Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Wybudowana zjeżdżalnia do kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach
Wybudowana zjeżdżalnia do kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach
"Aktywnie w stronę turystyki pogranicza"
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań publicznych powiatu cieszyńskiego
Newsy

Ogłoszenie
otwartych konkursów ofert
na wspieranie zadań publicznych powiatu cieszyńskiego,
realizowanych w roku 2012,
przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

§1

1. Celem otwartych konkursów ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych powiatu cieszyńskiego w dziedzinach określonych w "Programie Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" (w nawiasach podana została planowana wysokość kwot przeznaczonych na wsparcie wyłonionych zadań):

a)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (84.000 zł),

b)      kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (60.000 zł),

c)      turystyka (25.000 zł),

d)      ochrona i promocja zdrowia (10.000 zł),

e)      edukacja (30.000 zł),

f)      promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy (5.000 zł),

g)      ochrona środowiska (2.000 zł),

h)      rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej (3.000 zł),

i)      pomoc społeczna (35.000 zł).

2. Wysokość środków finansowych podlegających rozdziałowi w drodze konkursów na rok 2012, określi ostatecznie uchwała budżetowa Rady Powiatu w danych działach klasyfikacji budżetowej.

§2

Konkursy obejmują oferty na zadania o zasięgu oddziaływania przekraczającym obszar jednej gminy i których realizacja rozpoczyna się w roku 2012.

§3

1.      Uprawnionymi do złożenia oferty w konkursach określonych w § 1, ust.1, lit. a - e, oraz lit. g - i, są podmioty działające w w/w obszarach:

a)     organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

b)     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)     spółdzielnie socjalne,

d)     stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

e)     spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2.      Uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie określonym w § 1, ust.1, lit. f, są podmioty:

a)     jednostki samorządu terytorialnego,

b)     organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy,

c)     związki zawodowe,

d)     organizacje pracodawców,

e)     instytucje szkoleniowe,

f)     agencje zatrudnienia,

g)     centra integracji społecznej.

3.      Podmioty wymienione w ust. 2 nie mogą prowadzić działalności w celu osiągnięcia zysku (prowadzą działalność non-profit).

§4

Na realizację zadań wyłonionych w konkursach Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć kwotę nie mniejszą niż 254.000,00 zł.

§5

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25):

a) do dnia 09 grudnia 2011 r. - na zadania, których realizacja rozpoczyna się w I kwartale 2012 roku,

b) do dnia 31 stycznia 2012 r. - na zadania realizowane w pozostałej części roku 2012, czyli od 1 kwietnia do 31 grudnia.

2. W przypadku konkursu z zakresu pomocy społecznej na zadania realizowane w 2012 roku OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE pierwszy termin składania ofert, tj. 09 grudnia 2011 r.

3. Oferty należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie (przy ulicy Bobreckiej 29) lub nadesłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego.

§ 6

1.      Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

2.      Maksymalna kwota dotacji wynosi:

a)     w dziedzinach określonych w § 1, ust. 1, lit. a-f - 5.000 zł,

b)     w dziedzinie określonej w § 1, ust. 1, lit. i - 6.000 zł.

3.      Kwoty wymienione w ust. 2 dotyczą roku budżetowego tj. w przypadku zadań wieloletnich maksymalna kwota dofinansowania na ich realizację w danym roku budżetowym wynosi tak jak w ust. 2.

4.      Kwoty wymienione w ust. 2 mogą ulec zwiększeniu przy zlecaniu realizacji zadań priorytetowych dla Powiatu Cieszyńskiego.

§7

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)     zgodność z rodzajami zadań, o których mowa w paragrafie 5 Regulaminu Otwartych Konkursów Ofert na 2012 r.

b)     zgodnością z przyjętą przez powiat strategią rozwoju,

c)     możliwością realizacji zadania publicznego,

d)     oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

e)     proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacjami osób zaangażowanych w realizację zadania,

f)     planowanym wkładem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania,

g)     planowanym wkładem rzeczowym oraz osobowym (świadczenia wolontariuszy oraz praca społeczna członków),

h)     użytecznością zadania dla mieszkańców powiatu,

i)     rangą i zasięgiem oddziaływania zadania,

j)     kontynuacją wcześniej podjętych celów i zadań (programy długofalowe, cykliczne itp.),

k)     doświadczeniem organizacji,

l)     oceną realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

§8

1.      Zarząd Powiatu powołuje, odpowiednie komisje konkursowe, które opiniują wnioski o dotację.

2.      Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, w terminach:

a)     do dnia 16 stycznia 2012 r. - na zadania, których realizacja rozpoczyna się w I kwartale 2012 roku,

b)     do dnia 31 marca 2012 r. - na zadania realizowane w pozostałej części roku 2012, czyli od 1 kwietnia do 31 grudnia.

3.      O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

4.      Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.

5.      Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

§9

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25).

§10

1.      Na dofinansowanie zadań własnych powiatu, realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane, z budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w wysokości: w 2010 roku - 237.000 zł, w 2011 roku - 251.000 zł

2.      Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion