Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
fot.1
fot.1
Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice.
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.15.2015 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia 09.11.2015 r.

IR.271.15.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizacje zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

     W związku z w/w postępowaniem wpłynęły zapytania na które udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
W związku z zapisami pkt 5 ppkt 3 lit. C / s.5/ SIWZ:
1.1. Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli używając sformułowania „posiada”. Czy zamawiający oczekuje, iż wykonawca wykaże, że jest właścicielem pojazdów wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Czy zamawiający dopuści by wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu za pomocą pojazdów udostępnianych przez podmiot trzeci w formie leassingu, dzierżawy lub najmu.
Odp. 1.1. Zamawiający oczekuje, iż wykonawca wykaże, że jest właścicielem pojazdów wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuści spełnienie warunków w postępowaniu gdy wykonawca wykaże posiadanie pojazdów udostępnionych przed podmiot trzeci w formie leasingu, dzierżawy lub najmu.

1.2. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy parametr 8 m3 – pojemności zabudowy bezpylnej czy wielkości pojemników i kontenerów, które ma obsługiwać dany pojazd.
Odp. Musi posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności zabudowy bezpylnej powyżej 8 m3 , jeden samochód przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności zabudowy bezpylnej poniżej 8 m3 (np.multicar).
Pojazd o pojemności zabudowy bezpylnej poniżej 8 m3 (np.multicar) wymagany jest w związku z występującymi utrudnieniami dojazdowymi (niskie wiadukty kolejowe, przewężenia drogowe ).

Pytanie 2.
W związku z zapisami pkt 6 ppkt 2 lit. b /  tiret 1 / s.6 / SIWZ:
2.1. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany przedłożyć zezwolenia na transport i zbieranie odpadów / jak wskazano w pkt 6 ppkt 2 lit b tiret 1 /s.6/ SIWZ / czy wyłącznie zezwolenia na transport odpadów / jak wskazano w pkt 5 ppkt 3 lit a tiret 2 /s.5/ SIWZ /.
Odp. Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany przedłożyć zezwolenie na transport odpadów.

Pytanie 3.
W związku z zapisami pkt 13 ppkt  2  / s.13 / SIWZ:
3.1. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest faktyczny maksymalny termin płatności za fakturę 30 dni jak wskazano w kryterium oceny oferty, czy 14 dni jak wskazano w pkt V załącznika nr 7 do SIWZ.
Odp. Faktyczny maksymalny termin płatności za fakturę to 30 dni jak wskazano w kryterium oceny oferty.

3.2. Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający nie wyznacza minimalnego terminu płatności i w związku z czym zaakceptuje termin płatności wynoszący np. 1 dzień.
Odp. Zamawiający nie wyznacza minimalnego terminu płatności i akceptuje termin płatności wynoszący np. 1 dzień.

Pytanie 4.
W związku z przepisem art. 6 d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prosimy o wyjaśnienie w której części oferty wykonawca ma wskazać instalację, w której zagospodarowane zostaną odpady zmieszane i zielone.
Odp. W związku z przepisem art.6d ust4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyjaśniamy , że do oferty należy dołączyć na oddzielnej kartce oświadczenie – informację gdzie wykonawca wskaże instalacje, w której zagospodarowane zostaną odpady zmieszane i zielone.

Pytanie 5.
Wnosimy o modyfikację wzoru umowy tak by jej zapisy odpowiadały wymogom art. 6 f ust. 1A ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odp. Zamawiający nie zamierza modyfikować wzoru umowy.

Pytanie 6.
W związku ze znowelizowanym brzmieniem przepisu art. 91 ust. 3 A PZP prosimy o wyjaśnienie, w której części oferty wykonawca jest zobowiązany złożyć informację w zakresie wystąpienia lub nie wystąpienia obowiązku podatkowego u zamawiającego.
Odp. Wykonawca ma obowiązek wypełnienia formularza oferty i to wyczerpuje zapisy art. 91 ust. 3A Ustawy pzp.

Pytanie 7.
W związku z zapisami pkt 1.1 załącznika nr 7 do  SIWZ:
7.1. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach realizacji usług wykonawca będzie zobowiązany do odbioru wyłącznie odpadów komunalnych podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska dostępną pod adresem: https://www.mos.gov.pl/artykul/
4966_rejestr_dzialalnosci_regulowanej/18778_kody_odpadow_komunalnych_podlegajace_
wpisowi_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.html

Odp. Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji usług wykonawca będzie zobowiązany do odbioru wyłącznie odpadów komunalnych podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska.

Pytanie 8.
W związku z zapisami pkt 1.3 załącznika nr 7 do SIWZ oraz informacjami zawartymi w załącznikach 7 b, 7 c i 7 d do SIWZ:
8.1. Prosimy o wskazanie ilości odpadów odebranych z GPSZOK w latach 2013, 2014 i 2015 oraz wyjaśnienie czy w ilościach odpadów wskazanych w załącznikach  7, 7 b, 7 c i 7 d uwzględniono odpady odebrane z GPSZOK.
Odp. Informacje dotyczące ilości odebranych odpadów z GPSZOK w latach 2013 -14 można zweryfikować na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.zebrzydowice.pl/pobieralnia/ANALIZA_Zebrzydowice_2014.pdf
W 2015r. do dnia dzisiejszego ilości odebranych odpadów z GPSZOK  jest porównywalna w ilości i rodzaju odebranych odpadów w 2014 r. W załącznikach  7 ,7b,7c i 7d uwzględniono odpady odebrane z GPSZOK.

Pytanie 9.
W związku z zapisami pkt  II  załącznika nr 7 do SIWZ:
9.1. Prosimy o potwierdzenie, iż odpady selektywne odbierane z budynków wielolokalowych będą odbierane w workach. W przypadku wskazania iż odpady z tego rodzaju zabudowy maja być odbierane w pojemnikach. Prosimy o wskazanie ilości i rodzaju / pojemności / pojemników, które będzie obsługiwał wykonawca.
Odp. Odpady selektywne odbierane z budynków wielolokalowych będą odbierane w workach za wyjątkiem Wspólnoty Mieszkaniowej w Kaczycach ul. Morcinka 17, gdzie przedmiotowe odpady gromadzone są w 3 pojemnikach typu dzwony.

9.2. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracowników do obsługi GPSZOK.
Odp. Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia pracownika do obsługi GPSZOK.

9.3. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości i rodzaju pojemników, które będzie obsługiwał wykonawca w ramach obsługi GPSZOK lub potwierdzenie, iż wykonawca w ramach obsługi GPSZOK będzie zobowiązany wyłącznie do obsługi pojemników opisanych w pkt III załącznika nr 7 do SIWZ.
Odp. W ramach obsługi GPSZOK w pkt.III załącznika nr 7 do SIWZ podano ilość pojemników  do doposażenia na dzień 05 stycznia 2016 r. Na dzień dzisiejszy GPSZOK przez obecnego wykonawcę jest doposażony w 6 szt. pojemników 1100 L, 7szt. kontenerów KP-7 i 2szt. kontenery KP -20 i ta ilość gwarantuje prawidłową obsługę GPSZOK.

9.4. Prosimy o wyjaśnienie czy odpady biodegradowalne mogą być odbierane pod kodem 20 01 08.
Odp. Odpady biodegradowalne winne być klasyfikowane pod kodem 20 02 01. Zamawiający dopuszcza odbierania odpadów pod kodem 20 01 08 jeżeli tego odpadu dotyczą .

9.5. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca ma dostarczyć kontener na gruz w dniu jego odbioru i czekać na jego załadunek przez właściciela nieruchomości, czy też zamawiający będzie wskazywał w zleceniu termin podstawienia kontenera oraz termin jego odbioru.
Odp. Wykonawca dostarcza kontener na gruz na daną posesję i po jego załadunku przez właściciela np. 24 godzinach otrzymuje informacje z UG Zebrzydowice o jego odbiorze.
Zamawiający każdorazowo uzgodni z wykonawca termin podstawienia kontenera i termin jego odbioru.

9.6. Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez opony powyżej 1000 mm. Czy chodzi o opony o średnicy powyżej 1000 mm. Pragniemy zauważyć, iż opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach nie stanowią odpadu komunalnego. Prosimy o wyjaśnienie w jakim systemie ma się odbywać odbiór opon powyżej 1000 mm. Pragniemy zauważyć, iż opony o średnicy do 1000 mm mają być odbierane 2 razy w roku podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Odp. Systemowo opony odbierane są 2 razy w roku podczas przeprowadzenia zbiórek wielkogabarytowych. Na terenie Gminy Zebrzydowice właściciele nieruchomości w usługach dodatkowych mają możliwość oddania opon pochodzących z strumienia odpadów komunalnych w 2015 r. nie zanotowano opon o średnicy powyżej 1000mm.

Pytanie 10.
W związku z zapisami pkt  III  załącznika nr 7 do SIWZ:.
10.1. Prosimy o wyjaśnienie jakie kontenery ma na myśli zamawiający określając ich pojemność na 7 m2. Czy każdy z dostarczonych kontenerów ma zajmować powierzchnię 7 m2
Odp. Zamawiający ma na myśli kontenery o pojemności 7 m3.

Pytanie 11.
Prosimy o potwierdzenie iż w ramach realizacji usługi wykonawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników na zmieszane odpady komunalne.
Odp. Zamawiający potwierdza, iż w ramach realizacji usługi wykonawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników na zmieszane odpady komunalny. Za wyjątkiem pojemników uszkodzonych z winy wykonawcy.

Pytanie 12.
W związku z zapisami pkt  V  załącznika nr 7 do SIWZ:
12.1. Prosimy o jednoznaczne określenie godzin otwarcia wagi zlokalizowanej w GPSZOK przy ul. Dworcowej 14. Na stronie 12 załącznika nr 7 do SIWZ zamawiający wskazał dwa różne przedziały czasowe dostępności wagi.
Odp. Waga na GPSZOK-u Zebrzydowice ul. Dworcowa 14 waga czynna od 7.00 do 16.00 lub z Firmy Transport Towarowy EKSPORT-IMPORT Mirosław Marzoll Cieszyn ul. Sienkiewicza 4 - waga Kaczyce ul. Stalmacha 2b, waga czynna całodobowo.

12.2.  Prosimy o wyjaśnienie która waga będzie podstawą do ustalenia wartości faktury – ta z GPSZOK lub z firmy FTT Eksport – Import czy waga instalacji do której dostarczone zostaną odpady. Pragniemy zauważyć iż w przypadku ważenia pojazdów na dwóch różnych wagach mogą wystąpić różnice związane ze zmianą ilości paliwa i osób w samochodach transportujących odpady. Dodatkowo pragniemy zauważyć, iż podstawą wystawienia KPO zawsze będzie waga podana przez instalację przyjmującą odpady.
Odp. Podstawą do ustalenia wartości faktury zawsze będzie waga ustalona na wagach z GPSZOK-u Zebrzydowice ul. Dworcowa 14 lub z Firmy Transport Towarowy EKSPORT-IMPORT Mirosław Marzoll Cieszyn ul. Sienkiewicza 4 - waga Kaczyce ul. Stalmacha 2b ,

 z up. WÓJTA
mgr Piotr Fojcik
Sekretarz
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion