Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Dożynki Gminy Zebrzydowice
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Sprzedaż nieruchomości położonej w Kończycach Małych
Ogłoszenia Wójta Gminy

O G Ł O S Z E N I E

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

Numer
Księgi
Wieczystej
Numer
działki
Powierzchnia działki m2 Opis
Nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena 
wywoławcza
nieruchomości
Wadium
Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Położenie
nieruchomości,
 obręb,
ulica
12345671011
BB1C/00017440/6 2198/1 1199 RIVa Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym Uchwałą nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z 20.10.2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 08.02.2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 17, poz. 439 z dnia 10.02.2005r., w części zmienionym zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21.12.2010r.  w sprawie częściowej zmiany planu, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 47, poz. 864 z dnia 02.03.2010r. – niżej wyszczególnione działki znajdują się w terenach o funkcji wiodącej:
- częściowo: zabudowy mieszkaniowo – usługowej; symbol planu: C64MNU,
- częściowo układu komunikacyjnego – droga główna, symbol planu: C310KG,
- niewielka część działki w strefie ochronnej linii 20 kV.
Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem  w planie miejscowym.
70.000,00 zł
brutto,
w tym:
56.910,59 zł netto + 23 % podatek VAT
- 13.089,44 zł
7.000,00 Sprzedaż w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Termin pierwszego przetargu:
 01grudnia 2015r.
Kończyce Małe centrum
Jednostka ewidencyjna:
240312_2, Zebrzydowice,
Obręb nr: 0003, Kończyce Małe

Dział IV KW BB1C/00017440/6 – wolny od wpisów, a w dziale III tej KW uwidocznione są inne wpisy dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa; Relacja: Jastrzębie-Zdrój – Cieszyn”, które jednakże nie dotyczą działki nr 2198/1.

     Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 04 marca 2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, podlega ono publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.zebrzydowice.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.bip.zebrzydowice.pl/, a ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na 2 portalach internetowych Polskiej Giełdy Nieruchomości: http://www.nieruchomosciprzetargi.pl/ i http://www.nierucho-mosciprzetargi.org/. oraz w prasie lokalnej tj. we „Wiadomościach znad Piotrówki” i na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

     Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011,w terminie do dnia 01 kwietnia (piątek) 2016 r. – decyduje data wpływu na konto gminy.
     Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia (środa) 2016 r. o godz. 12 00, w sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr 38).
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
     W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości – traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.
     Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. (032) 47 55 123 lub 47 55 122, e-mail: ug@zebrzydowice.pl


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Zarządzenie Nr SG.0050.27.9.2016

 Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie Uchwały Nr XIV/141/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości położonych w Kaczycach, Kończycach Małych i Marklowicach Górnych, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 j.t. z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i art. 70. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. z późn. zm.) oraz § 1 do § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.)

zarządzam, co następuje  :

§ 1

Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice – według ogłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1-wszym niniejszego zarządzenia w składzie :

mgr inż. Karol Sitek - przewodniczący Komisji,

inż. Bogusław Kargula - członek Komisji,

Pani Bernadeta Walczysko - członek Komisji.

§ 3

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 – 410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, podlega ono publikacji  na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.zebrzydowice.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.bip.zebrzydowice.pl/, a ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na 2 portalach internetowych Polskiej Giełdy Nieruchomości: http://www.nieruchomosciprzetargi.pl/ i http://www.nierucho-mosciprzetargi.org/. oraz w prasie lokalnej tj. we „Wiadomościach znad Piotrówki” i na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 
 Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.27.9.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

 

O G Ł O S Z E N I E

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

Numer
Księgi
Wieczystej
Numer
działki
Powierzchnia działki m2 Opis
Nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena 
wywoławcza
nieruchomości
Wadium
Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Położenie
nieruchomości,
 obręb,
ulica
12345671011
BB1C/00017440/6 2198/1 1199 RIVa Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym Uchwałą nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z 20.10.2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 08.02.2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 17, poz. 439 z dnia 10.02.2005r., w części zmienionym zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21.12.2010r.  w sprawie częściowej zmiany planu, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 47, poz. 864 z dnia 02.03.2010r. – niżej wyszczególnione działki znajdują się w terenach o funkcji wiodącej:
- częściowo: zabudowy mieszkaniowo – usługowej; symbol planu: C64MNU,
- częściowo układu komunikacyjnego – droga główna, symbol planu: C310KG,
- niewielka część działki w strefie ochronnej linii 20 kV.
Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem  w planie miejscowym.
70.000,00 zł
brutto,
w tym:
56.910,59 zł netto + 23 % podatek VAT
- 13.089,44 zł
7.000,00 Sprzedaż w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Termin pierwszego przetargu:
 01grudnia 2015r.
Kończyce Małe centrum
Jednostka ewidencyjna:
240312_2, Zebrzydowice,
Obręb nr: 0003, Kończyce Małe

Dział IV KW BB1C/00017440/6 – wolny od wpisów, a w dziale III tej KW uwidocznione są inne wpisy dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa; Relacja: Jastrzębie-Zdrój – Cieszyn”, które jednakże nie dotyczą działki nr 2198/1.

     Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 04 marca 2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, podlega ono publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.zebrzydowice.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.bip.zebrzydowice.pl/, a ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na 2 portalach internetowych Polskiej Giełdy Nieruchomości: http://www.nieruchomosciprzetargi.pl/ i http://www.nierucho-mosciprzetargi.org/. oraz w prasie lokalnej tj. we „Wiadomościach znad Piotrówki” i na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

     Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011,w terminie do dnia 01 kwietnia (piątek) 2016 r. – decyduje data wpływu na konto gminy.
     Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia (środa) 2016 r. o godz. 12 00, w sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr 38).
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
     W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości – traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.
     Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. (032) 47 55 123 lub 47 55 122, e-mail: ug@zebrzydowice.pl

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion