Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Patriotyczne obchody Święta Konstytucji 3 maja
Patriotyczne obchody Święta Konstytucji 3 maja
Patriotyczne obchody Święta Konstytucji 3 maja
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.23.2013 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  22.10.2013 r.

IR.271.23.2013

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r."

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.
Wnosimy o wykreślenie zapisu zawartego w rozdział 5 pkt 3 ppkt a SIWZ oraz odpowiednich zapisów ogłoszenia o zamówieniu, dot. obowiązku posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych i przedstawienia go w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wskazujemy jednocześnie, iż dla realizacji zamawianej usługi zezwolenie takie nie jest wymagane bowiem w zakresie posiadania uprawnień do wykonania zamówienia Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Zebrzydowice oraz zezwolenie na transport. Umieszczenie takiego zapisu w SIWZ zdaniem Wykonawcy narusza regulację wyrażoną w par. 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane oraz art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez żądanie przedłożenia dokumentu, którego posiadanie do realizacji zamówienia jest zbędne.
Odp. W rozdziale 5 pkt 3 wykreśla się zapis - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ oraz w tym miejscu wprowadza się zapis - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ.
Na stronie internetowej http://www.zebrzydowice.pl/ zamieszczono aktualną SIWZ.

Pytanie nr 2.
Czy ilość odpadów zebranych w III kwartale 2013 r - 570 Mg podana w opisie przedmiotu zamówienia dotyczy odpadów zebranych tylko od mieszkańców z terenu Gminy Zebrzydowice?
Odp. Ilość odpadów zebranych w III kwartale 2013 r - 570 Mg podana w opisie przedmiotu zamówienia dotyczy zebranych tylko od mieszkańców z terenu Gminy Zebrzydowice.

Pytanie nr 3.
Prosimy o podanie masy odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów jakie były zebrane w miesiącach lipiec - wrzesień 2013 r z terenu Gminy Zebrzydowice z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz o przewidywanej masie tych odpadów do odebrania podczas trwania usługi - również z podziałem na frakcje.
Odp. Masa odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów w III kwartale 2013 r / lipiec, sierpień, wrzesień / kształtowała się następująco:

 • Plastik i opakowania wielomateriałowe - 63,57 Mg
 • Szkło - 65,40 Mg
 • Papier i tektura - 12,94 Mg
 • Metale - 0 Mg
 • Odpady biodegradowalne - 24,58 Mg
 • Zmieszane odpady komunalne i pozostałości po segregacji - 329,9 Mg
 • Przeterminowane leki - 0,397 Mg
 • Zużyte baterie - 0 Mg
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 3,630 Mg
 • Odpady wielkogabarytowe - 25,22 Mg
 • Oleje odpadowe - 0,27 Mg
 • Tekstylia - 0,3 Mg
 • Odpady budowlane, gruz budowlany - 45,77 Mg

Pytanie nr 4.
Prosimy o podanie ilości worków jakie zostały odebrane od mieszkańców w miesiącach lipiec - wrzesień 2013 r. Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy zamawiający dysponuje takimi danymi z informacji przekazywanych przez obecnego wykonawcę świadczącego te usługi.
Odp. Zebrano następujące ilości worków:

 • Niebieskie - 3.450 szt.
 • Zielone - 7.537 szt.
 • Żółte - 23.453 szt.

Pytanie nr 5.
Prosimy o podanie wykazu nieruchomości z których odpady zbierane są w sposób selektywny. Zamawiający jest w posiadaniu w/w informacji na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców w tym roku oraz dysponuje raportami złożonymi przez obecnego wykonawcę za rok 2013, które uwzględniają w/w dane.
Odp. Wykaz nieruchomości z których zbierane odpady są w sposób selektywny został określony w załącznikach do opisu przedmiotu zadania. Oznaczenie literką Z znaczy odpady odbierane są w sposób zmieszany, brak w/w literki oznacza odbiór w sposób selektywny.

Pytanie nr 6.
Prosimy o poprawienie zapisów umowy w par. 4 oraz w par. 6 ust. 1 poprzez wpisanie prawidłowych dat.
Odp. Zapisy w umowie w par. 4 i 6 zostały poprawione.
Na stronie internetowej http://www.zebrzydowice.pl/ zamieszczono aktualną umowę.

Pytanie nr 7.
Prosimy o wyjaśnienie jaki jest cel podawania w załączniku nr 5 do SIWZ , mającym stanowić część oferty, numerów rejestracyjnych pojazdów jakimi dysponuje wykonawca. Czy należy rozumieć, iż w trakcie realizacji zamówienia - przez cały okres jego trwania wykonawca musi posługiwać się tylko i wyłącznie pojazdami uwidocznionymi w przedmiotowym wykazie? Czy w awarii bądź innych przyczynach niezależnych od wykonawcy sprzęt inny niż wymieniony z podanym numerem rejestracyjnym w wykazie nie będzie mógł być wykorzystany przy realizacji przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający nie dopuszcza sytuacji zastąpienia jednego pojazdu innym spełniającym wymogi SIWZ, ale posiadającym inny numer rejestracyjny. Pragniemy przypomnieć, że zakres a tym samym sposób świadczenia umowy o zamówienie publiczne musi być tożsamy z zobowiązaniem wynikającym z oferty / art. 140 ust. 1 Pzp. /
Odp. Podanie numerów rejestracyjnych pojazdów w załączniku do SIWZ ma na celu wyłącznie wpisanie do upoważnienia wjazdu na wagę znajdującą się na GPSZOK-u w Zebrzydowicach przy ul. Dworcowej 14 lub i na terenie Firmy Transport Towarowy EKSPORT - IMPORT Mirosław Marzzoll, Cieszyn ul. Sienkiewicza 4 waga Kaczyce ul. Stalmacha 2 b.
Zamawiający dopuszcza zastąpienie jednego pojazdu innym pojazdem spełniającym wymogi SIWZ. Wykonawca każdorazowo winien o tym fakcie powiadomić Zamawiającego w celu aktualizacji upoważnienia wjazdu na w/w punkt ważenia pojazdów obsługujących system odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice.

Pytanie nr 8.
Prosimy o podanie czy sprawozdanie z odbioru, odzysku i unieszkodliwiania odpadów z posesji zamieszkałych na terenie Gminy Zebrzydowice zawiera zamknięty czy też otwarty katalog odpadów? Pragniemy zauważyć, iż nie zostały w nim ujęte między innymi gruz budowlany, opony, które stanowią przedmiot zamówienia wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia.
Odp. Sprawozdanie z odbioru , odzysku i unieszkodliwiania odpadów z posesji zamieszkałych zawiera otwarty katalog i jest tylko podane jako wzór.

Pytanie nr 9.
Zapisy par. 10 umowy dają zamawiającemu możliwość nałożenia dwukrotnego kar za nieterminowe odbiory odpadów z harmonogramem co nie jest niezgodne z instytucją kary określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Odp. Zapis w umowie par. 10 został zmieniony, jednocześnie informujemy, ze zapis w par. 10 pkt 2.1 dotyczy harmonogramu z GPSZOK- u, a zapis par. 10 pkt. 2.2 harmonogramu odbioru odpadów z posesji zamieszkałych.

Pytanie nr 10.
Czy do obowiązków Wykonawcy należy obsługa GPSZOK czy tylko i wyłącznie odbiór odpadów z GPSZOK?
Odp. Do obowiązków Wykonawcy należy tylko i wyłącznie odbiór odpadów z GPSZOK.

Pytanie nr 11.
W związku z narzuceniem harmonogramu przez Zamawiającego uwzględniającego odbiory odpadów komunalnych w te same robocze dni tygodnia, prosimy o wyjaśnienie sytuacji w przypadku dni wolnych od pracy wypadających w dniach poniedziałek - piątek. W przypadku sytuacji wywozu odpadów dwa razy w miesiącu i wypadnięciu danego dnia wywozu jako dnia wolnego od pracy, wywóz ten zostaje przesunięty o tydzień do przodu. Przy czterech pełnych tygodniach w miesiącu odbiór z danego rejonu odbędzie się tylko raz w miesiącu. W takim przypadku przyjęty harmonogram jest niezgodny z częstotliwością przyjętą w SIWZ oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice.
Odp. W przypadku gdy w miesiącu przypadnie np. wolny poniedziałek, a jest 5 poniedziałków w miesiącu to usługa zostanie przesunięta o jeden tydzień. W przypadku skrajnym gdy są np. 3 poniedziałki termin usługi należy uzgodnić z zamawiającym.

Pytanie nr 12.
W związku z obowiązkiem ważenia samochodów specjalistycznych używanych do realizacji usługi odbioru odpadów jednorazowo w celu określenia ich wagi netto oraz każdorazowo po zakończeniu zbiórki odpadów na wskazanych przez zamawiającego wagach oraz mając na uwadze zapis, iż kosztów ważenia śmieciarki nie należy uwzględniać w cenie jednostkowej za odbiór 1 Mg zebranych i zagospodarowanych odpadów prosimy o wskazanie kto ponosi koszty ważenia.
Odp. Koszty ważenia pojazdów pozostają po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13.
Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramów odbioru odpadów w sposób umożliwiający właściwe wykorzystanie sprzętu do odbioru odpadów zgodnie z zasadami logistyki i optymalizacji kosztów pracy ludzi i sprzętu. W szczególności problem ten dotyka sposobu wykorzystania śmieciarki małogabarytowej na Państwa terenie. Jest ona ujęta w harmonogramach na każdy z dni odbioru i przypisana każdorazowo do niewielkiej ilości posesji co nie zapewni jej optymalnego wykorzystania a zarazem angażuje ją na terenie Państwa Gminy przez cały miesiąc.
Odp. Harmonogram został opracowany w perspektywie wieloletniej współpracy z mieszkańcami i zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu harmonogramu. Dopuszcza jednakże zamianę wykorzystania śmieciarki wielkogabarytowej na małogabarytową w celu optymalnego wykorzystania sprzętu.

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion