Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Kąpielisko na stawie Młyńszczok #1
Kąpielisko na stawie Młyńszczok #1
Kąpielisko na stawie Młyńszczok: sierpień 2009
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.13.2014 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  21.10.2014 r.

IR.271.13.2014

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania p.n. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r."

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Zwracamy się z prośbą o podanie w sposób wyczerpujący sytuacji podczas których  nastąpi zmiana wynagrodzenia w następstwie ograniczenia zakresu usługi / pkt 14 siwz /. Prosimy także o podanie maksymalnego zakresu o jaki może zostać ograniczone zamówienie?
Odp.
Wynagrodzenie w każdym przypadku będzie ustalane wg pkt V Szczegółowego opisu zamówienia.

Pytanie 2.
W związku z rozszerzeniem przez zamawiającego ważności zabezpieczenia należytego wykonania usługi o okres rękojmi, zwracamy się z zapytaniem o przykładowe rodzaje roszczeń jakie mogą powstać po stronie zamawiającego, jeżeli wykonawca w okresie rękojmi nie będzie fizycznie wykonywał zamówienia / pkt 16 siwz /. Przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług a nie sprzedaż rzeczy czy wykonanie dzieła.
Odp.
W SIWZ – pkt 16 / dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy / zostaje zmieniony  ppkt 4  i wykreślony zostaje ppkt 5.
Ppkt 4 – otrzymuje brzmienie:
100 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostaje zwrócone wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
W załączeniu SIWZ z naniesioną zmianą.

Pytanie 3.
Prosimy o podanie ilości odpadów komunalnych zmieszanych oraz ilości odpadów zielonych, które zostały ujęte w szacunkowej ilości odpadów stanowiącej podstawę wyliczenia ceny ofertowej. Wiedza na temat ilości wskazanych frakcji odpadów jest niezbędna do należytego oszacowania ceny ofertowej, z uwagi na konieczność skalkulowania kosztów zagospodarowania odpadów zmieszanych i zielonych przez regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych.
Odp.
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz ilość odpadów zielonych została ujęta w szacunkowej ilości odpadów stanowiąca podstawę do wyliczenia ceny ofertowej, została określona na podstawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z możliwością weryfikacji przez oferenta na podstawie faktycznych ilości odpadów zebranych w okresie od 01.07.2013 r do 31.08.2014 r co zostało ujęte w załączniku 7 B i 7 C

Pytanie 4.
Zamawiający wskazuje w pkt 1.1 opisu przedmiotu zamówienia / dalej „opz” /, że wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania odpadów o określonych frakcjach, przy czym w ostatnim punkcie mowa jest o tym ,że katalog odpadów jest otwarty? W związku z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, który nakazuje opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zwracamy się z wnioskiem o dokonanie stosownej modyfikacji  „opz”  poprzez wykreślenie sformułowania itp / katalog odpadów jest otwarty / i wyszczegółowienie zamkniętego katalogu rodzajów odpadów do odbioru.
Odp.
Poprzez katalog otwarty należy rozumieć odpady z grupy 15, 17 i 20 wchodzące do strumienia odpadów komunalnych oraz odpady o kodzie 16 01 03 – zużyte opony.

Pytanie 5.
Prosimy o podanie ilości nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. Prosimy także o podanie częstotliwości odbioru odpadów gromadzonych selektywnie w zabudowie wielolokalowej.
Odp.
Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zostały określone w załączniku 7 A z oznaczeniem 1,2,3,4. Odbioru odpadów gromadzonych selektywnie z tych nieruchomości odbywa się 1 raz w tygodniu / dotyczy tylko nieruchomości znajdujących się w Kaczycach ul. G. Morcinka 17 /

Pytanie 6.
Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie pozostaje obowiązek zapewnienia pracownika do obsługi Gminnego Punktu Segregacyjnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Odp.
Zapewnienie pracowników do obsługi Gminnego Punktu Segregacyjnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie należy do wykonawcy

Pytanie 7.
Prosimy o podanie maksymalnej ilości worków w okresie trwania umowy, które mają być dostarczone przez wykonawcę do GPSZOK.
Odp.
Ilość worków w okresie trwania umowy, którą należy dostarczyć do GPSZOK-u z każdego sortu / żółte, zielone, niebieskie / uwzględniono w pkt I-1.3 Szczegółowego opisu zamówienia.

Pytanie 8.
Prosimy o podanie typu, pojemności pojemników na odpady farmaceutyczne. Czy przedmiotowe pojemniki są wyposażone w worki?
Odp.
Pojemniki typu „komfiskator” na odpady farmaceutyczne o pojemności 50 l są wyposażone w worki. Do oferenta należy ich wymiana na bieżąco.

Pytanie 9.
W związku z zapisem w pkt II.2.2.2 lit d opz prosimy o wyjaśnienie jakich pojemników, kontenerów dotyczy mycie i dezynfekcja? Czy chodzi o pojemniki i kontenery zgromadzone w GPSZOK? Prosimy o podanie uzasadnienia merytorycznego dla tak znacznej częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników / min 2 x w miesiącu / Prosimy o rozważenie możliwości modyfikacji opz i określenie konieczności mycia i dezynfekcji pojemników, kontenerów, kontenerów w razie uzasadnionej potrzeby.
Odp.
Częstotliwość mycia, dezynfekcji pojemników 2 razy w miesiącu dotyczy pojemników znajdujących się na GPSZOK oraz na nieruchomościach w zabudowie wielolokalowej.

Pytanie 10.
Prosimy o wyjaśnienie z jaką częstotliwością będą odbierane odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej? W jaki sposób właściciele nieruchomości będą gromadzić odpady biodegradowalne, w szczególności w sytuacji, gdy mowa jest o obsłużeniu nieruchomości w „systemie”?
Odp.
Odpady biodegradowalne w systemie są gromadzone w GPSZOK i odbierane przez oferenta / nie dotyczy usług dodatkowych /

Pytanie 11.
W związku ze zbiórką gruzu prosimy o wyjaśnienie:
- w jaki sposób zamawiający będzie weryfikował wagę przekazywanych odpadów przez mieszkańców w ramach usługi na telefon
- w jaki sposób gruz będzie gromadzony przez mieszkańców – kontenery, pojemniki, worki / tzw. big-bag /
- kto będzie odpowiedzialny za dostarczenie kontenerów, pojemników lub worków mieszkańcom
Odp.
Zamawiający zawsze weryfikuje ilość odpadów poprzez wagi wskazane w SIWZ w tym zbiórkę gruzu z systemu dodatkowego – na telefon.
Za dostarczenie kontenerów, pojemników, worków / tzwbig-bag / odpowiada oferent po stronie mieszkańca pozostaje jego załadunek.

Pytanie 12.
W związku ze zbiórką opon prosimy o podanie do jakiego parametru opony odnosi się „1000 mm” – szerokość, promień, średnica?
Odp.
Parametr opon o szerokości 1000 mm odnosi się do ich średnicy.

Pytanie 13.
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie obejmuje papy oraz eternitu.
Odp.
Obowiązek odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Pytanie 14.
W rozdz. IV opz zamawiający postanowił, że odpady będą odbierane z nieruchomości. Prosimy o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu z uwagi na fakt, że pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne nie mają prawa wejścia na teren nieruchomości prywatnej.
Odp.
Odpady odbierane będą przed przedmiotową nieruchomością.

Pytanie 15.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów do godz. 20:00 w razie zwiększonej ilości odpadów?
Odp.
Zamawiający dopuszcza w sytuacjach awaryjnych / w razie zwiększonej ilości odpadów / możliwość odbioru odpadów do godz. 20:00

Pytanie 16.
W jaki sposób zamawiający zamierza dokonywać weryfikacji zasadności zgłaszanych reklamacji dotyczących w szczególności nieodebranych odpadów zgodnie z harmonogramem, nie rozdysponowania odpowiedniej ilości worków?
Czy wydruk  z systemu GPS potwierdzający przejazd pojazdu do odbioru odpadów po danej lokalizacji będzie stanowił dowód, że odpady zostały odebrane? Prosimy o potwierdzenie, ze ciężar udowodnienia braku odbioru odpadów , nie otrzymania właściwej ilości worków, spoczywa na mieszkańcu zgłaszającym reklamację – zgodnie z zasadą uregulowaną w art 6 Kodeksu Cywilnego.
Odp.
Zamawiający będzie weryfikował zasadność zgłoszonych reklamacji poprzez zapisy GPS, sołtysów oraz własnych pracowników.

Pytanie 17.
Czy zamawiający dopuszcza ważenie pojazdów po zakończeniu zbiórki bezpośrednio na regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, z pominięciem wagi zlokalizowanej w Cieszynie? Prośbę swoją uzasadniamy faktem, że koniecznym podczas realizacji zamówienia będzie kierowanie odpadów zmieszanych i odpadów zielonych do RIPOK. Wg  naszej wiedzy instalacje te zlokalizowane są w przeciwnym kierunku od Gminy Zebrzydowice, aniżeli miasto Cieszyn.  RIPOK-i  znajdują się w Jastrzębiu Zdroju oraz Knurowie.
Tym samym postawiony przez zamawiającego wymóg przewożenia odpadów do Cieszyna , de facto innej gminy, jedynie celem zważenia, naszym zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego i z pewnością będzie wpływał niezasadnie na podrożenie ceny ofertowej o obciążenie budżetu zamawiającego.
Czy z tytułu ewentualnego ważenia pojazdów w Zebrzydowicach i Cieszynie wykonawca będzie ponosił dodatkowe opłaty. Jeżeli tak to w jakiej wysokości?
Odp.
Dodatkowego ważenia pojazdów bezpośrednio po zakończeniu zbiórki należy wykonać tylko na wagach wyznaczonych w SIWZ.
Wykonawca każdorazowo po zakończeniu zbiórki tych odpadów dokonuje ważenia samochodu na GPSZOK w Zebrzydowicach ul. Dworcowa 14 w godz. 07:00 do 15:00 lub na terenie firmy Transport Towarowy EKSPORT-IMPORT Mirosław Marzoll Cieszyn ul. Sienkiewicza 4 – waga Kaczyce ul. Stalmacha 2 b, waga czynna całodobowo / po dokonaniu załadunku, a przed wyjazdem z terenu gminy/ Wykonawca nie będzie ponosił opłat za ważenie na tych wagach.

Pytanie 18.
Czy zdolność kredytową na kwotę 400.000 zł spełni warunkowa promesa kredytowa ?
Odp.
Nie. Warunkowa promesa kredytowa nie jest dokumentem, który pozwala w sposób obiektywny ocenić zdolność kredytową wykonawcy i jego możliwość dla realizacji inwestycji. Zamawiającemu trudno też określić na jakich warunkach kredyt ten może zostać w przyszłości udzielony.

UWAGA!
W załączeniu przedkładamy informację z dnia 17.10.2014 r.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

ZMIENIONY SIWZ w dokumentacji przetargowej IR.271.13.2014 i Informacja z dnia 17.10.2014 r. , w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion