Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja
Uroczystości Patriotyczne obchodów Święta Konstytucji 3 maja 2010
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
PRZETARG NIEOGRANICZONY - IR.271.9.2015 (Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz...)
Odpowiedzi na pytania                                                                               

Zebrzydowice, dnia  20.08.2015 r.

IR.271.9.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej."

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pyt. 1
W odniesieniu do Wykazu Taboru „Załącznik nr 21” prosimy o podanie:
   - modelu dla pozycji 3,4,19
   - ładowność poz. 21

Odp. Zmodyfikowany Załącznik nr 21 – Wykaz taboru w załączeniu.

Pyt. 2.
W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o  wyrażenie zgody na zapis: Ochroną objęte zostają pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t. które posiadają ochronę w zakresie AC oraz ich wiek nie przekracza 10 lat”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3.
W odniesieniu do ubezpieczenia Assisatnce prosimy o wyrażenie zgody na:
   a) wyłączenie z zakresu ubezpieczenia holowania pojazdu w wyniku kradzieży jego części składowych lub dewastacji
   b) wprowadzenie limitu dla holowania w wysokości 200 km

Odp.
   Ad. a) Zamawiający nie wyraża zgody.
   Ad. b) Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4.
Zmniejszenie sumy ubezpieczenia w grupie II w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych na 200 000,00 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie sumy ubezpieczenia w grupie II Wszystkie sieci, przyłącza kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe, drogi, chodniki, place, boiska, itp. z wyjątkiem mienia w pozycji nr 1 na 200 000,00 zł.

Pyt. 5.
Wprowadzenie limitu 30 000,00zł na winę umyślną

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6.
Prosimy o zmianę treści w Klauzuli likwidacji i zgłaszania szkód zał. 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do cz. I
Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód:
1.   Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej informacji, chyba, że OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie.
2.   Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia  poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel ma  obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje  zakres szkody na podstawie dostarczonej dokumentacji  ( zdjęcia ,protokoły obmiaru, itp. )  przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody).
3.  Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko 3 – krotnie. Powyższe nie dotyczy:
   1) wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych, w tym przesłanie niekompletnych materiałów np. brakujących załączników, specyfikacji, zestawień itp.,
   2) dokumentów, które są powołane w otrzymanej wcześniej dokumentacji, a nie zostały dostarczone.
4.   Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych ze szkodą, na które ma wpływ, a w szczególności ustalić bez zwłoki okoliczności powstania szkody w oparciu m.in. o dokumenty i informacje dostarczone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz własne ustalenia.
5.   Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych, bez konieczności uzyskania prawomocnego postanowieniakończącego postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie toczy się ono przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 7.
Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odp. Potwierdzamy, zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem w/w działalności.

Pyt. 8.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp. Potwierdzamy, zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem w/w działalności.

Pyt. 9.
Odnośnie „szkód wyrządzonych w wyniku przeprowadzania imprez masowych ” prosimy o :
   a) przedstawienie wykazu planowanych imprez
   b)potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne, a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odp.
   Ad. a) Wianki – lipiec każdego roku
   Ad. b) Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10.
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający  w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zakres ochrony dostosowany do potrzeb Zamawiającego.

Pyt. 11.
W odniesieniu do szkód spowodowanych przez zwierzęta prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 12.
Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem infrastrukturą drogową prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odp. Stan techniczny dróg jest dobry.
Fundusz remontowy za 2014 –  1.711.630,73 zł
Fundusz remontowy za 2015 r / w trakcie realizacji / - 1.527.203,94 zł
Planowany fundusz remontowy na 2016 - ok. 1.600.000 zł

Pyt. 13.
W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla zamawiającego.

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14.
W odniesieniu do OC produkt prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odp. Brak zgody.

Pyt. 15.
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp. Tak, potwierdzamy.

Pyt. 16.
W odniesieniu do szkód w związku z władzą publiczną prosimy o wyrażenie zgody na klauzulę w następującej treści:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
a.   szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
b.   szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
c.   szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
d.   szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa
2)   Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a.   związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b.   które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
c.   wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d.   powstałych w wyniku niewypłacalności,
e.   wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odp. Brak zgody.

Pyt. 17.
W odniesieniu do załącznika dotyczącego szkodowości prosimy o podanie:
   - szkód od początku 2012r.
   - przyczyn szkód

Odp. Szkodowość możliwa do uzyskania przedstawiona została w załączniku nr 20 Informacja o Zamawiającym.

Pyt. 18.
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w przedmiotach wartościowych (Ubezpieczenie OC, podpunkt a) Zakres ochrony, wyróżnik trzeci)

Odp. Brak zgody.

Pyt. 19.
Prosimy o wykreślenie słowa „wszelkie” z tabeli „Zakres ochrony ubezpieczeniowej” l.p.1 pkt 4) – sugeruje to brak możliwości zastosowania wyłączeń zawartych w OWU lub np. siłę wyższą.

Odp. Brak zgody, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 20.
Prosimy o wykreślenie punktu 14 z tabeli „Zakres ochrony ubezpieczeniowej” l.p.1 w całości.

Odp. Brak zgody.

Pyt. 21.
Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla zakresu opisanego w punkcie 18 i 19 tabeli „Zakres ochrony ubezpieczeniowej” l.p.1 (władza) w wysokości 300 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia lub innej odpowiadającej Zamawiającemu.

Odp. Zapisy zgodne z SIWZ.

Pyt. 22.
Odnośnie włączenia szkód z winy umyślnej ( 8. Dodatkowe postanowienia… punkt 13) ), prosimy o akceptację treści klauzuli:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1)  Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się:
   a)  w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników,
   b)  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
   c)  w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników,
   d)  w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników,
  e)  w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,
  f)  w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników,
  g)  w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby oraz pełnomocników;

Odp. Brak zgody.

Pyt. 23.
W odniesieniu do powyższego prosimy o wprowadzenie podlimitu na szkody z winy umyślnej w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia lub innej odpowiadającej Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu na szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pyt. 24.
Prosimy o wyłączenie klauzuli informacyjnej ze zbioru klauzul obligatoryjnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 25.
Prosimy o potwierdzenie, że następujące klauzule nie mają zastosowania do OC (są to typowe klauzule do ubezpieczeń mienia):
   - klauzula kosztów dodatkowych,
   - klauzula przewłaszczenia mienia.

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 26.
Prosimy o wydłużenie terminu dokonania oględzin miejsca zdarzenia z 4 na 6 dni roboczych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 27.
Prosimy, aby treść punktu 5) klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód nie miał zastosowania do ubezpieczenia OC. Niejednokrotnie prawomocne postanowienie kończące postępowanie ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności za szkodę.

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Dalsza część odpowiedzi na zapytania zostanie przesłana niezwłocznie.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Załącznik nr 21
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion