Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR.271.9.2015 (Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz...)Pytania od 1 do 75
Odpowiedzi na pytania                                                                            

Zebrzydowice, dnia  25.08.2015 r.

IR.271.9.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej."

Pytania i odpowiedzi cz. II

Pyt. 1
Prosimy o potwierdzenie że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy
Odp. Potwierdzamy.

Pyt. 2
Czy zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód poprzez wykreślenie punktu 3 tj. Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko dwukrotnie (nie dotyczy wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych).
Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższej modyfikacji klauzuli likwidacji i zgłaszania szkód.

Pyt. 3
Czy zamawiający dopuszcza modyfikację definicji huraganu na wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek, ustalonej przez IMiGW; przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4
Prosimy o prosimy o potwierdzenie że w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych odpowiedzialność wykonawcy za szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu, gradu lub deszczu nawalnego jest wyłączona jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że nie dopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej, i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział i posiada do wody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia
Odp. Nie potwierdzamy, zgodnie pkt 8 Dodatkowe postanowienia do przedmiotu zamówienia do wszystkich punktów od 1 do 7 (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) ppk. 7) „Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności ze względu na nienależyty stan techniczny nieruchomości, infrastruktury oraz wszelkich – sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych, urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych, urządzeń pomiarowych, c. o. itp.

Pyt. 5
Prosimy o podanie wartości instalacji i urządzeń (w tym liczników, kamer, tablic, daszków) zamontowanych również na zewnątrz budynku.
Odp. Wykaz mienia Zamawiającego stanowi załącznik nr 23 do niniejszej SIWZ.

Pyt. 6
Czy dla ryzyka przepięć zamawiający uzna za spełniającą wymogi poniższą klauzulę
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2) Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były      zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia,  przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 60.000,00 zł
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7
Prosimy o potwierdzenie że klauzula wypłaty odszkodowania będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadku odtworzenia mienia przez Zamawiającego w okresie do 12 miesięcy od daty powstania szkody
Odp. Klauzula wypłaty odszkodowania będzie miała zastosowanie w każdym przypadku.

Pyt. 8
Czy zamawiający uzna za spełniającą wymogi klauzule rozmrożenia
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony
o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych na podanych niżej zasadach:
1.   Wykonawca odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych oraz mienia osób trzecich na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Wykonawcy na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
2.   Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych i / lub urządzeń klimatyzacyjnych.
3.   Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów,
b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6  godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego
c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
4.  Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 5.000,00 zł
5.   Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym,  bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 9
Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez usunięcie klauzul:
Klauzula remontowa, Klauzula rozbudowy i przebudowy: oraz uznanie za spełniającej wymogi Zamawiającego poniższej klauzuli
KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
a)   mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b)   w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 10
Dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o wprowadzenie poniższych wymogów warunkujących odpowiedzialność wykonawcy.
1)   mienie wyłączone z eksploatacji powinno podlegać stałemu dozorowi prowadzonemu przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC;
2)   ubezpieczający powinien odłączyć wszelkie maszyn, urządzenia od źródeł zasilania i je zakonserwować;
3)   wszystkie instalacje powinny podlegać bieżącej konserwacji
4)   ubezpieczony jest zobligowany do utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp.
Odp. Zastosowanie mają zapisy SIWZ.

Pyt. 11
Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciw pożarowych oraz przeciwkradzieżowych mając na uwadze klauzule ich akceptacji dla wszystkich lokalizacji lub usunięcie klauzul mówiących o ich akceptacji
Odp. Wykazy zabezpieczeń przeciw pożarowych oraz przeciwkradzieżowych zostaną przesłane do Wykonawców drogą pisemną oraz drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysłane zostały zapytania.

Pyt. 12
Dla klauzuli wandalizm prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód estetycznych oraz graffiti w wysokości 10% wysokości limitu ujętego w klauzuli.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 13
Czy dla ryzyka katastrofy budowlanej zamawiający uzna za spełniającą wymogi poniższą klauzulę Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
-  których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
-  tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
-  użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Odp. Brak zgody, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14
Prosimy o wykaz budynków i budowli z podaniem konstrukcji elementów nośnych i dachów (stropy, ściany, dach, więźba dachowa) oraz  sum ubezpieczenia dla poszczególnych lokalizacji.
Odp. Wykazy lokalizacji wraz z podaniem informacji o konstrukcji elementów budynków zostaną przesłane do Wykonawców drogą pisemną oraz drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysłane zostały zapytania.

Pyt. 15
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r.Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r.Nr 109 poz. 719 z późn. zm.
Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pyt. 16
Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego dla ubezpieczenia
- Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – min. 1 000 PLN
- Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem – min. 100 USD lub 500 PLN
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 17
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a)  ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej   (Dz. U. z 2010 r.Nr 138 poz. 931)
Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pyt. 18
Prosimy o informację dotyczącą opisu przechowywania oraz transportowania gotówki – podania ilości transportów w ciągu miesiąca
Odp. Gotówka jest przechowywana w sejfie, kasetkach, przewożona własnym środkiem transportu, ok. 5 transportów na miesiąc.

Pyt. 19
1.  Czy zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej
Klauzula kradzieży zwykłej
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:
W ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
c) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
Odp. 19.Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 20
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Klauzuli kradzieży zwykłej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odp. Brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Pyt. 21
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
  W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a)  przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b)  sprzętu przeciwpożarowego;
c)  instalacji elektrycznej i odgromowej;
d)  instalacji gazowej;
e)  przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f)  instalacji gazów medycznych;
g)  instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h)  instalacji ciśnieniowych;
i)  urządzeń dźwigowych.
Odp. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne są poddawane regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. W protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie

Pyt. 22
Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pyt. 23
Czy wśród budynków będących przedmiotem ubezpieczenia znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora  budynków? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości, opisu konstrukcji oraz przeznaczenia,
Odp. Zamek Zebrzydowice - wart. 932 260,88 zł,
Zamek Kończyce Małe - wart. 3 048 476,47 zł,
"Stara Szkoła",ul. Orzeszkowej - wart. 4 370 555,40 zł
Szkoła Podstawowa w Kaczycach - wart. 403 571,60 zł.

Pyt. 24
Czy w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiła powódź od 1997r. włącznie do dnia dzisiejszego? Jeśli tak proszę o podanie dat szkód, lokalizacji w których wystąpiła szkoda, podanie wartości szkód? Czy Zamawiający w okalizacjach dotkniętych powodzią przeprowadził prace prewencyjne w zakresie przeciwdziałania i ochrony przeciwpowodziowej? 
Odp. W roku 1997 powódź dotknęła Zamek w Zebrzydowicach, GPP Marklowice. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe odtworzenie wartości szkód. Zamawiający nie przeprowadzał w ostatnich latach szczególnych prac prewencyjnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Pyt. 25
Dla budynków drewnianych prosimy o informację
a. czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem, kiedy została wykonana impregnacja i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana
b. czy elementy palne są obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonowa, tynkiem lub wylewką cementową
c. czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie?) i czy jest to mienie palne
d. czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.
e. w przypadku instalacji elektrycznej i wszystkich elementów instalacji  elektrycznej  (np. rozdzielnice, przełączniki) czy są one odizolowane od konstrukcji palnej np. instalacja wykonana z izolacją uniepalnioną, poprowadzona w uniepalnionych peszlach, bądź przy pomocy uchwytów izolujących,
f.  czy Klient posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, gazowej itp. I jak często te badania są wykonywane,
g. czy drewniane elementy konstrukcyjne budynków są obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową.
Odp. Budynek drewniano- murowany - muszla koncertowa. Innych drewnianych budynków gmina nie posiada

Pyt. 26
Czy zamawiający dopuszcza zmianę poniższego zapisu:
Z: Zakres obejmuje również szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa
NA: Zakres obejmuje również szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa wyłączeniem reprezentantów.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę..

Pyt. 27
Czy zamawiający dopuszcza modyfikację ryzyka zamarznięcia tylko i wyłącznie do instalacji znajdujących się wewnątrz budynków.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 28
Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia o treści:
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI
(Klauzula miejsca ubezpieczenia)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1)  Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony  rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2)  Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3)  Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.*
4)  Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 10% łącznej wartości sumy ubezpieczenia,
5)  Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
6)  Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 29
Czy zamawiający zaakceptuje wprowadzenia Klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych, oraz  klauzuli aktów terroryzmu z łącznym limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł; franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł o treści;
1.  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia iinnych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniowąoraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.
2.  Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:
1)  działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;
2)  działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;
3)  umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;
4)  działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania  skutków takich czynności.
3.  Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
1)  wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
2)  powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
3)  szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
4.  Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
1)  działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu,  blokady,
2)  aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzajudziałania mające na celu wprowadzenie chaosu,  zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
3)  wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń  wymienionych w pkt. 1 i 2.
5.  Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.
KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych  postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w  związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Odp. Zastosowanie powyższej treści nie spowoduje odrzucenia oferty, brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł

Pyt. 30
Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Prosimy o modyfikacje definicji huraganu na zgodną z poniższą
Za Huragan uważa się działania wiatru o prędkości powyżej 24,5 m/sek, wyrządzającego masowe szkody, potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu takiego wiatru;
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 31
Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego dla ubezpieczenia
a. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
- dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego 5% wartości szkody  min. 300,00 PLN
- dla oprogramowania – 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 32
Czy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia może zostać doprecyzowany przez włączenie standardowych klauzul znajdujących się w OWU Wykonawcy w celu objęcia ochroną sprzętu czasowo wycofanego z eksploatacji, sprzętu elektronicznego przenośnego, pokrycia szkód w lampach elektronowych, systemów alarmowych i monitoringu zamontowanego w budynku i na budynkach.
Odp. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zgodny z SIWZ.

Pyt. 33
Czy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zamawiający zaakceptuje wprowadzenie poniższej klauzuli dla (zastosowanie dla w ubezpieczenia danych w oprogramowaniu i programach komputerowych)
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:
„W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych,   spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury.
b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”.
c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 34
Czy zamawiający zaakceptuje zmianę klauzuli wypłaty odszkodowania na klauzulę wartości księgowej brutto o treści:
Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto
1.    Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.
2.    Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
3.    Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc od daty jego produkcji.
4.    Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
     Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą  ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania,
o której mowa w § 6 ust. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 35
Czy dla sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej klauzuli?
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat, iż Wykonawca wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 36
Czy zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej
Klauzula kradzieży zwykłej
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:
W ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a)   niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki  spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b)      wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
c)      wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
d)      wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e)      braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
f)        Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
g)      Udział własny 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pyt. 37
Prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłączenie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia oraz prowadzoną działalnością.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 38
Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w przedmiotach wartościowych.
Odp. Brak zgody

Pyt. 39
Prosimy o informację z tytułu jakiej prowadzonej przez Zamawiającego działalności wynika wymóg objęcia odpowiedzialnością szkód powstałych na terytorium Europy.
Odp. Zakres ochrony został rozszerzony na terytorium Europy w związku z wyjazdami w tym: wyjazdami służbowymi, wycieczkami, wymianą, wyjazdami Członków OSP i MDP, itp.

Pyt. 40
Prosimy o modyfikacje zakresu ubezpieczenia OC odnośnie
Zmiana zapisu z
Szkody z tytułu zarządzania infrastrukturą drogową (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym ulic, jezdni i chodników, itd.) za którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający / Ubezpieczony: …
Na zgodny z poniższym
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,  Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
Wykonawca nie odpowiada za:
1)      kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub wykonawcy
2)      szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia  deszczu nawalnego,
3)      szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
4)      szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.
Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1)        niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
2)        prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
3)      usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej
i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
4)      stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 41
Prosimy o modyfikacje zakresu ubezpieczenia OC odnośnie ryzyka przechowania (pkt 9 warunków OC) oraz szkód w mieniu pod kontrolą w tym w mieniu powierzonym (pkt 11 warunków OC) poprzez wprowadzenia poniższych klauzul
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym,    kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej    ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych  usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego;
2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,   użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem,  usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez   ubezpieczonego.
3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o  zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, PZU SA jest wolny   od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć  zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe w mieniu powierzonym, które  stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
   1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
   2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
   3) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
   4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, chyba że  mienie przechowywane jest w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem lub innymi usługami o podobnym charakterze;
   5) powstałych w pojazdach podczas jazd próbnych dokonywanych w odległości powyżej 10 km od miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania  pojazdem.
Odp. Dotyczy art. 835 KC ogólnie.

Pyt. 42
Prosimy o informację jaki rodzaj mienia będzie przechowywany, kontrolowany, w jakim miejscu oraz w jaki sposób mienie będzie zabezpieczone.
Odp. 42.Dotyczy 835 KC ogólnie.

Pyt. 43
Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za zniszczenie mienia, rzeczy (odzieży itp.) w związku z dostarczeniem zanieczyszczonej wody itp.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 44
Prosimy o informacje czy w ramach przeprowadzania imprez masowych nie podlegających pod ubezpieczenie obowiązkowe: turnieje, festyny, dyskoteki, koncerty szkolne będą wykorzystywane fajerwerki
Odp. Nie przewidujemy przy organizowaniu imprez: turnieje, festyny, dyskoteki, koncerty szkolne wykorzystywania fajerwerków, ale jeśli zajdzie taka konieczność do pokazów pirotechnicznych będziemy wynajmowali firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem pokazów pirotechnicznych i sztucznych ogni.

Pyt. 45
Prosimy o modyfikacje zakresu ubezpieczenia OC odnośnie szkód powstałych w wyniku przeprowadzania imprez masowych nie podlegających pod ubezpieczenie obowiązkowe poprzez wprowadzenie poniższej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania   imprezy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone uczestnikom imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej  obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

3. Za uczestnika uważa się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania imprezy na terenie, na którym jest ona  przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, sędziego, obsługi techniczno-administracyjnej, a  także osobę świadczącą usługi dodatkowe w czasie trwania imprezy.
4. PZU SA nie odpowiada za szkody:
   1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej,  agencję  ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy;
   2) powstałe w pojazdach oraz  w rzeczach w nich pozostawionych;
   3) powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków.
Odp. Zastosowanie powyższej treści nie spowoduje odrzucenia oferty.

Pyt. 46
Prosimy o usunięcie zapisów rozszerzających zakres ochrony o
1)       Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o Samorządzie Gminnym z dn. 08.03.1990r (t. j. Dz. U.  z 2013, poz. 594 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych w art. 7 ww. Ustawy, oraz aktów wydanych przez Gminę i art. 417 KC
2)       Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego gminy w trakcie wykonywania powierzonych czynności, działanie lub zaniechanie ubezpieczonego o charakterze władczym, porządkowym lub organizacyjnym mieszczące się w kompetencjach organów władzy publicznej w tym:
a.    działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
b.    wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej,
c.    wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,
d.    nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa
(nie dotyczy odpowiedzialności majątkowej wynikającej z ustawy z dnia 20.01.2011 r.(Dz. U. z 2011 Nr 34,  poz. 173)
3)       Działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli miało miejsce w sytuacji, w której poszkodowany ze względu na warunki utworzone przez wykonywanie władzy publicznej w żaden sposób przeciwstawić się nie mógł,
4)       Zgodne z prawem działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli przemawiają za tym dozwolone przez prawo względy słuszności. (podlimit dla punktów „18, 19, 20” 150 000,00 PLN)
I zastąpienie poniższymi uznając je za spełniające wymogi postępowania
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.
1.        Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU  strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.
2.        Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
1)      ubezpieczony – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego; szkoda - czysta strata finansowa; wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień; zachowanie ubezpieczonego  o charakterze władczym –działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu; wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej. 1)      związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
2)      które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
3)      powstałych w wyniku niewypłacalności,
4)      wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
5)      wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
4.     Podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 50.000,00 zł
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 47
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej czystych strat finansowych innych niż objęte ochroną w ramach rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej zgodnie z treścią punktu 46.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 48
W przypadku braku zgody na wyłączenie czystych strat finansowych wnioskujemy o potwierdzenie że w zakresie rozszerzenia o czyste straty finansowe wyłączone są szkody OC za produkt oraz OC wzajemne,
Odp. Nie potwierdzamy, włączone są szkody OC za produkt oraz OC wzajemne.

Pyt. 49
Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z działalnością ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowych drużyn pożarniczych w wysokości 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Odp. Brak zgody na wprowadzenie limitu.

Pyt. 50
Prosimy o modyfikacje zakresu ubezpieczenia OC odnośnie szkód powstałych wskutek przeniesienia chorób zakaźnych poprzez wprowadzenie poniższej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób  zakaźnych i zakażeń
2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
   1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia; 
   2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy   ubezpieczony wiedział;
   3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 51
Prosimy o modyfikacje zakresu ubezpieczenia OC odnośnie szkód powstałych w środowisku poprzez wprowadzenie poniższej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku  z przedostaniem się niebezpiecznych substancji  do powietrza, wody lub gruntu,  a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć  zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się    niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu  usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
   1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie możliwa     do przewidzenia przez ubezpieczonego;
   2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
   3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
   4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony  środowiska, policji lub straży pożarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie   bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie,     wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory  występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. PZU SA nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania  i kontroli  zanieczyszczenia środowiska.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 52
Prosimy o potwierdzenie, że do umowy będzie miał zastosowanie trigger loss occurrence.
Odp. Nie potwierdzamy, zastosowanie ma trigger act commited.

Pyt. 53
Prosimy o usunięcie zapisów w postanowieniach szczególnych ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej tj.
• Zwrot kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody, kosztów postępowania sądowego, kosztów   powołania biegłych rzeczoznawców – 15% sumy gwarancyjnej (poza sumą gwarancyjną).
Odp. Brak zgody.

Pyt. 54
Prosimy o usunięcie zapisów ujętych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiących że: Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności ze względu na nienależyty stan techniczny nieruchomości, infrastruktury oraz wszelkich – sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych, urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych, urządzeń pomiarowych, c. o. itp.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 55
Prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli z limitem 50.000,00 zł
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie. 
1.  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego lub następujące osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność:
a)        ……………………………,
b)        ……………………………,
c)        ……………………………, oraz
d)        pełnomocników w zakresie czynności objętych pełnomocnictwem,
przy czym za winę umyślną ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę:
- w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
- w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
- w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
- w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
- w spółkach cywilnych – wspólników,
- w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
2. Niezależnie od innych postanowień OWU, PZU SA przysługuje prawo dochodzenia,
od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 1, zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na limit dla winy umyślnej w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, brak zgody na wprowadzenie powyższej treści.

Pyt. 56
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej klauzuli kosztów dodatkowych.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 57
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej klauzuli niezmienności stawek
Odp. Brak zgody.

Pyt. 58
Prosimy o wyłączenie Klauzuli miejsca ubezpieczenia oraz akceptacje proponowanych zapisów w brzmieniu dla ubezpieczenia mienia:
Za miejsce ubezpieczenia przyjmuje się każdą lokalizację na terenie RP, w której ubezpieczony prowadzi lub ma zamiar prowadzić swoją działalność.
Oraz wprowadzenie akceptacje poniższych zapisów jako spełniających warunki
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia iinnych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wykonawca udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem 500 000 zł na jedno zdarzenie i 1000 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już wykonawcy
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 59
W odniesieniu do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem prosimy o zgodę na zastąpienia pojęcia zdarzenia powodującego roszczenie definicją wypadku ubezpieczeniowego przez który rozumie się
wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 60
Prosimy o potwierdzenie, że  zgodnie z ujętym w SIWZ zakresem ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej ochrona ubezpieczeniową nie obejmuje
a.     odpowiedzialności cywilnej zawodowej – z tytułu wykonywania zawodu
b.     odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela i działalności edukacyjnej
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 61
W odniesieniu do zakresu ujętego w SIWZ odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w podziemnych urządzeniach i instalacjach prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy zaistnieje o ile Zamawiający każdorazowo przed przystąpienia do prac zapozna się dokumentacją techniczną w szczególności z mapami obszaru objętego pracami na którym wskazano istniejące na terenie prac budowalnych podziemne urządzenia i instalacje.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 62
Czy w ramach prowadzonej działalności jednostki zajmują się:
c.   Zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
d.   Zbieranie odpadów niebezpiecznych
e.   Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
f.   Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Odp. Jednostki w prowadzonej działalności nie zajmują się zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.

Pyt. 63
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z zalaniem w tym także wskutek nienależycie działającego systemu odwadniającego prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek siły wyższej.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 64
Prosimy o podanie obrotu za ostatnie 12 miesięcy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach.
Odp. Planowany budżet w okresie ubezpieczenia – 2 700 000 zł


Ubezpieczenia komunikacyjne

Pyt. 65
Uprzejmie prosimy o przesłanie zaświadczeń o wysokości wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerwach odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych dla wszystkich pojazdów w ciągu ostatnich 3 lat;
Odp. Szkodowość została podana w Załączniku nr 20 Informacja o Zamawiającym ubezpieczenia komunikacyjne – brak szkód.

Pyt. 66
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu:
·        Franszyza integralna –   100,00 PLN
Propozycja: Franszyza integralna – 500,00 PLN
Odp. Brak zgody.

Pyt. 67
Uprzejmie prosimy o podanie informacji nt. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zainstalowanych w pojazdach, które mają zostać ubezpieczone w ramach Auto Casco;
Odp. Wszystkie samochody które mają zostać ubezpieczone w ramach Auto Casco  posiadają imobilajzer.

Pyt. 68
Czy Zamawiający zgadza się na  dodanie do listy dopuszczalnych wyłączeń z zakresu ubezpieczenia Auto Casco szkód:
·     eksploatacyjnych;
·     kradzieżowych, w przypadku gdy:
   - kierowca wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu (lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia przed możliwością uruchomienia   pojazdu przy ich pomocy przez osobę niepowołaną lub
   - po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia poza pojazdem: dokumentów pojazdu, kluczyka lub sterownika służącego do   otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia
 zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub łącznie wszystkich tych dokumentów i urządzeń) lub
   - po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, nie dokonano   zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich  zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyjątkiem  przypadku gdy kradzieży dokonano z pomieszczenia zamkniętego, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, w tym jeżeli spełnienie warunków określonych w powyżej  było uniemożliwione   uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kradzieży pojazdu
·     powstałe w sprzęcie i urządzeniach multimedialnych, jeżeli po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe wyjmowany odbiornik lub panel odtwarzacza;
·     polegające na awarii pojazdu;
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 69
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów dotyczących klauzuli Assistance poprzez:
·        Wprowadzenie limitu holowania do maksymalnie 150 km;
·        Wykreślenie z zakresu określonego w klauzuli assistance pomocy po wypadku ubezpieczeniowym polegającym na zatrzaśnięciu kluczyków wewnątrz pojazdu oraz niewłaściwym użyciu paliwa
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 70
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość odrębnego skwotowania usługi assistance (nie w ramach klauzuli Auto Casco)?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 71
Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu oględzin do 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia szkody lub, jeśli koniec tego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w następnym dniu roboczym.
Odp. Zastosowanie powyższej treści nie spowoduje odrzucenia oferty.

Pyt. 72
Czy zamawiający wyraża zgodę na określenie szkody całkowitej jako koszt naprawy przekraczający 70% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody?
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 73
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:
  · b. Koszt robocizny będzie liczony wg  średnich stawek z autoryzowanych serwisów
na zapis:
  · b. Koszt robocizny będzie ustalony w oparciu o średnie ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów działających na terenie siedziby Zamawiającego
Odp. Zastosowanie powyższej treści nie spowoduje odrzucenia oferty.

Pyt. 74
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:
W przypadku szkody całkowitej (koszt naprawy przekraczający 80% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody):
   - wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie dostarczonych faktur naprawy przeprowadzonej według ustalonego w kalkulacji przez Ubezpieczyciela zakresu prac, łącznie do kwoty nie przekraczającej wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody
lub
   - Ubezpieczyciel zorganizuje sprzedaż pozostałości po szkodzie (wrak) i wypłaci odszkodowanie wyrównawcze które łącznie z kwotą uzyskaną ze sprzedaży pozostałości po szkodzie (wrak) nie przekroczy wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody. Ubezpieczający ma prawo wyboru sposobu likwidacji szkody.
Na zapis:
- W razie powstania szkody całkowitej:
1) wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości, z uwzględnieniem warunków umowy ubezpieczenia;
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 75
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści   „Oświadczenia o procedurze likwidacji szkód” (wg wzoru: Załącznik nr 2 do pytań „Oświadczenie o procedurze likwidacji szkód - propozycja.doc )
Odp. Brak zgody, obowiązują wzory zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion