Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Otwarcie sali treningowej (strzelnicy) w OSP Zebrzydowice
Otwarcie sali treningowej (strzelnicy) w OSP Zebrzydowice
Otwarcie sali treningowej (strzelnicy) w OSP Zebrzydowice
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Zapytanie ofertowe: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 09.12.2013 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Gmina Zebrzydowice
reprezentowana przez
Wójta Gminy - mgr Andrzeja Kondziołkę
ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
tel. 032 4755100     fax. 032 4693-266
e-mail: ug@zebrzydowice.pl
adres internetowy : www.zebrzydowice.pl

     Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i zapraszamy do złożenia oferty na udzielenie  kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 500.000,00  PLN  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Uruchomienie kredytu przez Bank nastąpi w dniu 30 grudnia 2013 r.

 2. Warunki spłaty kredytu:

  - Kredyt zostanie spłacony w równych ratach miesięcznych począwszy od dnia 30 stycznia 2014 r. do 30 sierpnia 2015 r. / 20 rat miesięcznych po 25 000,00 zł /.
    Spłata rat  kapitałowych na dzień 30 każdego miesiąca , miesiąc luty - 28.

  - Odsetki naliczane będą od salda kredytu  na dzień 30 każdego miesiąca /luty - 28/.

  - Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża w Banku w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

  - Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika oraz złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego.

  Okres kredytowania będzie wynosił 2 lata  / 2014 - 2015 /.

 3. Zamawiający zastrzega sobie:
  a/ możliwość niewykorzystania całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  b/ możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej / PLN /.

 5. Do celów obliczeń bankowych, za rok przyjmuje się 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni.

 6. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1 M na dzień 01. grudnia 2013 r.

 7. Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym

 8. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę "Formularzu ofertowym" - Zał. Nr 1.

 9. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenie:
  a) formularz ofertowy wg. zał. wzoru, stanowiący zał. nr 1,
  b) zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe / Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami /. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

 10. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Antoniego Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w sekretariacie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem "kredyt długoterminowy", w terminie do 16 grudnia 2013 r. do godz. 12.00.
  Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 11. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Irena Klocek - Skarbnik Gminy, telefon 32  4755105.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


  ZAŁĄCZNIK - DO POBRANIA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion