Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Patriotyczne obchody Święta Konstytucji 3 maja
Patriotyczne obchody Święta Konstytucji 3 maja
Patriotyczne obchody Święta Konstytucji 3 maja
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.4.2011 ("Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach ...")
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  08.04.2011 r.

IR.271.4.2011

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Rewitalizacja budynku Starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz cele edukacyjne"

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
W materiałach przetargowych brak zestawienia stolarki okiennej z PCV oraz przeszklonej ściany elewacyjnej doświetlenia głównej klatki schodowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 13.04.2011 r ponieważ oczekuje odpowiedzi od Projektanta.

Pytanie 2.
Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej EI 30, DP1, DP2, DP3 oraz drzwi z okienkiem podawczym DP4?

Odp. Zgodnie z projektem zamiennym / rysunek 8 zestawienie stolarki / drzwi wewnętrzne powinny posiadać okładzinę drewnianą.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający zezwala na dokonanie wizji lokalnej w przedmiotowym obiekcie, jeżeli tak to prosimy określić sposób dokonana wizji.

Odp. Zamawiający zezwala na dokonanie wizji przedmiotowego obiektu. Termin przeprowadzenia wizji należy każdorazowo uzgodnić telefonicznie z zamawiającym.

Pytanie 4.
Czy spełni warunek doświadczenia i wiedzy oferent, który wykaże się realizacją następujących robót:
a/ Rozbudowa i przebudowa pawilonu I szpitala w ramach zadania inwestycyjnego restrukturyzacja wraz z modernizacją szpitala
Kubatura  12.574,00 m3,  Pow. użytk.  2.023,77 m2Wartość brutto zadania  6.637.397,25 zł

b/ Modernizacja i rewaloryzacja budynku teatru
Kubatura  17.183 m3,  Pow. użytk.  2.663,20 m2,  Wartość brutto zadania  5.903.050,79 zł

c/ Budowa pawilonu psychiatrycznego i tunelu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Kubatura  9.010,10 m3,  Pow. użytk.  2.404,80 m2,  Wartość brutto zadania 8.952.992,49 zł

d/ II etap budowy strażnicy PSP z siedzibą Komendy Miejskiej wraz z zakończeniem inwestycji
Kubatura  44.650,00 m3,  Pow. użytk.  7865,70 m2,  Wartość brutto zadania  14.173.460,35 zł

Odp. Realizacja w/w robót spełnia warunek wiedzy i doświadczenia oferenta.

Pytanie 5.
Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający z dnia 30.12.2009 r wystarczy by oferent dołączył do wykazu osób oświadczenie, że osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia i są członkami Izby inżynierskiej?

Odp. Tak. Wystarczy złożenie oświadczenia wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia i są członkami Izby inżynierskiej.

Pytanie 6.
Zgodnie z zapisem SIWZ pkt 5a  Zamawiający nieprecyzyjnie określił warunki doświadczenia ".. 2 roboty kubaturowe o wartości nie mniejszej niż rewitalizacja budynku starej szkoły". Oferenci nie są w stanie określić czy spełniają warunki, bez przeliczenia kosztorysów.
Zgodnie z art. 32 i 33 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający sam określa wartość zamówienia. W związku z tym jest w stanie określić jakie wartości robót powinny być przedstawione przez oferentów by spełnić warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z opiniami UZP już w ogłoszeniu art. 41 pkt 7 ustawy Pzp oferent musi być pewny czy spełnia czy nie spełnia warunki. Opis przedmiotu zamówienia warunków udziału musi być precyzyjny art. 29 ustawy. Brak określenia kwoty robót spowoduje, że po otwarciu ofert Zamawiający określi dopiero warunki udziału i np. oferta za 5 mln z referencjami za 4,5 mln będzie odrzucona a oferta za 3,5 mln z referencjami za 3,8 będzie podlegała ocenie. Jest to niezgodne z ustawą i równym traktowaniem oferentów. Oferenci muszą zapłacić wadium, włożyć wysiłek w przygotowanie oferty i obecnie nie wiedzą jakie dokumenty mają złożyć na potwierdzenie spełnienia doświadczenia. Prosimy więc o określenie, sprecyzowanie wartości robót, których wykazanie będzie uznane przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej 2 roboty kubaturowe / budowa, rozbudowa, remont / o wartości nie mniejszej niż  3.500.000 PLN. / każda /.

Pytanie 7.
Prosimy o określenie wartości zamówienia zgodnie z art. 32 pkt 1 ustawy Pzp

Odp. Art. 32 pkt 1 Ustawy Pzp dotyczy ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia procedury przetargowej, natomiast zgodnie z art. 86 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 8.
Proszę podać parametry dźwigu osobowego wraz z danymi technicznymi i ilością przystanków.

Odp. Parametry dźwigu osobowego typu LK-HAN 2Slim Line lub równoważny podane są na stronie 16 i 17 projektu podstawowego "Adaptacja budynku starej szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby transgranicznego centrum edukacji i nowych form kultury oraz rozwoju małej przedsiębiorczości"
Ilość przystanków - 3

Pytanie 9.
Proszę podać przekroje drewnianych belek stropowych przeznaczonych do wymiany. W przedmiarze podano tylko mb a do prawidłowego obliczenia ilości m3 potrzebne są dane wymiarowe przekroju belek. Czy należy nowe belki zaimpregnować przeciwogniowo, jeśli tak to proszę podać rodzaj preparatu.

Odp. W części opisowej oraz na rzutach- ocena stanu technicznego podano przekroje nad każdą kondygnacją / zarówno drewniane jak i stalowe /.
Nowe belki należy zaimpregnować systemem ognioochronnym Amarvin lub równoważnym.

Pytanie 10.
Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej dostosowania istniejących balustrad do przepisowej wysokości.

Odp. Wykreśleniu ulegają pozycje dotyczące balustrad : 129, 130, 131. Jednocześnie dodaje się pozycję, która otrzymuje nr 129.

LpNr STOPISJedn. ObmiaruIlośćCena jedn.Wartość
129S.T.Balustrada schodowa o charakterze zabytkowym ze stali płaskiej i kwadratowej, słupki w co drugim stopniu wiązane ornamentami ze stali płaskiej pokrępowanej w złożony wzór z kół , elips, owali - DEMONTAŻ I MONTAŻ BALUSTRADkpl2  
  Ogółem wartość kosztorysowa    

Pytanie 11.
W przedmiarach załączonych do SIWZ brak podstaw wyceny. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów i przesunięcie terminu składania ofert.

Odp. W załączonych przedmiarach do SIWZ podstawą wyceny jest Specyfikacja Techniczna.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pytanie 12.
Kosztorys ofertowy zawierać będzie podstawy wyceny - czy w świetle zapisów SIWZ pkt 12. sposób obliczenia ceny ofertowej ppkt 2 i 3 Zamawiający nie potraktuje tego jako zmiany w opisach w stosunku do przedmiaru i nie będzie to podstawą do odrzucenia oferty?

Odp. Kosztorys ofertowy ma być opracowany na podstawie załączonego przedmiaru, gdzie podstawą wyceny jest ST. Nie należy zmieniać podstawy wyceny, opisów pozycji, jednostek i ilości.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion