Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Jubileusz 115-lecia OSP Kończyce Małe.
Jubileusz 115-lecia OSP Kończyce Małe.
Jubileusz 115-lecia OSP Kończyce Małe. Fot: PL
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Starosta Cieszyński informuje
Newsy
Starosta Cieszyński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
informuje
mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego, będących właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości o potrzebie sprawdzenia zgodności zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza się jednak, że osoby którym przysługuje określone prawo do nieruchomości (tj. własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, a także prawo osobiste i roszczenie) nie ujawniają ich w księdze wieczystej.

Obowiązkiem właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości jest doprowadzenie do zgodności zapisów w księgach wieczystych i zapisów w ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym stanem prawnym

1.    Adres i siedziba Wydziału Ksiąg Wieczystych:

Informuję, że sądem właściwym dla nieruchomości położonej na terenie Powiatu Cieszyńskiego jest Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych mający siedzibę przy ul. Garncarskiej 8.

Sekretariat Wydziału V Ksiąg Wieczystych mieści się na I piętrze, pokój  90,
telefon (33) 479 46 43 – Kierownik Sekretariatu
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku     730- 1300, 1500– 1800

Biuro Podawcze Wydziału – pokój 92,
telefon (33) 479 46 46
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku     730- 1300, 1500– 1800

Wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych – pokój 87,
telefon(33) 479 46 39 Ekspozytura Centralnej Informacji (wydawanie odpisów)
Godziny przyjęć interesantów:
 - od poniedziałku do piątku     730- 1400,

Przeglądanie ksiąg wieczystych - pokój  85,
telefon  (33) 479 46 44
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałki     900- 1300, 1500 – 1800
- w pozostałe dni od wtorku do piątku   900 - 1400

Księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu Cieszyńskiego prowadzone są w ramach Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

2. Adresy i siedziby punktów informacyjno-konsultacyjnych

Starosta Cieszyński informuje, iż w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 mieści się punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego mogą uzyskać pomoc geodezyjną i prawną w zakresie informacji
o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.


Punkt informacyjno-konsultacyjny znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, II piętro, pokój nr  360.
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku       730 do  1530.W punkcie informacyjno – konsultacyjnym udziela się informacji:
- o czynnościach niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
- o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości i ujawnieniu prawa w księgach wieczystych

3. Rodzaje dokumentów, które mogą potwierdzić rzeczywisty stan prawny

Rzeczywisty stan prawny nieruchomości może potwierdzić:
- akt notarialny
- akt nadania ziemi
- akt własności ziemi
- ugody sądowe
- prawomocne wyroki sądu o nabyciu prawa własności, użytkowania wieczystego (zasiedzenie, dział spadku)
- prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu praw nabycia spadku
- przydział lokalu w spółdzielni mieszkaniowej własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub do lokalu użytkowego lub akt notarialny
- ostateczne orzeczenia lub decyzje wydane przez administrację publiczną o przyznaniu praw zbywalnych do nieruchomości (takich jak: o wywłaszczeniu, o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego, umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej) itp.

W księgach wieczystych oprócz prawa własności można ujawnić wpisy ograniczonych praw rzeczowych tj:
- służebności
- użytkowania
- spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu
- zastawu
- hipoteki.
Poza prawami rzeczowymi do ksiąg wieczystych można składać także wnioski o ujawnienie praw osobistych i roszczeń, a w szczególności:
- prawa najmu
- prawa dzierżawy
- prawa odkupu lub pierwokupu
- prawo dożywocia
- roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego albo ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
- roszczenia wynikające z prawa zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników
- roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności.4. Zakres danych objętych księgami wieczystymi i zasad dostępu do tych danych w celu ich sprawdzenia

Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny, co oznacza, że każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu.  Akta księgi wieczystej może przeglądać osoba mająca  interes prawny lub notariusz. Wgląd do księgi wieczystej jest nieodpłatny.
Odpisy z ksiąg wieczystych wg ostatniego stanu wpisów oraz odpisy dokumentów znajdujących się w księgach wieczystych wydaje sąd na żądanie osób zainteresowanych za odpłatnością.


Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:
    1)    pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Wpisu w tym dziale dokonuje się na podstawie aktualnych danych z ewidencji gruntów  i budynków, którymi są wypis
i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
    2)    drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
    3)    trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
    4)    czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

W przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II  księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości, posiadając jeden
z tytułów prawnych do nieruchomości wymienionych w punkcie 3 należy złożyć do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie
- dokument o przysługującym prawie,
-  dokumenty z ewidencji gruntów i budynków – wypis lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów  
- w przypadku lokalu własnościowego w spółdzielni mieszkaniowej dodatkowo    zaświadczenie ze spółdzielni

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków można nabyć:
- dla nieruchomości położonych na terenie wszystkich gmin powiatu cieszyńskiego
 z wyłączeniem Gminy Cieszyn – w Starostwie Powiatowym w Cieszynie,
w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru (Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), mieszczącym się w budynku przy ul. Szerokiej 13,
I piętro,
- dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1,
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion