Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości 2016
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Konsultacje społeczne projektów budowlanych
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie konsultacji społecznych projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.164.51.2015 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 03 listopada 2015 roku zapraszam do konsultacji społecznych następujących projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice:
  a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Żródlanej i ul. Jagiellońskiej
  b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Bławatkowej
  c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza, ul. Stromej, ul. Jesionowej
  d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Asnyka i w Marklowicach Górnych przy ul. Mickiewicza
  e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Nowy Dwór
  f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii.
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt budowlany dla każdego z projektów, o których mowa w pkt 1a)-1f).
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 2 grudnia 2015r. do 23 grudnia 2015r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/ propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych, pokój 40, na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 41, tel. +48 32 47 55 106, e-mail: ir@zebrzydowice.pl.
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca WójtaZarządzenie Nr SG.0050.164.51.2015

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 03 listopada 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594.j.t. z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z Uchwałą Nr IX/74/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zebrzydowice

§ 1.

 1. Postanawiam ogłosić przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zebrzydowice następujących projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice:
  a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Żródlanej i ul. Jagiellońskiej
  b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Bławatkowej
  c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza, ul. Stromej, ul. Jesionowej
  d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Asnyka i w Marklowicach Górnych przy ul. Mickiewicza
  e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Nowy Dwór
  f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii.
 2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt budowlany dla każdego z projektów, o których mowa w ust. 1.
  Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanych przedsięwzięciach oraz uzyskanie ich opinii.
 3. Wskazuję jako formę konsultacji społecznych zbieranie uwag/propozycji z wykorzystaniem formularza ankietowego (ankiety drukowane, pobrane ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice lub uzyskane w Urzędzie Gminy Zebrzydowice).
 4. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 2 grudnia 2015r. do 23 grudnia 2015r.
 5. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

 1. Zainteresowane osoby spośród mieszkańców gminy Zebrzydowice oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć swoje uwagi / propozycje do projektu dokumentu będącego przedmiotem konsultacji, co do zasady, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 3. Formularz zgłaszania uwag / propozycji zostanie udostępniony na stronie internetowej lub można go uzyskać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 40.

§ 3.

 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych.
 2. Zadaniem Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych jest udostępnianie zainteresowanym osobom formularza, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wersji papierowej oraz kompletowanie składanych uwag.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr SG.0050.164.51.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 03 listopada 2015 r.


 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie konsultacji społecznych projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.164.51.2015 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 03 listopada 2015 roku zapraszam do konsultacji społecznych następujących projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice:
  a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Żródlanej i ul. Jagiellońskiej
  b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Bławatkowej
  c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza, ul. Stromej, ul. Jesionowej
  d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Asnyka i w Marklowicach Górnych przy ul. Mickiewicza
  e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Nowy Dwór
  f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii.
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt budowlany dla każdego z projektów, o których mowa w pkt 1a)-1f).
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 2 grudnia 2015r. do 23 grudnia 2015r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/ propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych, pokój 40, na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 41, tel. +48 32 47 55 106, e-mail: ir@zebrzydowice.pl.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr SG.0050.164.51.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 03 listopada 2015 r.


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG / PROPOZYCJI do projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice.

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion