Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka


110 lat OSP w Zebrzydowicach
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Ogłoszenia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), uchwały Nr XXXIII/313/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 oraz uchwały Nr XXXIV/321/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów

Wójt Gminy Zebrzydowice

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku

I. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
 1. Dofinansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wraz z infrastrukturą dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zebrzydowice, od 01 lipca do 30 września 2010 roku, kwota - 3.000 zł
II. Rodzaje zadań zrealizowanych w 2009 r. oraz kwoty dotacji na dofinansowanie zadania:
 1. Integracja poprzez sport dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów w sołectwie Zebrzydowice - kwota 4.500 zł
 2. Integracja poprzez sport dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów w sołectwie Kończyce Małe - kwota 4.500 zł
 3. Integracja poprzez sport dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów w sołectwie Kaczyce - kwota 4.500 zł,
 4. Integracja poprzez sport dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów w sołectwie Marklowice Górne - kwota 2.500 zł
 5. Organizacja w sołectwach imprez na obiektach sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów z udziałem mieszkańców w sołectwie Zebrzydowice - 2.000 zł
 6. Organizacja w sołectwach imprez na obiektach sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów z udziałem mieszkańców w sołectwie Kończyce Małe - 2.000 zł
 7. Organizacja w sołectwach imprez na obiektach sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów z udziałem mieszkańców w sołectwie Kaczyce - 2.000 zł
 8. Organizacja w sołectwach imprez na obiektach sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez sport i propagowanie trzeźwych obyczajów z udziałem mieszkańców w sołectwie Marklowice Górne - kwota 2.000 zł
III. Podmioty uprawnione do składania ofert:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
IV. Tryb realizacji zadania:
W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.
V. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizację, które łączenie spełniają następujące warunki:
 1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
 2. Dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania.
 3. Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 4. Przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2009;
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego - formularz nr 1;
 5. Ich oferta będzie wpisywać się w zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży, działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach, promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów.

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być dołączone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzenie jej zgodności.
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
VI. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz.873 z późn. zm.).
 2. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za 2009 rok (dotyczy organizacji, które otrzymały dotację w 2009 r.)
 3. Wójt Gminy Zebrzydowice przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Gmina może wyłonić w konkursie więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę.
 6. W przypadku złożenia oferty na realizację zadania: "Wyjazd sportowo-rekreacyjny dla dzieci z gminy Zebrzydowice" w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2010 r. minimalny udział własny oferenta wynosić winien 50 % całości zadania.
 7. Formą finansowania zleconego zadania będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Zebrzydowice na rzecz wykonawcy na podstawie umowy.
 8. Poprzez udzieloną dotację celową Gmina Zebrzydowice będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy - w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) Pozostałe koszty realizacji zadania będą realizowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych
 9. Wójt Gminy Zebrzydowice może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 10. Wójt Gminy Zebrzydowice może w trakcie realizacji zadania wycofać się z umowy na realizację zadania, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
VII. Wydatki, pokrywane z dotacji muszą być przeznaczone bezpośrednio na realizację zadania i mogą obejmować w szczególności:
 1. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania o ile organizator nie posiada takiego sprzętu,
 2. wynagrodzenie kadry instruktorskiej, trenerskiej, szkoleniowej, opiekę medyczną niezbędną do prawidłowej realizacji zadania - na podstawie zawartej umowy,
 3. koszty sędziowskie - w przypadku udziału we współzawodnictwie,
 4. koszty wynajmu obiektów i sprzętu,
 5. ubezpieczenie osób związanych wyłącznie z realizacją zadania
 6. koszty transportu uczestników,
 7. koszty utrzymania obiektów sportowych związane z realizacją zadania (usługi, umowy, materiały eksploatacyjne), nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji,
 8. koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, np. noclegi i wyżywienie w przypadku imprez odbywających się poza miejscowością (obozy szkoleniowe, wyjazdy sportowo-rekreacyjne),
 9. koszty materiałów informacyjno-edukacyjnych, wynajmu pomieszczeń i materiałów warsztatowych,
 10. koszty zakupu napojów, żywności, związane z dożywianiem osób uczestniczących w zadaniu wg. szczegółowej kalkulacji przedstawionej w ofercie,
 11. koszty nagród - tylko w przypadku współzawodnictwa;
 12. przygotowanie i druk publikacji (afisze, zaproszenia itp.)nie więcej niż 5 % kosztów;
 13. koszty materiałów promocyjnych;
 14. koszty organizacji szkoleń, warsztatów, zajęć dydaktycznych, spotkań itp. wg. przedstawionego harmonogramu
 15. koszty administracyjne, np. koordynacja i obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, co, czynsz za wynajem pomieszczeń w stosowanej części przypadającej na dany projekt, nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji;
 16. zakup innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
VIII. Środki finansowe ponoszone przy realizacji zadania nie mogą być wykorzystane na:
 1. wynagrodzenia członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszone przy realizacji zadania;
 2. diety uczestniczących w realizacji zadania;
 3. podatki, cła, opłaty skarbowe;
 4. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
 5. nabycie lub dzierżawę gruntów;
 6. prace remontowe i budowlane;
 7. wydatki inwestycyjne;
 8. koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji zadania;
 9. delegacji służbowych związanych z realizacja projektu;
 10. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
 11. wydatki niezwiązane z realizacją zadania;
 12. wydatki związane z finansowaniem sportu kwalifikowanego.
IX. Termin składania ofert:
 1. Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 do dnia 22.06.2010 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływa do Urzędu.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wzór druku oferty na realizację zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice - http://www.zebrzydowice.pl/, http://www.bip.zebrzydowice/ lub otrzymać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 - pokój 13AB
X. Termin i tryb dokonania wyboru ofert oraz sposób informowania o wynikach konkursu:
 1. wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
 2. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
 3. o podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni są również pisemnie,
 4. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołania
 5. komisja konkursowa dokona wyboru oferty w terminie do 25 czerwca 2010 r.
 6. Wójt Gminy Zebrzydowice po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji,
 7. kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. spełnienie wymogów formalnych,
  2. zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
  3. merytoryczna wartość oferty,
  4. ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby, doświadczenie)
  5. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  6. dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
XI. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo:
 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. przesunięcia terminu składania ofert,
 3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
 4. możliwości dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań,
XII. Postanowienia końcowe:
W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Zebrzydowice z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
XIII. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela:
Weronika Jendral, Referat ORO, pokój 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. 032 47 55 113

Załączniki:
- Załącznik nr 1-wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.Nr 193, poz.1891 z dnia 18 listopada 2003 roku
- Formularz nr 1


ZAŁĄCZNIK - POBIERZ
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion