.Odpowiedzialność, z tytułu umownego włączenia niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu 20% wartości sumyubezpieczenia ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dladanej grupy mienia.Ustala się, że środki trwałe, wyposażenie i nakłady inwestycyjne nabytei poczynione przez Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczeniabędą automatycznie pokryte niniejszą umową z chwilą ich wpisudo rejestru środków trwałych lub udokumentowanego nabycia.
  Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywało w następującysposób:
  1) do dziesiątego dnia od zakończenia okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje o środkach trwałych nabytych i zaewidencjonowanych w tym okresie;
  2) ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.
  Składka dodatkowa jest naliczana od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia, bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 16. W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o akceptację w następującym brzmieniu;
   
  Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się:
  a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników,
  b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
  c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników,
  d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników,
  e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,
  f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników,
  g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
  h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - te osoby oraz pełnomocników;
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 17. Prosimy o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych do warunków fakultatywnych, ponieważ nie posiadamy informacji na temat zabezpieczeń.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 18. W odniesieniu do klauzuli wandalizmu/dewastacji prosimy o zastąpienie w następującymbrzmieniu:
   
  Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisówOWU, Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczeniapowstałe w wyniku aktów wandalizmu lub dewastacji.W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli stosuje sięsystem pierwszego ryzyka oraz obowiązuje rodzaj wartości ubezpieczeniowej,jaki został przyjęty w ubezpieczeniu danej grupy mienia.Górną granicę odpowiedzialności z tytułu niniejszejklauzuli stanowi suma ubezpieczenia w wysokości określonej w umowieubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresieubezpieczenia, nie większa niż 50 000 zł; możliwe jest ustaleniew umowie ubezpieczenia osobnych limitów odpowiedzialności dla ryzyk wandalizmu i dewastacji.
   
  Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:
  1) powstałe w wyniku zdarzeń powodujących wyłącznie szkody w przedmiotach szklanych lub w oszkleniu obiektów budowlanych;
  2) o charakterze wyłącznie estetycznym, takie jak tzw. „graffiti", poplamienia, zadrapania, zabrudzenia, odbarwienia, rysy, odpryskii inne drobne uszkodzenia, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia;
  3) wynikłe ze zużycia eksploatacyjnego, obsługi i użytkowania danego mienia.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 19. W odniesieniu do klauzuli wandalizmu/dewastacji prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód graffiti oraz szkód estetycznych.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 20. W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku zamieszek, sabotażu, strajków oraz aktów terroryzmu.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 21. Prosimy o wprowadzenie jednego wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł dla szkód w wyniku zamieszek sabotażu strajków aktów terrorystycznych dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł.
   
  Odp. ZAPIS ZGODNIE Z SIWZ
   
 22. W odniesieniu do szkód w wyniku uszkodzenia sieci, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.
   
  Odp. ZGODA
   
 23. W odniesieniu do klauzuli rozbudowy i przebudowy prosimy o rozszerzenie o zapis: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody w wyniku rozbudowy i przebudowy pod warunkiem że prace te:
  - nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
  - nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku budowli w którym sa prowadzone,
  - nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.
   
  Odp. ZAPIS ZGODNIE Z SIWZ
   
 24. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych prosimy o wyłączenie tej klauzuli ze względu na brak informacji o zabezpieczeniach.
   
  Odp. BRAK ZGODY, WYKAZ ZABEZPIECZEŃ DO WGLĄDU W SIEDZIBIE PEŁNOMOCNIKA
   
 25. W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych do tabelki przedmiot sumy i system ubezpieczenia prosimy o podanie łącznej wartości wszystkich sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych
   
  Odp. ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNOSI 17 248 630,36 PLN
   
 26. W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych do tabelki przedmiot sumy i system ubezpieczenia prosimy o podanie łącznej wartości wszystkich dla dróg, chodników itp.
   
  Odp. ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNOSI 40 561 631,42 PLN
   
 27. W odniesieniu do załącznika dotyczącego szkodowości prosimy o podanie szkód za lata 01.01.2010-10.10.2010
   
  Odp. BRAK DANYCH
   
 28. Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia
  a) nie jest wyłączone z eksploatacji
  b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym
  W przeciwnym wypadku - prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków.
   
  Odp. POTWIERDZAMY
   
 29. Czy do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zgłoszona została
  infrastruktura drogowa (w tym chodniki, wiaty przystankowe, parkingi, oświetlenie uliczne, sygnalizatory świetlne itp.),
  W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o określenie jej łącznej wartości oraz wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. mienie,
  Niezależnie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody w infrastrukturze drogowej (w tym chodniki, wiaty przystankowe, parkingi, oświetlenie uliczne, sygnalizatory świetlne itp.),wymienionym w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z grup mienia) lub inny akceptowalny dla Zamawiającego
   
  Odp. TAK, ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNOSI 8 349 232,50 PLN, ZGŁASZAJĄCYM DO UBEZPIECZENIA SĄ WSZYSTKIE JEDNOSTKI GMINY
  BRAK ZGODY NA WPROWADZENIE LIMITU
   
 30. Czy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlega również
  a) drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.?
  b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)
  W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o określenie ich łącznej (w ww. grupach) wartości oraz wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia. Niezależnie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub inny akceptowalny dla Zamawiającego
   
  ODP A: TAK, ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNOSI 2 638 556,49 PLN
  ODP B: NIE
  BRAK ZGODY NA WPROWADZENIE LIMITU
   
 31. Prosimy o przedstawienie wykazy sprzętu elektronicznego.
   
  Odp. WYKAZ ZAJDUJE SIĘ DO WGLĄDU W SIEDZIBIE PEŁNOMOCNIKA
   
 32. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku aktów terroryzmu.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 33. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia dła szkód w wyniku naporu śniegu i lodu.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 34. W odniesieniu do załącznika dotyczącego szkodowości prosimy o podanie na jaki dzień została sporządzona szkodowość oraz przyczyn szkód.
   
  Odp. SZKODOWOŚĆ ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 06.08.2013

II, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 1. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.
   
  Odp. NIE OBEJMUJE
   
 2. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi - jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?
   
  Odp. STAN TECHNICZNY DRÓG JEST DOBRY, FUNDUSZ REMONTOWY ZA 2012 WYNOSIŁ 220 000 PLN, NA ROK 2013 WYNOSI 820 000 PLN
   
 3. Prosimy o informację z usług ilu podwykonawców korzysta Zamawiający i w jaki jest przedmiot prac im zlecanych.
   
  Odp. FIRM WYKONUJĄCYCH PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 2013 ROKU JEST 11 W TYM 1 FIRMA JAKO PODWYKONAWCA
   
 4. Z ilu nieruchomości i rzeczy ruchomych korzysta Zamawiający? Jakie to są nieruchomości, rzeczy ruchome?
   
  Odp. ZAMAWIAJĄCY KORZYSTA Z NIERUCHOMOŚCI KTÓRE SĄ WŁASNOŚCIĄ GMINY
   
 5. Ile pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych posiada Zamawiający? Jakie to są pojazdy?
   
  Odp. WSZYSTKIE POJAZDY PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWEMU UBEZPIECZENIU OC
   
 6. Odnośnie rozszerzenia odpowiedzialności o „szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez masowych", prosimy o:
  a) przedstawienie wykazu planowanych imprez
  b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.
  c) czy planowane są pokazy sztucznych ogni, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:
  „... z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jestorganizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów."
   
  ODP A: ZGODNIE Z WYKAZEM IMPREZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  ODP:B: POTWIERDZAMY ŻE NIE BĘDĄ OBJĘTE OCHRONĄ
  ODP:C: TAK, PROPONOWANY ZAPIS NIE SPOWODUJE ODRZUCENIA OFERTY
   
 7. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego wynoszącego 500,00 zł w każdej szkodzie w odniesieniu do działalności związanej z zarządzaniem drogami publicznymi.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 8. W odniesieniu do załącznika dotyczącego szkodowości prosimy o podanie:
  - przyczyn szkód
  - na jaki dzień została sporządzona szkodowość?
   
  Odp. GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ SZKÓD SĄ ZALANIA W SKUTEK OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ HURAGANU.
  SZKODOWOŚĆ ZOSTAŁA OKREŚLONA NA DZIEŃ 06.08.2013
   
 9. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź - czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie.
   
  Odp. BYŁ UBEZPIECZONY W ZAKRESIE SIWZ
   
 10. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach do których odnosi się wykazana szkodowość.
   
  Odp. FRANSZYZA INTEGRALNA 300PLN
  FRANSZYZA REDUKCYJNA ZNIESIONA
  UDZIAŁ WŁASNY ZNIESIONY
   
 11. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają zapisy odpowiednich OWU Ubezpieczyciela (Wykonawcy).
   
  Odp. POTWIERDZAMY
   
 12. W odniesieniu do szkód wyrządzonych w wyniku przeprowadzania imprez masowych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.
   
  Odp. BRAK ZGODY
   
 13. W odniesieniu do punktu 9 klauzule dotyczące punktów od 1-7 str. 14 „ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I" prosimy o informację czy są to klauzule obligatoryjne czy fakultatywne?
   
  Odp. SĄ TO KLAUZULE OBLIGATORYJNE
   
 14. W odniesieniu do punktu 9 klauzule dotyczące punktów od 1-7 sir. 14 „ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I" prosimy o określenie która klauzula którego dotyczy rodzaju ubezpieczenia.
   
  Odp. DOTYCZY PUNKTÓW OD 1 DO 7
   
 15. Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci.
   
  Odp. NIE
   
 16. W odniesieniu do OC Produkt prosimy o potwierdzenie że zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
   
  Odp. ZAPISY ZGODNIE Z SIWZ
   
 17. Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakichkolwiek innym ich przetwarzaniem.
   
  Odp. POTWIERDZAMY
   
 18. Prosimy o podanie przychodu za ostatni rok.
   
  Odp. PRZYCHÓD ZA OSTATNI ROK WYNOSI – 5 422 566,19 PLN
   
 19. Prosimy o modyfikację zapisów załącznika nr 1 dotyczących ubezpieczenia OC - tabela pkt 5) poprzez wykreślenie podpunktu t).
   
  Odp. ZAPISY ZGODNIE Z SIWZ
   
 20. Odnośnie odpowiedzialności w związku z przechowaniem rzeczy, prosimy o informację jakie mienie jest przechowywane oraz jakie są warunki przechowywania mienia.
   
  Odp. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z ART. 835 KC.
   
 21. Odnośnie odpowiedzialności za szkody w mieniu pod kontrolą w tym w mieniu powierzonym, prosimy o informację jakie mienie znajduje się pod kontrola/jest powierzane Zamawiającemu.
   
  Odp. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z ART. 835 KC.
   
 22. Prosimy o wprowadzenie następującej treści Klauzuli OC w związku z wykonywaniem władzy publicznej:
   
  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
  a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
  b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
  c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
  d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji iub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa
   
  Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
  a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
  b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
  c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
  d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
  e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
   
  Odp. ZAPISY ZGODNIE Z SIWZ
   
 23. Prosimy o informację jaki produkt mielibyśmy objąć ochroną.
   
  Odp. DOTYCZY PRODUKTÓW GASTRONOMICZNYCH W STOŁÓWKACH I WODY
   
 24. Prosimy o informację jaka działalność powoduje ryzyko powstania szkód w środowisku.
   
  Odp. NP: SZKODY ZWIAZANE Z AKCJĄ STRAŻY POŻARNEJ , SZKODY ZWIĄZANE Z POSIADANIEM KANALIZACJI
   
 25. Prosimy o modyfikację zapisów załącznika 1 do SIWZ pkt 8 poprzez wykreślenie podpunktu 1) - w OWU w poszczególnych grupach ubezpieczeń zmienione zostaną wszelkie zapisy niezgodne z zakresem ubezpieczenia przedstawionym w ofercie.
   
  Odp. ZAPIS ZGODNIE Z SIWZ

III; Ubezpieczenia komunikacyjne:

 1. Prosimy o podanie numerów regon dla każdej z jednostek samorządowych Urzędu Gminy
  Urząd Gminy w Zebrzydowicach
  43-410 Zebrzydowice
  ul. Ks. Antoniego Janusza 6
  000549826
  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
  ul. Ks. A. Janusza 6
  43-410 Zebrzydowice
  240236917
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
  ul. Ks. A. Janusza 6
  43-410 Zebrzydowice
  003459058
  Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
  Zebrzydowice,
  Ks. A. Janusza 21
  000793615
  Gminna Biblioteka Publiczna
  43-410 Zebrzydowice
  ul.ks. Janusza 21
  001003822
  Zespół Szkół w Zebrzydowicach
  ul. Kochanowskiego 55
  43-410 Zebrzydowice
  072289556
  ZS Szkół w Kaczycach
  ul. Harcerska 13
  43-417 Kaczyce
  001205744
  Szkoła Podstawowa
  im. Jarosława Dąbrowskiego
  ul. Jagiellońska 56
  43 - 410 Kończyce Małe
  000629620
  Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych
  Marklowice Górne
  ul. Szkolna 25
  43-410 Zebrzydowice
  001282578
  Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach
  ul. Makowa 1,
  43-410 Zebrzydowice
  271513092

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion