Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020





Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza













Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Otwarcie Hali Sportowej w Kończycach Małych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.10.2014 (Przebudowa drogi dojazdowej do pól ... ul. Zagrodowej w K.M.)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice 5.08.2014 r.

IR.271.10.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól –droga boczna od ul. Zagrodowej w Kończycach Małych”

W związku z pytaniami, które wpłynęły do w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Par.1 pkt. 2a wzór umowy: Wnosimy o wskazanie pierwszeństwa w stosowaniu wymienionych dokumentów w przypadku zaistnienia rozbieżności w ich treści pomiędzy poszczególnymi zapisami.

Ad. 1
W przypadku rozbieżności w dokumentach należy stosować następującą kolejność dokumentów:

  1. SWIZ ,oferta przetargowa oraz umowa
  2. przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  3. dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza

 

Pytanie 2
Par. 6 pkt. 5a wzór umowy: Wnosimy o wydłużenie terminu zapłaty do 30 dni zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką oraz przepisami Pzp.

Ad.2
Podtrzymujemy zapisy zawarte we wzorze umowy

Pytanie 3
Par. 9 pkt 1a wzór umowy: Wnosimy o zmianę wysokości kar do 0,1% - który jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Wprawdzie możliwość dochodzenia kary umownej nie jest uzależniona wprost od wystąpienia szkody, jednak ocena zaistniałej z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006r., sygn.. Akt V CSK 34/06). Co więcej, Sąd Najwyższy podniósł, że oceniając, czy kara umowna jest rażąco wygórowana, czy nie, należy kierować się wysokością rzeczywiście poniesionej szkody (rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania; tak art. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005r., sygn.. Akt II CK 626/04), a dokładniej – wysokością odszkodowania, jakie byłoby należne wierzycielowi na zasadach ogólnych. Wynika to z brzmienia art. 484 § 2 k.c., który odnosząc się do „rażąco wygórowanej” kary, implikuje istnienie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą a żądaną karą. I choć na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, czy nie, istnienia szkody poniesionej przez wierzyciela nie bierze się w ogóle pod uwagę (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara się należy, czy nie), to przy ocenie wysokości kary umownej w związku z jej miarkowaniem trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

Ad. 3
Podtrzymujemy zapisy zawarte we wzorze umowy

Pytanie 4
Par. 10 pkt. 1 wzór umowy: Wnosimy o skrócenie okresu gwarancji z 60 miesięcy do 36 miesięcy. W opinii Wykonawcy – jako profesjonalnego podmiotu z doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień – zaproponowany przez Zamawiającego termin gwarancji jest nadmiernie wydłużony, a tym samym nie odpowiada naturze (właściwości) stosunku prawnego wynikającego z umowy o roboty budowlane, a przede wszystkim zakresowi przedmiotowemu zamówienia i wymaganej przez Zamawiającego technologii wykonania robót.

Ad. 4
Podtrzymujemy zapisy zawarte we wzorze umowy

Pytanie 5
Par. 12 pkt. 4a wzór umowy: Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiększenia), Zamawiający podwyższy cenę brutto? W związku z nieostrością stwierdzenia „dopuszcza zmianę wynagrodzenia”, prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie rodzącej wątpliwości interpretacyjnych.

Ad. 5
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ( t.j. jej zwiększenia )Zamawiający podwyższy cenę brutto o różnicę w podatku VAT.
Analogicznie w przypadku obniżenia stawki VAT Zamawiający obniży cenę brutto.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:







ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE





OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego




JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat Cieszyński



























Copyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion