Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja 2010
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie SG.0050.194.55.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 16 listopada 2016r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239 z późn. zm)

Zarządzam, co następuje:

 1. Ogłosić konkurs na realizację zadania: "dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13".
 2. Szczegółowy arkusz zadania i warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016, poz. 239 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz uchwał Nr XII/102/15 z dnia 26 listopada 2015 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r. i Nr XXI/209/16 z dnia 27 października 2016 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadanie

 1. Rodzaj zadań, termin oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
  1. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,
  2. Termin realizacji w/w zadania od 2 stycznia do 24 czerwca i od 1 września do 22 grudnia 2017 roku.
  3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 45.000 zł
 2. Rodzaj i termin zadań zrealizowany w 2011r., 2012r., 2013r., 2014r., 2015r. i 2016r. oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
  1. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2011 - 30.06.2011 i 01.09.2011 - 31.12.2011 kwota: 30.000 zł
  2. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 6 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2012 - 30.06.2012 i 01.09.2012 - 31.12.2012 kwota: 40.000 zł
  3. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 6 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2013 - 28.06.2013 i 01.09.2013 - 31.12.2013 kwota: 41.000 zł
  4. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 6 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2014 - 27.06.2014 i 01.09.2014 - 31.12.2014 kwota: 45.000 zł
  5. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2015 - 26.06.2015 i 01.09.2015 - 31.12.2015 kwota: 45.000 zł
  6. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2016 - 24.06.2016 i 01.09.2016 - 23.12.2016 kwota: 45.000 zł
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239 z późn. zm.)
 4. Zasady przyznawania dotacji oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
  1. Wymagane jest posiadanie przez oferenta środka transportu przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i opiekę wszystkim jego uczestnikom.
  3. Dowóz realizowany powinien być pod nadzorem:
   1. kierowcy, który posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
   2. opiekuna, który spełnia wymagania: m. in. wykształcenie średnie; przynajmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy; przeszkolenie w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach związanych z jednostkami chorobowymi dzieci (m.in. atak padaczki, atak agresji)
  4. Dotację udziela się na podstawie pisemnej oferty, złożonej w terminie określonym w ogłoszeniu.
  5. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za lata w których dotacja została przyznana danej organizacji.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  7. Organ administracji publicznej dokona wyboru oferty w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
  8. Oceny złożonych ofert dokonywać będzie powołana w tym celu Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Komisja Oceniająca.
  9. Wójt Gminy podejmuje decyzję dotyczącą wyboru oferty, po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej.
  10. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
   1. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania,
   2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
   3. ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu informacji podanych przez oferenta,
   4. dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami.
   Powyższe kryteria stanowią instrument, który pozwala na wszechstronną ocenę złożonej oferty i wybór realizatora zadania.
 5. Termin składania ofert:
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2016 r. w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, pokój nr 26 w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy składającego ofertę oraz adnotacją: "Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych".
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Otwarcie ofert 09.12.2016 r.
  4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice na www.zebrzydowice.pl oraz w Urzędzie Gminy, pokój nr 26, tel. 032-4755144 w godzinach od 7.30 do 15.30.
 6. Dodatkowych informacji udziela:
  Iwona Pszczółka referat OSE pokój nr 26 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice,
  tel. 032-4755144 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Załączniki
- Załącznik nr 1-wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Z 2016 r. Poz.1300)


ZAŁĄCZNIK - POBIERZ
 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion