Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Kąpielisko na stawie Młyńszczok #3
Kąpielisko na stawie Młyńszczok #3
Kąpielisko na stawie Młyńszczok: sierpień 2009
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR.271.9.2015 (Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz...)Pytania od 140 do 199
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  25.08.2015 r.

IR.271.9.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej."

Pytania i odpowiedzi cz. II

Pyt. 140
Prosimy o informację czy zestawienie o szkodowości zostało przygotowane według:
a)  przypisania szkody do roku według daty jej zdarzenia (zajścia wypadku ubezpieczeniowego)
b)  przypisania szkody do roku według daty jej zgłoszenia i lub wypłaty odszkodowania
Odp. OdpowiedĽ analogicznie jak odpowiedĽ na pytanie 129.

Pyt. 141
Prosimy o aktualizację informacji o szkodach według stanu na dzień możliwie najbliższy dnia udzielenia odpowiedzi przez zamawiającego.
Odp. Szkodowość możliwa do uzyskania została podana w załączniku nr 20 – Informacja o Zamawiającym.

Pyt. 142
W przypadku każdej szkody o wartości jednostkowej przekraczającej 5.000 zł – poza informacjami jak wyżej podanie również czy i jakie działania prewencyjne po każdej takiej szkodzie podjął zamawiający, aby zminimalizować lub wyeliminować ryzyko powtórzenia zdarzenia powodującego szkodę.
Odp. Szkodowość możliwa do uzyskania została podana w załączniku nr 20 – Informacja o Zamawiającym.

Pyt. 143
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
Odp. Szkodowość możliwa do uzyskania została podana w załączniku nr 20 – Informacja o Zamawiającym.

Pyt. 144
Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym lub niewykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).
Odp. Szkodowość możliwa do uzyskania została podana w załączniku nr 20 – I nformacja o Zamawiającym.

Pyt. 145
Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne budynków, sprzętu i urządzeń oraz instalacji przeciwkradzieżowych, przeciwpożarowych?
Odp. 145.Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne są poddawane regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.

Pyt. 146
Prosimy potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli jakieś budynki nie mają pozwolenia na użytkowanie prosimy o ich wskazanie.
Odp. Tak, budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pyt. 147
Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego (pięcioletnie, roczne) obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze, – jeśli jest inaczej udzielenie bliższych informacji.
Odp. W protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń.

Pyt. 148
Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.
Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pyt. 149
Prosimy o informację czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, i czy są na to stosowne protokoły dostępne u Zamawiającego? Prosimy o informację, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty zawierają adnotacje o stanach niepożądanych, a jeśli tak –  udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.
Odp. Tak ,zgodnie z art 62 Prawa Budowlanego

Pyt. 150
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecny zakres ubezpieczenia jest identyczny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic.
Odp. Zakres ochrony adekwatny do potrzeb Zamawiającego

Pyt. 151
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia.
Odp. Tak, potwierdzamy..

Pyt. 152
Prosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji nie ubezpieczanych w ramach ekspirującej umowy ubezpieczenia.
Odp. Jednostki i lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia adekwatnie do potrzeb Zamawiającego.

Pyt. 153
Prosimy o dodanie zapisu do Działu VII Odstąpienie od umowy:
W przypadku szkodowości powyżej 70% Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w terminie 30-dni przed zakończeniem pierwszego okresu ubezpieczenia w trybie wypowiedzenia przesłanego listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru (np. drogą kurierską).
Współczynnik szkodowości rozumiany jest jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw szkodowych do zainkasowanej składki dla produktów objętych niniejszą umową.
Współczynnik szkodowości będzie obliczany na 45 dni przed zakończeniem pierwszego okresu ubezpieczenia.
Odp. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umowy w  paragrafie 7 tylko Zamawiający może odstąpić od umowy na świadczenia usług ubezpieczeniowych, a Wykonawca w takim przypadku może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Pyt. 155
AUTO CASCO
Wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego  - prosimy o dopisanie „lub wskutek rażącego niedbalstwa”
Odp. 155Zapisy zgodnie z SIWZ

Pyt. 156
W stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeĽwości, po użyciu środków odurzających, o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody. – prosimy o wykreślenie „o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

Pyt. 157
Spowodowane podczas wyścigów, konkursów i treningów do tych jazd, wykorzystywanych do nauki jazdy, jako rekwizyt, w jazdach próbnych oraz w pojazdach wynajmowanych zarobkowo
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

Pyt. 158
Powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego. – prosimy o wykreślenie - „chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

Pyt. 159
Podczas używania pojazdu jako narzędzie przestępstwa przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub inną osobę upoważnioną do kierowania pojazdem o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody. prosimy o wykreślenie – „pojazdem o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody”
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

Pyt. 160
Prosimy o rozszerzenie listy wyłączeń szkód o następujące:
 1) gdy kierowca zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia mimo spoczywającego na nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia lub polecenia pozostania na miejscu zdarzenia wydanego przez funkcjonariusza policji,
 2) powstałe w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany,
 3) polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie,
 4) wynikłe ze zużycia, korozji, utlenienia, zawilgocenia, pleśni, oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych,
 5) eksploatacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju awarii, powstałe w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych, będące skutkiem wadliwego doboru lub montażu instalacji gazowej oraz związane z wadą wykonania pojazdu lub jego wadliwą naprawą,
 6) powstałe w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg,
 7) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową,
 8) powstałe w pojeĽdzie stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem sytuacji gdy prawo własności pojazdu przeszło na jegoUżytkownika,
 9) polegające na kradzieży przyjętego do ubezpieczenia sprzętu audiofonicznego i audiowizualnego posiadającego zdejmowany panel czołowy, w przypadku gdy nie zostanie on zwrócony do WARTY,
 10) polegające na kradzieży ubezpieczonego pojazdu lub jego wyposażenia dodatkowego:
  a) gdy stwierdzono, że w chwili dokonania kradzieży, z wyłączeniem rozboju, pojazd nie był zabezpieczony przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji oraz w sprawne i włączone każde z wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, określonych w § 8,
  b) w przypadku pozostawienia w pojeĽdzie lub w miejscu, do którego mają dostęp osoby nieupoważnione: dowodu rejestracyjnego, klucza, karty lub innego urządzenia służącego do jego otwarcia i/lub uruchomienia.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

Pyt. 161
Dodatkowe postanowienia
Prosimy o wykreślenie:
„Zmiana wyposażenia pojazdu nie wpływająca na jego wartość nie wymaga zgłoszenia do ubezpieczenia.”
Odp. Brak zgody

Pyt. 162
Klauzula Assistance:
Prosimy o włączenie ograniczenia kilometrowego – holowanie do 100 km.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

Pyt. 163
Prosimy o wykreślenie:
-„holowaniem pojazdu z powodu kradzieży jego części składowych lub dewastacji, powodującej całkowitą niemożność kontynuowania jazdy ze względów technicznych lub z uwagi na wymagania prawne,
- naprawą ubezpieczonego pojazdu w miejscu zdarzenia w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii technicznej, a także wskutek użycia niewłaściwego paliwa. ¦wiadczenie obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części lub materiałów użytych do naprawy. W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy  pojazdu przekracza 1 godzinę – holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego lub na miejsce wskazane przez ubezpieczonego lub kierującego pojazdem,
- pomocą w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu,
- pomocą w przypadku niemożności uruchomienia silnika,
- pomocą w razie nalania niewłaściwego rodzaju paliwa lub płynu
- pomocą informacyjną,
- LIMIT na każdy ubezpieczony pojazd 5 000,00 PLN
- Wszystkie świadczenia obowiązują bez względu na odległość zdarzenia od siedziby firmy”
Odp. Brak zgody

Pyt. 164
Klauzula zgłoszenia szkód – prosimy o zmianę terminu zgłoszenia szkód dla szkód kradzieżowych – 24h.
Odp. Brak zgody

Pyt. 165
Zasady likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania
Prosimy o wykreślenie:
„d. Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko dwukrotnie (nie dotyczy wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych).”
Poniższe punkty prosimy o zmiane na:
e. W przypadku szkody częściowej wypłata bezspornej części odszkodowania nastąpi na podstawie kalkulacji w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia przez Ubezpieczonego wymaganych dokumentów, określonych w dniu oględzin .W sytuacji gdy wypłacona kwota nie będzie pokrywać pełnych kosztów usunięcia szkody dopłata nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia faktur wystawionych zgodnie z zakresem prac ustalonym w kalkulacji.
f. W przypadku szkody całkowitej (koszt naprawy przekraczający 70% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody): …..
Odp. Brak zgody.

Pyt. 166
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
Odp.Tak, budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pyt.167
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
Odp. Tak, budynki i instalacje podlegają regularnym przeglądom.

Pyt.168
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
Odp. Tak, zabezpieczenia są zgodne z aktualnymi przepisami.

Pyt.169
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
 I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
 II. budynki przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Odp. Nie

Pyt.170
1. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji
b) pustostany
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?
- sposobu ich zabezpieczenia,
- podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.
Odp.Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pyt. 171
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądĽ ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odp. Potwierdzamy

Pyt. 172
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego
Odp.
Ad. a) Zakres ochrony adekwatny do potrzeb Zamawiającego.
Ad. b) Obiekty, lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia adekwatne do potrzeb Zamawiającego.
Ad. c) Zakres ochrony adekwatny do potrzeb Zamawiającego.
Ad. d) Franszyzy, udział własny adekwatny do potrzeb Zamawiającego.

Pyt. 173
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódĽ, lokalne podtopienia i podniesienie się wód gruntowych.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat,
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odp. W roku 1997 powódĽ dotknęła Zamek w Zebrzydowicach, GPP Marklowice. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe odtworzenie wartości szkód. Brak zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi.

Pyt. 174
Niezależnie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka lokalne podtopienia i podniesienie się wód gruntowych (w tym zalania pochodzące z opadów atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądĽ gradu) w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (lub ustalenie innego akceptowalnego dla Zamawiającego limitu).
Odp. Brak zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka lokalne podtopienia i podniesienie się wód gruntowych.

Pyt. 175
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód skutek zamieszek, sabotażu, strajków i aktów terroryzmu.
Odp. Brak zgody

Pyt. 176
Prosimy o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych do warunków fakultatywnych, ponieważ nie posiadamy informacji na temat zabezpieczeń.
Odp.Wykaz zabezpieczeń możliwy do uzyskania od Zamawiającego

Pyt. 177
W odniesieniu do klauzuli rozbudowy i przebudowy prosimy o rozszerzenie o zapis: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody w wyniku rozbudowy i przebudowy  pod warunkiem że prace te:
- nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku budowli w którym sa prowadzone,
- nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

Pyt. 178
Prosimy o wykaz ubezpieczanych budynków i budowli wraz z podaniem wieku budowy, opisem konstrukcji (ściany, konstrukcja dachu, pokrycie dachu) oraz opisem zabezpieczeń ppoż i przeciwkradzieżowych w każdym z obiektów. Prosimy również o podanie stanu technicznego każdego z budynków.
Odp. Wykazy lokalizacji wraz z podaniem informacji o konstrukcji elementów budynków, zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi i przeciwpożarowymi zostaną przesłane do Wykonawców drogą pisemną oraz drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysłane zostały zapytania

Pyt.179
Jeżeli do ubezpieczenia wnioskowane są budynki powyżej 50 lat prosimy o przesłanie informacji o przeprowadzonych remontach
Odp. Wykazy lokalizacji wraz z informacją o przeprowadzonych remontach zostaną przesłane do Wykonawców drogą pisemną oraz drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysłane zostały zapytania

Pyt. 180
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli wypłaty odszkodowania  w odniesieniu do ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych dla budynków starszych niż 50 lat
Odp. Brak zgody

Pyt. 181
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 182
W odniesieniu do pkt 2 tabeli przedmiotów ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o podanie łącznej wartości budowli ujętych w tym punkcie.
Odp. Wartości mienia zgodnie z załącznikiem nr 23 – wykaz środków trwałych i inne wykazy

Pyt. 183
W odniesieniu do pkt 3 tabeli przedmiotów ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o podanie łącznej wartości środków trwałych ujętych w tym punkcie.
Odp. Wartości mienia zgodnie z załącznikiem nr 23 – wykaz środków trwałych i inne wykazy

Pyt. 184
Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy mechaniczne zawarte w grupie VII nie są objęte ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych.
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 185
Prosimy o informację jakiego rodzaju jest mienie, które w załączonych do SIWZ wykazach określone jest tylko jako ulica np. pozycja 40 i póĽniejsze? Czy są to budynki komunalne czy inne mienie?
Odp. Pozycja 40 w załączonym wykazie środków trwałych to wiata przystankowa Zebrzydowice „Ośrodek Zdrowia”  - grupa I GUS.
W załączniku nr 23 znajdują się zarówno budynki jak i pozostałe mienie Zamawiającego.

Pyt. 186
Czy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlega również
a) wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.?
b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o określenie ich łącznej (w ww. grupach) wartości oraz wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia.
Odp. Wartości mienia poszczególnych budowli określa załącznik nr 23

Pyt. 187
 W odniesieniu do pkt 2 tabeli przedmiotów ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o podanie całkowitej wartości dróg.
Odp. Wartości mienia określa załącznik nr 23

Pyt. 188
W odniesieniu do pkt 12 "Dodatkowych postanowień do przedmiotu zamówienia do wszystkich punktów od 1 do 7" proszę o dopisanie, iż przedmiotowy punkt nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej.
Odp. Pkt 12 „Dodatkowych postanowień do przedmiotu zamówienia do wszystkich punktów od 1 do 7” dotyczy zapisu „Włącza się  prawo regresu do osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający / ubezpieczony (nie dotyczy podwykonawców)”

Pyt. 189
W odniesieniu do pkt 12 "Dodatkowych postanowień do przedmiotu zamówienia do wszystkich punktów od 1 do 7" proszę o wykreślnie punktu 13- „Ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa.”.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 190
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli "informacyjnej" (możemy uznać, że znamy odpowiedzi na pytania dopiero po ich uzyskaniu)
Odp. Brak zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli informacyjnej udzielono odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Pyt. 191
Prosimy o dopisanie do klauzuli reprezentantów słów i/lub rażącego niedbalstwa 
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 192
W odniesieniu do pkt 12 "Dodatkowych postanowień do przedmiotu zamówienia do wszystkich punktów od 1 do 7" proszę o wykreślnie punktu 7„Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia odpowiedzialności ze względu na nienależyty stan techniczny nieruchomości, infrastruktury oraz wszelkich – sieci, przyłączy kanalizacyjnych, przyłączy wodociągowych, urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych, urządzeń pomiarowych, c. o. itp.
Odp. Brak zgody.

Pyt. 193
Prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości
Odp. Budynek administracyjny przy ul. Ks. Antoniego Janusza 6 w Zebrzydowicach, wartość ok. 19 000 000,00 zł

Pyt. 194
Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci energetycznych, kabli, instalacji elektrycznych i energetycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek))
a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia?
b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia?
c) Jak jest ich łączna długość?
Odp. Gmina nie jest właścicielem sieci energetycznych.

Pyt. 195
Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.
Odp. Bieżące remonty i modernizacje budynków i budowli. Wartość planowanych nakładów adaptacyjnych, inwestycyjnych ok. 13 000 000,00 zł.

Pyt. 196
Do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne
Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 197
Prosimy o wykreślenie z klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód zapisu : „W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje kosztorys dostarczony przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody)”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pyt. 198
Prosimy o wykreślenie z klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód zapisu : „Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych, bez konieczności uzyskania prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie toczy się ono przeciwko Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu

Pyt. 199
Czy Gmina jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska śmieci?
- Gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości?
- Czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne?
-Od kiedy funkcjonuje wysypisko i czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy)?
- Jakie odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne)?
- Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska
- Jaka jest łączna wartość mienia znajdująca się w tej lokalizacji
Odp. Zamawiający nie posiada wysypisk i składowisk odpadów

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion