Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Gminne Dożynki Zebrzydowice 2015
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
IR- przetarg 01/2009
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia 29.01.2009 r.

IR- przetarg 01/2009

Dotyczy : przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n. "Stworzenie osrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - I etap realizacji"

     W związku z w/w przetargiem nieograniczonym wpłynęły zapytania na które udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Instalacja elektryczna wewnętrzna sali widowiskowej:
a/ Prosimy o sprecyzowanie rodzaju opraw oświetleniowych, ilości opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.
Odp. Zastosować oprawy świetlówkowe tunelowe firmy FAREL lub podobne o tych samych parametrach / 1 x 40 W- 20 szt., 4 x 16 W- 39 szt. /
Oświetlenie żarowe 24 komplety firmy LENA lub podobne o tych samych parametrach.
W korytarzach i sali konferencyjnej oprawy awaryjne z zabudowanym akumulatorem podtrzymującym w ilości 15 szt. / wymagane 2 LUX na wysokości 0,5 m powyżej powierzchni podłogi / - dodatkowa pozycja - patrz załącznik nr 1

Pytanie 2.
Oświetlenie ścieżki spacerowej - odcinek 1
Poz. 14 przedmiaru robót - ilość słupów oświetleniowych - 20 sztuk, zaś w schemacie ilość 14 sztuk. Którą ilość należy przyjąć do oferty?
Odp. Do wyceny należy przyjąć 20 sztuk słupów oświetleniowych.

Pytanie 3.
W opisie technicznym zapisano, że "posadzka tarasu przed głównym wejściem do sali widowiskowej oraz na schodach zewnętrznych wykonana zostanie z płyt kamiennych prostokątnych z piaskowca wg poniższego wzoru" - wzór na zdjęciu - brak w przedmiarach. Prosimy o podanie ilości, wymiarów oraz rodzaju piaskowca.
Odp. Do wyceny należy przyjąć posadzkę z piaskowca breńskiego w kolorze niebieskim wg dodatkowej pozycji - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 4.
Brak w przedmiarach podgrzewaczy wody, które zostały przedstawione na rysunkach dokumentacji instalacji wod-kan. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Należy przyjąć 1 pojemnościowy podgrzewacz elektryczny / 150 litrów / wg dodatkowej pozycji - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 5.
Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiarów przyjąć kostkę galicyjską a w których starobruk?
Odp. Kostkę galicyjską przyjąć zgodnie z opisem w pozycji 166 przedmiaru dla nadbudowy sali, natomiast w pozostałych pozycjach przyjąć kostkę starobruk.

Pytanie 6.
Na rysunkach dokumentacji wskazano jedną klapę oddymiającą, natomiast w przedmiarach są dwa komplety. Prosimy o podanie jaką ilość przyjąć do kalkulacji?
Odp. Przyjąć 2 komplety klap oddymiających.

Pytanie 7.
W związku z porośnięciem powierzchni stawów w Kończycach Małych należałoby wprowadzić pozycję kosztorysową związaną z karczowaniem tego terminu / całą powierzchnię stawu pokryły samosiewki /. Bez karczowania ukształtowanie nowej linii brzegowej będzie niemożliwe.
Odp. Wprowadza się dodatkowe pozycje - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 8.
Jakie działania zawierają się w pozycji "Koszty dostosowania do Warunków Specyfikacji Technicznej, warunków ogólnych kontraktu oraz Warunków instytucji finansujących?
Odp. W pozycji tej należy ująć koszty zwiazane z nadzorami branżowymi, ewentualne wyłączenia dostaw prądu, gazu / w związku z podłączeniami i skrzyżowaniami z w/w mediami /.

Pytanie 9.
Czy kosztorys na windę kuchenną należy wprowadzić do zakresu robót i w którym miejscu będzie montowana?
Odp. Należy do zakresu robót wprowadzić windę kuchenną / zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 16.01.2009 r. - zał. nr 1 /. Winda będzie zamontowana na poziomie pomieszczenia sali widowiskowej.

SIWZ

Pytanie 10.
Prosimy o jednoznaczne określenie jakich dokumentów oczekuje Zamawiający w odniesieniu do partnerów konsorcjum?
Odp. Każdy członek Konsorcjum składa takie same dokumenty jakie są wymagane w SIWZ dla oferenta ubiegającego się o zamówienie samodzielnie - patrz pkt. 6 SIWZ.

Pytanie 11.
Pkt. 6 ppkt. 6.4 w odniesieniu do zapisu "W przypadku złożenia nieprawdziwych dokumentów przez Wykonawcę lub podwykonawcę cała oferta będzie odrzucona " - prosimy o wyszczególnienie jakich dokumentów Zamawiający żąda od podwykonawców?
Odp. Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w SIWZ / patrz pkt. 6 SIWZ / od wykonawcy, a nie od podwykonawcy.

Pytanie 12.
Pkt 8. - prosimy o jednoznaczne określenie jak składać wadium w innej formie niż pieniężna?
Odp. Wadium w innej formie niż pieniężna / np. gwarancja ubezpieczeniowa , bankowa / należy złożyć w oryginale w kasie UG przed terminem składania ofert, natomiast kopię należy dołączyć do oferty. Kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy.

Pytanie 13.
Pkt. 20 i 26 - sprzeczne zapisy Specyfikacji - czy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających?
Odp. Tak. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Pytanie 14.
Załącznik nr 3 do SIWZ
Część A- czy wykaz osób ma zawierać informacje o kadrze technicznej / kierownik budowy, kierownicy robót / czy również o pozostałych osobach zaangażowanych przy realizacji zamówienia / pracownicy fizyczni /?
Odp. Wykaz osób ma zawierać informacje o kadrze technicznej / kierownik budowy, kierownicy robót / zaangażowanych przy realizacji zamówienia.

Wzór umowy

Pytanie 15.
§ 4 - pkt. - prosimy o sprecyzowanie o jakie ubezpieczenie chodzi?
Odp. W powyższym zapisie chodzi o ubezpieczenie przedmiotu umowy , czyli całej budowy.

Pytanie 16.
§ 11 - w związku z tym, że w zakresie zamówienia jest dostawa urządzeń oraz sprzętu na które producenci dają gwarancję na różny okres czasu, proponujemy aby zapisy umowy uwzględniały iż dla urządzeń i sprzętu gwarancja będzie zgodna z kartami gwarancyjnymi producentów.
Odp. Wprowadzamy zapis "Gwarancja na urządzenia i materiały wg gwarancji producenta".

Nadbudowa sali widowiskowej - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne

Pytanie 17.
Poz. Nr 18 - roboty ziemne w ilości 627 m3 - prosimy o wyjaśnienie z czego wynika tak duża ilosć wykopów / ilość potrzebna do wykonania nowej klatki schodowej i wejscia do budynku wynosi ok. 300 m3/?
Odp. Należy przyjąć roboty ziemne w ilości 369 m3.

Pytanie 18.
Pozycja nr 29-31 - prosimy o ewentualną korektę robót w związku z pytaniem nr 17.
Odp. W pozycji 29 należy przyjąć 211 m3, w pozycji 30 należy przyjąć 211 m3 i w pozycji 31 należy przyjąć 211 m3.

Pytanie 19.
Pozycja nr 18, 29-31 - prosimy o wyjaśnienie, co dzieje się z różnicą pomiędzy wykopem a odwozem ziemi w ilości 627-430=197 m3 / w przedmiarze brak zasypania wykopów /?
Odp. Należy dodać pozycję :
Zasypanie wykopów ziemią z odzysku w ilości 158 m3 - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 20.
Pozycja nr 31 - błędna ilość robót: jest 192 m3, powinno być 430 m3 - prosimy o korektę ilości robót?
Odp. Przyjąć obmiar w ilości 211 m3.

Pytanie 21.
Pozycja nr 70 i 157 - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek zadaszenia zgodnie z zapisem w pkt. 9 e opisu technicznego.
Odp. Przedstawiono rysunek zadaszenia - patrz załącznik nr 2.
Ponadto w pozycji 70 należy przyjąć obmiar w ilości 323 kg, natomiast w pozycji 157 należy przyjąć obmiar w ilości 1 kpl.

Pytanie 22.
Pozycja nr 71 - konstrukcja stalowa szybu windowego - wg przedmiaru ilość - 1150 kg, natomiast wg projektu / rys. 35 / ilość ta wynosi 2026 kg - prosimy o podanie prawidłowej ilości do wyceny?
Odp. Przyjąć obmiar w ilości 2026 kg.

Pytanie 23.
Pozycja nr 71 - konstrukcję stalową j.w. należy również wycenić w pozycji nr 6 kosztorysu uzupełniającego / wraz z dostawą dźwigu / - prosimy o sprecyzowanie w której pozycji należy ująć w/w konstrukcję?
Odp. Konstrukcję stalową windy należy wycenić w pozycji 71 , natomiast w pozycji 6 kosztorysu - / dodatkowe pozycje / należy ująć dostawę i montaż dźwigu osobowego zgodnie z opisem w tej pozycji, z pominięciem konstrukcji szybu windy.

Pytanie 24.
Brak w przedmiarze obudowy / np. płytami lub szkłem / konstrukcji stalowej szybu windowego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Przedmiar ujęto w pozycji nr 92.

Pytanie 25.
Pozycja nr 72 - ramy stalowe - wg przedmiaru w łącznej ilości 15.310 ton, natomiast wg projektu / rys. nr 30-34/ w ilości : HEB240 - 7.092 kg + HEB280 - 9.412 kg= 16.504 tony.
Prosimy o podanie prawidłowej ilości robót do wyceny.
Odp. Należy przyjąć do wyceny 16.504 tony stali.

Pytanie 26.
Pozycja nr 73 - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie elementów drewnianych więźby dachowej.
Odp. Zestawienie elementów drewnianych dołączono - patrz załącznik nr 3.

Pytanie 27.
Pozycja nr 90 - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki fasady aluminiowo - szklanej wraz z wymiarami, podziałem, funkcją poszczególnych kwater oraz rodzajem szklenia.
Odp. Rysunki fasady aluminiowej dołączono - patrz załącznik nr 4.

Pytanie 28.
Pozycja nr 91 i 92 - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie ścianek aluminiowych z wymiarami, podziałem na zewnętrzne i wewnętrzne, określeniem funkcji oraz rodzajem szklenia.
Odp. Poz. 91 - uzupełniono rysunek ścianek ppoż. - patrz załącznik nr 5.
Poz. 92 przedmiaru dotyczy ścianek przeszklonych wewnętrznych oddzielajacych szyb dźwigu od przestrzeni komunikacyjnej ogólnodostępnej. Ścianki wykonać z pośrednim ryglem poziomym / podziałem / na wys. 1,0 m. Na każdej kondygnacji od strony fasady zabudować skrzydło rozwierane, zamykane - umożliwiające obsługę techniczną dźwigu. Zastosować szyby bezbarwne, bezpieczne, warstwowe / laminowane / kl 1/B/1 wg PN-EN 12600.

Pytanie 29.
Pozycja nr 93, 95 i 96 - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie okien PCV z określeniem funkcji poszczególnych kwater.
Odp. Uzupełniono dokumentację o zestawienie stolarki PCV i aluminiowej - patrz załącznik nr 6.

Pytanie 30.
Pozycja nr 99 i 100 - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie drzwi aluminiowych z określeniem wymiarów, funkcji oraz rodzajem szklenia.
Odp. Uzupełniono dokumentację o zestawienie drzwi aluminiowych - patrz załącznik nr 6.

Pytanie 31.
Pozycja nr 135 - ilość robót dotyczy ułożenia płytek tylko na stopnicach - brak obłożenia podstopnic - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. W pozycji 135 przyjąć obmiar w ilości 23,1 m2, natomiast w poz. 136 przyjąć obmiar w ilości 106,3 mb / dotyczy podstopnic i cokolików /

Pytanie 32.
Brak w przedmiarze obłożenia płytkami schodów zewnętrznych od strony projektowanej klatki schodowej - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Taka sama jak na pytanie 3.

Pytanie 33.
Pozycja nr 137 - 140 - posadzki z płytek - zgodnie z pkt. 6 g opisu technicznego na posadzce tarasu przed wejściem głównym do sali widowiskowej oraz na schodach zewnętrznych należy ułożyć płyty kamienne z piaskowca - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odp. Należy przyjąć ułożenie płyt kamiennych z piaskowca breńskiego w kolorze niebieskim. W związku z powyższym usuwa się pozycje 137-140. Pozycje związane z ułożeniem piaskowca są ujęte w kosztorysie uzupełniającym - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 34.
Pozycja nr 146 - 149 - jakiej konstrukcji stalowej dotyczą w/w pozycje?
Odp. Dotyczy wszystkich konstrukcji stalowych nieobetonowanych.

Pytanie 35.
Pozycja nr 154 - prosimy o podanie typu wentylatorów dachowych?
Odp. Wentylatory wewnętrzne wywiewne, promieniowe wyłączane wyłącznikami światła, o wydajności ok. 100 m3/h przy ciśnieniu całkowitym 70 Pa.

Pytanie 36.
Pozycja nr 158, 159, 160 i 161 - brak malowania blachy ocynkowanej na kolor czerwony / zgodnie z 6 i opisu technicznego / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Wycenić rynny, rury spustowe , obróbki blacharskie itd. z blachy fabrycznie powlekanej

Pytanie 37.
Pozycja nr 161 - obróbki blacharskie w ilości 38,75 m2 - naszym zdaniem ilość obróbek wynikająca z rzutu dachu jest znacznie większa - prosimy o ewentualną korektę ilości robót.
Odp. Należy przyjąć obmiar w ilości 38,75 m2.

Pytanie 38.
Pozycja nr 162 - balustrady z elementów kutych - ilość dotyczy schodów zewnętrznych oraz klatki schodowej - wg opisu technicznego / punkt 6 d / tylko balustrady zewnętrzne mają być wykonane z elementów kutych. Z jakiego materiału i w jakiej ilości należy wykonać balustradę klatki schodowej?
Odp. Balustrady wewnętrzne klatki schodowej mają być wykonane ze stali nierdzewnej .Pozycja 162 dotyczy tylko elementów kutych zewnętrznych, natomiast balustrady wewnętrzne należy wycenić wg dodatkowej pozycji - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 39.
Pozycja nr 163 i 164 - jakich krat dotyczą te pozycje?
Odp. W pozycjach tych chodzi o balustrady zewnętrzne.

Pytanie 40.
Pozycja nr 168 - czego dotyczy ta pozycja?
Odp. Pozycja 168 dotyczy pokrycia papą termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia łącznika pomiędzy salą widowiskową a zamkiem.

Pytanie 41.
Brak w przedmiarze wykonania gzymsu podokapowego zgodnie z pkt. 6 b opisu technicznego i fotografią - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Należy dodać pozycję - wykonanie gzymsu podokapowego / obmiar 82,45 mb / - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 42.
Brak w przedmiarze montażu pomiędzy oknami rozet z elementów kutych zgodnie z pkt. 6 e opisu technicznego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Ujęto w pozycji 162.

Pytanie 43.
Brak w przedmiarze wykonania elementów architektonicznych w miejscach montażu rozet j.w. zgodnie z rys. nr 19 / elewacja północna / i rys. nr 21 / elewacja południowa / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Ujęto w pozycji 162.

Pytanie 44.
Brak w przedmiarze montażu rozet z elementów kutych przy zadaszeniu nad wejściem głównym zgodnie z pkt. 6 f opisu technicznego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Rozeta przy zadaszeniu wejścia głównego nie występuje.

Pytanie 45.
Brak w przedmiarze zabezpieczenia istniejących okien sali widowiskowej balustradami zgodnie z pkt. 9 e opisu technicznego i przekrojem B-B - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Ujęto w pozycji 162.

Pytanie 46.
Brak w przedmiarze montażu ław kominiarskich na dachu oraz uchwytów dla lin bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 9 e opisu technicznego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Przyjąć montaż ław kominiarskich wg dodatkowej pozycji - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 47.
Brak w przedmiarze montażu barier śniegowych na dachu / niezbędne przy tak dużym nachyleniu połaci / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Przyjąć montaż barier śniegowych wg dodatkowej pozycji - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 48.
Brak w przedmiarze membrany paroprzepuszczalnej pod pokrycie dachu dachówką zgodnie z przekrojem A-A - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Przyjąć membranę paroprzepuszczalną wg dodatkowej pozycji - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 49.
Brak w przedmiarze wełny mineralnej grub. 15 cm pomiędzy krokwiami lukarn zgodnie z przekrojem A-A - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Przyjąć wełnę mineralną grubości 15 cm wg dodatkowej pozycji - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 50.
Brak w przedmiarze wykonania płyty półkolistej przy wejściu głównym do budynku / poz. 6.1 i 6.2 / wg rys. nr 15 i 16 projektu wykonawczego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Wykonanie płyty półkolistej ujęto w pozycji nr 57 i pozycji nr 58 przedmiaru.

Pytanie 51.
Brak w przedmiarze nadprozy stalowych nad drzwiami / poz. 9.1 i 9.2 / wg rys. nr 22 i 23 projektu wykonawczego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Nadproża stalowe nad drzwiami ujęto w pozycji nr 23 - 25 przedmiaru.

Pytanie 52.
Brak w przedmiarze wyposażenia łazienek w uchwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z pkt. 8 opisu technicznego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem typu i ilości uchwytów.
Odp. Należy dodać pozycję - 2 szt. uchwytów dla osób niepełnosprawnych - patrz załącznik nr 1.

Kładka na stawie Zamkowym oraz kładka Kaczok w Kończycach Małych:

Pytanie 53.
W dokumentacji budowlanej brak jest zestawienia niżej wymienionych elementów:
- stali zbrojeniowej i konstrukcji stalowej dla pomostu
- zestawienia ilości drewna na konstrukcje pomostu
- zestawienia ilości drewna na wykonanie balustrad oraz nawierzchni pomostu
- zestawienia ilości konstrukcji stalowej dla kładki "Kaczok"
Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Zestawienie elementów wyszczególnionych w pytaniu dołączono do niniejszego pisma - patrz załącznik nr 7,8,9 i 10.
UWAGA : W przedmiarze konstrukcji stalowej balustrady na kładce przez staw zamkowy i na kładce przez potok Kaczor należy przyjąć profile stalowe zamknięte kwadratowe o przekroju 50x50x2,5 mm, a nie jak w dokumentacji projektowej 50x50x3 mm.

Pytanie 54.
W przedmiarze robót na budowę kładki na stawie Zamkowym w elemencie ROBOTY ZIEMNE brak jest pozycji na:
-   pompowanie wody z wykopów
-   brak jest wywozu gruntu na odległość ponad 1 km
-   brak jest pozycji na koszt składowania ziemi z wykopów. Czy Zamawiający posiada miejsce na składowanie ziemi i jak daleko od miejsca budowy?
-   brak jest robót ręcznych przy wykopach
-   brak odeskowania, umocnienia ścian wykopów
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w roboty z podaniem ich ilości do wyceny.
Odp. - Pompowanie wody - dodatkowe pozycje kosztorysowe - patrz załącznik nr 1.
-   Wywóz gruntu - grunt będzie wywożony na odległość do 1 km.
-   Składowanie ziemi - zamawiający będzie składował ziemię w odległości 1 km, nie należy doliczać kosztów składowania.
-   Roboty ręczne przy wykopach - dodatkowe pozycje - patrz załącznik nr 1.
-   Odeskowanie, umocnienie ścian wykopów - w przedmiarze założono wykop na rozkop, bez koniecznosci stosowania deskowań.

Pytanie 55.
Czy w pozycji 3 ilość robót jest prawidłowa? Naszym zdaniem powinno być: poz. 1 - poz. 3 = 904-354=550 m3. Prosimy o podanie prawidłowej ilości robót.
Odp. Prawidłowa ilość robót w pozycji 3 powinna wynosić 550 m3.

Pytanie 56.
Czy Zamawiający posiada pozwolenie na przejazd pojazdami nienormatywnymi / ciężki sprzęt budowlany / ul. Staropolską?
Odp. Ulica Staropolska jest drogą gminną i przejazd samochodami nienormatywnymi wymaga jedynie uzgodnienia z inspektorem d/s dróg w tut. urzędzie.

Pytanie 57.
Jaki typ pomostu pływajacego przyjąć do wyceny : seria 1000, czy seria 2000 ?
Odp. Przyjąć serię 2000 lub każdy inny typ spełniający wymagania techniczne dla serii 2000.

Pytanie 58.
Proszę podać rodzaj, wymiary płyt ażurowych do umocnienia skarp przy kładce Kaczok.
Odp. Do umocnienia skarp przy kładce przez potok Kaczor należy zastosować płyty ażurowe z betonu wibroprasowanego o wymiarach 40x60x10 cm.

Ścieżka spacerowa i chodnik wzdłuż stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach:

Pytanie 59.
Pozycja 5 przedmiaru robót zawiera transport kory asfaltowej z powierzchni 410 m2 na odległosć do 1 km. Jednoczesnie pozycja 10 również podaje wywóz m.in. asfaltu z rozbiórki dróg na odległość do 1 km. Prosimy o zmniejszenie obmiaru robót w pozycji 10 o 20,50 m3
Odp. Pozycja 5 przedmiaru obejmuje wywóz kory asfaltowej powstałej w wyniku frezowania nawierzchni asfaltowej na całej długości projektowanej ścieżki. Przyjęto szerokość frezowania 0,50 m. Natomiast asfalt w pozycji 10 obejmuje wywóz asfaltu rozebranego recznie lub rozkutego mechanicznie z miejsc w których jego usunięcie jest niezbędne , a nie ma możliwości wykonania frezowania.
W związku z powyższym obmiar robót w pozycji 10 jest właściwy.

Pytanie 60.
Brak w przedmiarach przebić w studzienkach betonowych oraz montażu wkładek in-situ fi 200 mm w ilości 12 sztuk - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Założono studzienki z gotowymi otworami. Wkładki in-situ fi 200 mm w ilości 12 sztuk należy doliczyć wg dodatkowej pozycji kosztorysowej - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 61.
W przedmiarze robót w poz. 61 jest ujęte malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową. Natomiast w opisie technicznym pkt. 6.12 jest przyjęty system malowania farbami chemoutwardzalnymi dwuskładnikowymi.
Prosimy o podanie grubości powłoki, struktury farby.
Odp. Należy wykonać malowanie znaków poziomych materiałami cienkowarstwowymi / farba chlorokauczukowa / - zgodnie z przedmiarek. Grubość powłoki zgodnie ze specyfikacją techniczną / 0,3 - 0,9 mm /.

Pytanie 62.
Kto jest producentem dźwigu osobowego wyspecyfikowanego w projekcie budowlanym pkt. 9 d jako typ. LK-HAN2 Slime line.
Odp. Producentem dżwigu osobowego jest PUPH "LIFT" Sp. J. Katowice ul. Pod Młynem 1 b
/ dopuszczamy dźwig osobowy każdego innego producenta, spełniający wymienione warunki techniczne /.

Pytanie 63.
Które z danych technicznych są obowiązujące:
-   Prędkość : 2,5m/s wg przedmiaru lub 0,6m/s wg projektu budowlanego pkt. 9 d
-   Udźwig : 1200 kg wg przedmiaru lub 630 kg/8 osób wg projektu budowlanego pkt. 9 d
Odp. Obowiązujące dane techniczne dźwigu osobowego:
-   prędkość jazdy / w górę i w dół / - nie mniej niż 1,0 m/s
-   udźwig - 630 kg/8 osób
-   2 ściany kabiny przeszklone

Nadbudowa sali widowiskowej - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.

Pytanie 64.
Poz. nr 94 - klapy dymowe 90x150 cm w ilości 2 szt. - zgodnie z rzutem poddasza / rys. 12 / oraz opisem technicznym pkt. 9 b na klatce schodowej należy zamontować 1 szt. okna oddymiajacego. Prosimy o podanie prawidłowej ilości robót do wyceny.
Odp. Należy przyjąć do wyceny 2 klapy dymowe.

Pytanie 65.
Brak w przedmiarze wyposażenia budynku w gaśnice proszkowe zgodnie z pkt. 12 m opisu technicznego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Należy przyjąć 2 gaśnice proszkowe ABC po 4 kg - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 66.
Brak w przedmiarze robót na połaczeniu istniejacego budynku z projektowaną klatka schodową / np. skucie istniejacych tynków zewnętrznych, wyrównanie podłoża itp. / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem rodzaju i ilości robót.
Odp. Nie przewiduje się skucia tynków na powierzchni przyłączenia nowej klatki schodowej. Rozbiórkę istniejącej klatki schodowej i schodów zewnętrznych uwzględniono w przedmiarze robót.

Zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych:

Pytanie 67.
W przedmiarze robót na zadanie "Ścieżka wzdłuż stawu Zamkowego w Kończycach Małych" brak jest usunięcia warstw humusu. W opisie technicznym pkt. 6.4 przewiduje zdjęcie humusu o grubości 25 cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.
Odp. Przyjąć wg pozycji dodatkowej - patrz załącznik nr 1.

Pytanie 68.
W specyfikacji technicznej D.02.01.01 Usuniecie warstwy humusu w pkt. 9.2 cena jednostki obmiarowej nie obejmuje kosztu usunięcia humusu, lecz innych nie występujących w tym miejscu robót. Prosimy o poprawienie.
Odp. W specyfikacji technicznej D.02.01.01 "Usuniecie warstwy humusu w pkt. 7.2 i 9.2 wystąpił błąd opisowy. Część tej specyfikacji powinna brzmieć następująco :
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem humusu jest metr kwadratowy - m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnosci
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatności podano w specyfikacji D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
Ręczne odspojenie i przerzucenie ziemi na hałdę przy granicy robót.

Pytanie 69.
W przedmiarze robót poz. 15, 16 i 17 łączna grubość podbudowy wynosi 50 cm, natomiast wg dokumentacji budowlanej na przekrojach poprzecznych od I do V grubość podbudowy wynosi 30 cm, a w opisie technicznym pkt. 6.5 wynosi 25 cm. Prosimy o podanie rzeczywistej grubości podbudowy dla całej scieżki.
Odp. Przyjąć obmiar w ilości podanej w przedmiarze.

Pytanie 70.
W przedmiarach robót poz. 34 oraz w odpowiedzi na zapytania z dnia 16.01.2009 r. zamawiający stosuje kostkę grubości 8 cm. Jeżeli z kostki kolorowej ma być wykonana opaska wzdłuż obrzeży i krawężników , to czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni z kostki kolorowej grubości 6 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian grubości kostki kolorowej. Kostka kolorowa wykorzystana będzie jedynie na wjazdy.

Pytanie 71.
Proszę podać którą drogą lub przez jaką działkę zamawiający udostępni dojazd na plac budowy oraz na jakich warunkach?
Odp. Zamawiajacy udostępni dojazd przez działki gminne / bez dodatkowych opłat /

Pytanie 72.
Dotyczy dokumentacji projektowej rysunek "Projektowany obrys stawu Zamkowego P1-P5" Czy rzędna projektowana w obrysie stawu P2 jest prawidłowa / 239,25 /? Prosimy o poprawienie opisu odległości dotyczących stanów projektowanych P1-P5 gdyż mylnie występuje nazwa "odległości istniejące". Prosimy o wyjaśnienia.
Odp. Przyjąć rzędne i odległości wg profili.

Pytanie 73.
W związku z tym, że zamawiający zgadza się w udzielanych odpowiedziach na zmiany dotyczące parametrów materiałów np. zmiana grubości kostki brukowej, to czy wykonawca może zmienić opis przedmiarów robót zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiedziach zamawiającego?
Odp. Zamawiający nie wprowadza zmian w grubości kostki, a jedynie precyzuje nieścisłości. Wykonawca nie może zmieniać opisu przedmiaru robót zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiedziach zamawiającego.

Pytanie 74
W pozycji 99 - "Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych" podano 2,4 m2, natomiast w dokumentacji budowlanej drzwi wejściowe mają wymiary 200x210 cm, co daje 4,2 m2. Prosimy o podanie jaką ilość przyjąć do wyceny?
Odp. Przyjąć obmiar w ilości 4,2 m2.

Pytanie 75.
W pozycji 101 - "Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia" podano 2,88 m2, natomiast w dokumentacji budowlanej mamy dwoje drzwi 120 x 210 cm co daje 5,04 m2. Prosimy o podanie jaką ilosć przyjąć do kalkulacji?
Odp. Przyjąć obmiar w ilości 5,04 m2.

Pytanie 76.
Brak w przedmiarach montażu drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych do wiatrołapu. Prosimy o uzupełnienie i podanie ilości jaką należy uwzględnić?
Odp. Należy przyjąć montaż drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych do wiatrołapu wg pozycji dodatkowej - patrz załącznik nr 1.

Jednocześnie zamawiający wprowadza zmianę w przedmiarze "Ścieżka spacerowa wzdłuż stawu zamkowego w Kończycach Małych" :
- w pozycji 33 przyjąć obmiar 690 m2 / zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kostkę szarą przyjąć grubości 6 cm /, natomiast wykreślić pozycję 34.

UWAGA: Nie wprowadzać samodzielnie zmian opisów w przedmiarze, uaktualnić jedynie obmiar wg powyższych odpowiedzi. Wprowadzone przez zamawiającego pozycje dodatkowe należy wycenić wg załączonego przedmiaru pozycji dodatkowych - załącznik nr 1.

Kolejne odpowiedzi na zapytania oferentów zamawiający umieści na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 30.01.2009 r.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion