Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR.271.9.2015 (Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz...)Pytania od 76 do 139
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  25.08.2015 r.

IR.271.9.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej."

Pytania i odpowiedzi cz. II

Pyt. 76
W odniesieniu do ryzyka pękania rur ułożonych wewnątrz i na zewnątrz budynku wskutek działania mrozu prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
1) braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń, instalacji i zbiorników przez działaniem mrozu,
2) w przypadku braku możliwości zapewniania należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego zabezpieczenia instalacji przed działaniem mrozu (w tym przypadku wyłączenia budynków, budowli lub lokali z eksploatacji) – nie usunięcia wody lub innej cieczy z ww. urządzeń, instalacji i zbiorników i nie zamknięcia zaworów doprowadzających,
3) braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników.
Odp. Brak zgody

Pyt. 77
W odniesieniu do ryzyka osuwania i zapadania się ziemi oraz trzęsienia ziemi prosimy o wprowadzenie zapisu „Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają zjawiska niezwiązane z działalnością człowieka polegające na gwałtownych wstrząsach i drganiach gruntu, obniżaniu się terenu wskutek zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, ruchy zmieni na stokach”
Odp. Zapisy zgodne z SIWZ.

Pyt. 78
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
a)  50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
b)  90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
Odp. Brak zgody

Pyt. 79
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 80
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

Pyt. 81
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu.”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 82
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń.”

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 83
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, wyłączonych z eksploatacji.”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 84
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji).”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 85
W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 86
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek zamieszek, sabotażu, strajków, aktów terroryzmu wnosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody:
1) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze,
2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią,
3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu.
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie jest zwolniony na podstawie pkt.1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem.
4) skażenia biologicznego lub chemicznego
5) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróĽb i fałszywych alarmów oraz
6) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 87
W odniesieniu do klauzuli remontowej oraz klauzuli rozbudowy i przebudowy prosimy o akceptację ich wykreślenia i wprowadzenia jednej w brzmieniu:
„1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych:
1/ w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do dum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia
2/ w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia,
pod warunkiem, że:
a/ prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b/ realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu
c/ roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia
d/ obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody
1/ powstałe wskutek katastrofy budowlanej
2/ spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy
3/ w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.
3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może odpowiednio podwyższyć składkę”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pyt. 88
Prosimy o informacje jaka jest intencja klauzuli remontowej? Jakie szkody mają być objęte w ramach tej klauzuli, a jakie wyłączone.
Odp. Zakres ochrony i wyłączenia zgodnie z zapisami SIWZ..

Pyt. 89
W przypadku brak akceptacji dla wniosku o scalenie i zmianę treści jak w punkcie 1.8, prosimy o udzielenie informacji na temat zaplanowanych do realizacji w okresie ubezpieczenia prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, w tym w szczególności charakteru, zakresu i wartości tych prac, czasu trwania (w tygodniach) ich wykonywania, a także czy wykonawcą prac będzie podmiot zawodowo świadczący usługi budowlane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatnymi do zagrożeń i strat mogących się zmaterializować i powstać w czasie ich realizacji.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 90
W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o akceptację wprowadzenia zapisu:
 „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, ze ubezpieczający przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej itp. oraz posiada minimum zabezpieczeń wg kryteriów ubezpieczyciela opisanych w OWU.”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 91
W odniesieniu do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o informację nt. posiadanego mienia wyłączonego z eksploatacji, planów w tym zakresie w najbliższych dwóch latach oraz powodów wyłączenia.
Odp. Na dzień dzisiejszy brak mienia wyłączonego z eksploatacji na dzień dzisiejszy i planów w tym zakresie.

Pyt. 92
Prosimy o informację, w jaki sposób mienie wyłączone z eksploatacji zabezpieczone jest pod względem przeciwkradzieżowym i przeciwpożarowym oraz w jaki sposób zabezpieczone jest przed techniczną degradacją.
Odp. Nie dotyczy, zgodnie z odpowiedzią nr 91

Pyt. 93
Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji do FLEXY oraz prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 10% nie mniej niż 10.000 zł.
Odp. 93.Zakres jest ograniczony do FLEXY zgodnie z klauzulą mienia wyłączonego z eksploatacji, brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Pyt. 94.
Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz łącznej wartości mienia w nich się znajdujących tj. wartość budynku, wyposażenia, środków obrotowych itp., znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jak też i potwierdzenia, iż budynki te zostały wykonane w technologii uwzględniającej zagrożenia związane z wodami powodziowymi.
Odp. Przedszkole Marklowice, OSP Marklowice, Zamek Zebrzydowice i budynek Urzędu Gminy są zaznaczone na mapach gminy w terenach zalewowych, ale od roku 1997 nie dochodziło do zalania mimo występujących na naszym terenie powodzi i podtopień. Wartości podane są w załączniku nr 23. Budynki nie są wykonane w technologii uwzględniającej zagrożenia związane z powodzią.

Pyt. 95
W odniesieniu do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z eksploatacji wnosimy o wprowadzenie zapisów:
„Ochrona w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji jest udzielana pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od Ľródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”
Odp. Brak zgody.

Pyt. 96
Czy w poprzedniej umowie ubezpieczenia obowiązywały ograniczenia zakresu w stosunku do ryzyka powodzi (wyłączenie, limity, franszyzy). W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic.
Odp. Zakres ochrony (limity, franszyzy) adekwatny do potrzeb Zamawiającego.

Pyt. 97
Prosimy o informację w których lokalizacjach aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r. włącznie, miały miejsce szkody powodziowe rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych lub w wyniku topnienia mas lodu i śniegu na tych zboczach lub stokach, spływu wody po zboczach lub stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk. Prosimy również o podanie wartości wypłaconych odszkodowań z ryzyka powodzi również od 1997 r. włącznie oraz informacje jakie działania prewencyjne, zabezpieczające lub dostosowawcze zostały podjęte po zaistniałych szkodach powodziowych, w tym podjęte rozwiązania techniczne lub organizacyjne w celu minimalizacji ryzyka powstania strat finansowych w takim wymiarze.
Odp. W roku 1997 powódĽ dotknęła Zamek w Zebrzydowicach, GPP Marklowice. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe odtworzenie wartości szkód.

Pyt. 98
 Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz łącznej wartości mienia w nich się znajdujących tj. wartość budynku, wyposażenia, środków obrotowych itp., znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jak też i  potwierdzenia, iż budynki te zostały wykonane  w technologii uwzględniającej zagrożenia związane z wodami powodziowymi.
Odp. Odpowiedz analogiczna do pytania 94.

Pyt. 99
Prosimy o informacje jakie działania zapobiegawcze podjęte zostały przed ochroną wskutek ew. szkód powodziowych, podtopień w przyszłości. Czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia w pięciu poprzednich latach wystąpiły szkody związane z zalaniami czy też podtopieniami ?
Odp. Nie zostały podjęte szczególne działania przeciwpowodziowe, ponieważ nie było takiej potrzeby. W ostatnich pięciu latach nie wystąpiły szkody związane z zalaniem ani podtopieniami.

Pyt. 100
Czy w latach 2015-2017 Zamawiający zamierza prowadzić jakiekolwiek prace, inwestycje związane z wałami przeciwpowodziowymi? Jeżeli tak, to prosimy o informacje jakie to inwestycje.
Odp. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie prowadzi takich prac.

Pyt. 101
Prosimy o informacje czy Zamawiający w latach 2012-2014 w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych posiadał ryzyko powodzi oraz deszczu nawalnego. Jeżeli tak, to prosimy o informację czy dla tych ryzyk miał zastosowanie limit odpowiedzialności (prosimy o podanie również jego wysokości).
Odp. Zakres ochrony adekwatny jest do potrzeb Zamawiającego. W latach 2012-2014 Zamawiający posiadał ryzyko powodzi oraz deszczu nawalnego i dla tych ryzyk nie był zastosowany limit odpowiedzialności.

Pyt. 102
Dla ryzyka powodzi prosimy o ograniczenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 103
Dla ryzyka powodzi, podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu wnioskujemy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% należnego odszkodowania nie mniej niż 20.000,00 PLN
Odp. Brak zgody

Pyt. 104
Czy dotychczas obowiązująca umowa ubezpieczenie również obejmowała swoim zakresem szkody w sieciach, przyłączach kanalizacyjnych, przyłączach wodociągowych, drogach, chodnikach, placach?
Odp. Zakres ochrony jest adekwatny do potrzeb Zamawiającego.

Pyt. 105
Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:
- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji
- zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
- czy dane ryzyko było objęte ochroną w ramach obecnie obowiązującej umowy ubezpieczenia i czy były w stosunku do tego ryzyka jakiekolwiek ograniczenia ryzyka z tytułu szkód pożarowych
Odp. Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci, sortowni odpadów, biogazowi.

Pyt. 106
Czy w ramach SIWZ mamy zgłoszone drogi, mosty? Jaka jest ich wartość i czy były dotychczas objęte ochroną? Czy szkodowość uwzględnia szkody w tym przedmiocie? Czy suma ubezpieczenia uwzględnia ich wartość?
Odp. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 23 – Wykaz środków trwałych i inne wykazy. Szkodowość możliwa do uzyskania podana w załączniku nr 20 Informacja o Zamawiającym.

Pyt. 107
Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji nieubezpieczanych w ramach ekspirującej umowy ubezpieczenia.
Odp. Jednostki i lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia adekwatne do potrzeb Zamawiającego.

Pyt. 108
Wnosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej dla szkód powstałych na skutek rozmrożenia w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 109
W odniesieniu do klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód prosimy o wykreślenie ust. 2) niniejszej klauzuli.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 110
W przypadku braku zgody na wykreślenie ust. 2) klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód wnosimy o zmianę zapisu „W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje kosztorys dostarczony przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego” na „W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel rozpatrzy roszczenia na podstawie kosztorysu dostarczonego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego”
Odp. Zastosowanie powyższej treści nie spowoduje odrzucenia oferty..

Pyt. 111
W odniesieniu do klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód prosimy o wykreślenie ust. 3) niniejszej klauzuli. Argumentem przemawiającym za wykreśleniem w/w pkt z powyższej klauzuli jest fakt, że: Ubezpieczyciel nie może przewidzieć rodzajów szkód, jakie wystąpią w trakcie okresu ubezpieczenia. Szkody o wysokim stopniu skomplikowania mogą wymagać konieczności uzupełniania dokumentacji więcej niż dwa razy. Jednocześnie terminy wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania reguluje kodeks cywilny, co jest prawnym zabezpieczeniem Ubezpieczonego przed stosowaniem przewlekłego procesu likwidacji szkód (art. 817 k.c.)
Odp. Brak zgody na wykreślenie w/w ust 3 niniejszej klauzuli. Wyrażamy zgodę na zapis:
Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego tylko 3-krotnie, (…).

Pyt. 112.
Prosimy o zmianę klauzuli nowych lokalizacji na następującą:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia oraz pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach lub wymaganych przez Ubezpieczyciela na podstawie indywidualnych postanowień.
 2.Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na każdą nową lokalizację i 5 000 000,00 PLN na wszystkie lokalizacje.
  3.Objęcie ochroną ubezpieczeniową lokalizacji, której suma ubezpieczenia przekracza powyższy limit odpowiedzialności wymaga odrębnej zgody Ubezpieczyciela
 4.Klauzula nie ma zastosowania do obiektów i mienia w nich znajdującego się, typu:
- namiotów,
- konstrukcji drewnianej (za wyjątkiem, gdy jedynym elementem drewnianym jest więĽba dachowa lub strop),
- krytych strzechą, gontem, wiórem itp.
- magazynów o wysokości 7 m lub więcej,
- magazynów gdzie w konstrukcji obiektu występuje płyta warstwowa z wypełnieniem typu styropian lub pianka poliuretanowa.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 113
W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń prosimy o wprowadzenie zapisu: „pod warunkiem, że w dniu wystąpienia szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 114
W odniesieniu do klauzuli niezmienności stawek prosimy o wprowadzenie zapisu: „z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 kc”
Odp. 114.Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 115
W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem, że spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach.”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 116
W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych wnosimy o zmniejszenie limitu do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz ustalenie podlimitów:
 a/ prosimy o zmniejszenie podlimitu dla kosztów poszukiwania miejsc powstania uszkodzenia i usunięcia awarii do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i jednocześnie dodanie zapisu:
„Ochrona ubezpieczeniowa zdefiniowana, jako usunięcie przyczyn awarii nie obejmuje:
  1) napraw pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  2) kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyny awarii w instalacjach innych niż instalacja wodno-kanalizacyjna (w tym gaśniczych, gazowych, ogrzewania, elektrycznych)”
b/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów powołania rzeczoznawców i biegłego rewidenta do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
 c/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów rozmrożenia zamarzniętych rur i czyszczenia rur po zamuleniu do wysokości 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
 d/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów rozbiórki, zmian budowlanych, demontażu, ponownego montażu nieuszkodzonych pozostałości, wywozu gruzu oraz uprzątnięcia wszelkich pozostałości po szkodzie, koszty ich składowania i niszczenia do wysokości 10% zaistniałej szkody.
 e/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów związanych z pracami porządkowymi w miejscu wystąpienia szkody, w tym koszty oczyszczania kanałów i ścieków do wysokości 10% zaistniałej szkody.
 f/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów wynikających zw. wzrostu cen, do jakiego doszło od momentu powstania szkody a zakończeniem odtworzenia mienia do wysokości 15% cen nabycia / kosztów wytworzenia.
 g/ prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów wynikających z konieczności dostosowania odtworzenia mienia do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów i norm do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 117
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula kosztów dodatkowych nie ma zastosowania w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Odp. Klauzula kosztów dodatkowych ma zastosowanie do wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Pyt. 118
W klauzuli kosztów dodatkowych wnosimy o dokonanie zmiany i wykreślenie zwrotu „...w przypadku wystąpienia zagrożenia…” (vide art..826 §1 KC - „w razie zajścia wypadku").
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 119
Klauzula kosztów dodatkowych - prosimy o dokonanie zmiany i wykreślenie zwrotu - koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą w razie jego bezpośredniego zagrożenia (vide art..826 §1 KC - " w razie zajścia wypadku")
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 120
W klauzuli rozmrożenia prosimy o wprowadzenie zapisów, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
a)  Niewłaściwego przechowywania środków obrotowych
b)  Uszkodzenia mechanicznego opakowań,
c)  Planowych przerw w dostawie energii elektrycznej,
d)  Przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 121
W klauzuli rozmrożenia prosimy o wydłużenie przerwy w dostawie prądu do 6 godzin.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 122
W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnosimy o zmniejszenie limitu do wysokości 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 123
W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnosimy o wprowadzenie zapisu:
„Kradzież zwykła, rozumianej, jako zbór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem, że:
-  Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.
-     Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia,
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody.”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 124
Prosimy o wprowadzenie treści ryzyka katastrofy budowlanej jak w punktach od 1.4 do 1.11 niniejszego pisma.
Odp. Odpowiedzi analogicznie jak odpowiedzi do w/w pytań.

Pyt. 125
Dla katastrofy budowlanej wnosimy o wprowadzenie wspólnego limitu 1.000.000,00 zł odnoszącego się do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 126
Prosimy o wprowadzenie treści ryzyka szkód powstałych wskutek aktów terroryzmu jak w punkcie 1.12 niniejszego pisma.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 127
Prosimy o zmianę dt. wypłaty odszkodowania wg wartości księgowej brutto, tylko dla sprzętu nie starszego niż 5 lat. Dla starszych wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 128
Dla ryzyka szkód powstałych wskutek aktów terroryzmu wnosimy o wprowadzenie wspólnego limitu 100.000,00 zł odnoszącego się do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 129
Prosimy o następujące informacje:
a)  podanie ilości szkód, w tym podanie szkód zamkniętych z wypłatą zero (czyli wszelkich szkód zgłoszonych)
b)  podanie jakie franszyzy zostały zastosowane w poszczególnych poprzednich okresach
c)  podanie szkód w podziale na osobowe i rzeczowe
d)  krótki opis w/w szkód
e)  zestawienie dot. zobowiązań przypisuje szkody do roku zdarzenia się szkody czy do roku jej zgłoszenia
f)  zestawienie dot. zobowiązań dotyczy lat kalendarzowych czy lat polisowych?
Odp.
Odp a), b), c) Szkodowość możliwa do uzyskania została podana w załączniku nr 20
Odp. e) Według przypisania szkody do roku według daty jej zdarzenia (zajścia wypadku ubezpieczeniowego)
Odp. f) Zestawienie dotyczy lat polisowych.

Pyt. 130
Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – suma gwarancyjna i limity, rodzaj wypadów ubezpieczeniowych, jednostki organizacyjne?
Odp. Zakres ochrony adekwatny do potrzeb Zamawiającego.

Pyt. 131
Czy planowane są imprezy o charakterze lotniczym?
Odp. Nie

Pyt. 132
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?
Odp. Zamawiający nie posiada wysypisk i składowisk odpadów..

Pyt. 133
Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzą budynki komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:
  a) wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
  b) wiek i stan techniczny budynków
  c) wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
  d) prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi  odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:
   · nieruchomościami  przeznaczonymi do rozbiórki
   · nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami  budowlanymi,
   · nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,
Odp. Wykaz budynków komunalnych-lokale socjalne:
-budynek socjalny ul. Sobieskiego 56 Kaczyce - 5 lokali socjalnych
-budynek socjalny ul. Morcinka 15 Kaczyce - 14 lokali socjalnych
Remontów generalnych nie przeprowadzono w ost.10 latach
W zakres ochrony wchodzi odpowiedzialność cywilna z tyt. posiadania i administrowania.

Pyt. 134
Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzą oczyszczalnia ścieków oraz dostarczanie wody? Prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Odp. Tak, długość sieci wodociągowych – ok. 175,5 km, kanalizacyjnych – 78,9 km

Pyt. 135
Prosimy o potwierdzenie , że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę
Odp. Potwierdzamy, sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę

Pyt. 136
W odniesieniu do punktu 8 ust. 7) „Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności ze względu na nienależyty stan techniczny nieruchomości…” prosimy o wprowadzenie zapisu:
„z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zalania mienia, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku, którego konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego, bądĽ z powodu nie zabezpieczenia otworów (okien, świetlików itp.)”
W przypadku braku zgody na ww. zapis, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na zalania wskutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku.
Odp. Brak zgody

Pyt. 137
W odniesieniu do szkodowości i rezerw szkodowych za lata 2012-2014 prosimy o uzupełnienie danych o informacje:
  · data wypadku
  · data zgłoszenia
  · wartość wypłaconego odszkodowania
  · określenie czy szkoda osobowa czy rzeczowa (w odniesieniu do OC)
  · przyczyna szkody (opis)
  · uwzględnienie również szkód zamkniętych bez wypłaty odszkodowania.
Odp. Szkodowość możliwa do uzyskania została podana w załączniku nr 20 – Informacja o Zamawiającym.

Pyt. 138
Przy zastosowaniu, jakich franszyz zostało sporządzone zestawienie o szkodowości.
Odp. Szkodowość możliwa do uzyskania została podana w załączniku nr 20 – Informacja o Zamawiającym.

Pyt. 139
Czy wskazana szkodowość uwzględnia szkody w sieciach, przyłączach kanalizacyjnych, przyłączach wodociągowych, drogach, chodnikach, placach?
Odp. Szkodowość możliwa do uzyskania została podana w załączniku nr 20 – Informacja o Zamawiającym.

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion