Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości w Zebrzydowicach
Uroczystości patriotyczne obchodów Święta Niepodległości 2016
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
 Projekt uchwały w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego

Uchwała Nr
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia ... października 2010 r.

w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U.  Z 2010 r.  Nr. 127, poz. 857).

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa:
  1)  warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zalecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:
   a)  tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
   b)  sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
   c)  sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;
  2)  cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Zebrzydowice zamierza osiągnąć.
 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).
 3. Wspieranie rzeczowe rozwoju sportu następuje w formie udostępnienia klubom sportowym bazy sportowej na podstawie umowy użyczenia zawartej z podmiotem uzyskującym takie wsparcie.
 4. Dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U.  Z 2010 r.  Nr. 127, poz. 857) nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Zebrzydowice prowadzi działalność sportową.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) projekt - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

4) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

5) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Zebrzydowice i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Zebrzydowice będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

 1. poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zebrzydowice,
 2. zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice do działalności sportowej.
 3. zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Zebrzydowice do działalności sportowej,

Rozdział II
Warunki otrzymania wsparcia

§ 4

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
  1)  realizacji programów szkolenia sportowego,
  2)  zakup sprzętu sportowego,
  3)  pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
  4)  pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
  1)  zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;
  2)  zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, itp.;
  3)  koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji;
  4)  wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
  5)  wypłaty stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez kluby sportowe zawodnikom;
  6)  koszty transferu zawodnika z innego kluby sportowego;
  7)  innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

Rozdział III
Tryb udzielania dotacji

§ 5

 1. Wnioski, o których mowa w § 2 winny być złożone w terminie do 15 grudnia 2010 roku w zakresie realizacji zadań na 2011 rok, a w kolejnych latach:
  a)  do 30 maja tego roku, w którym ma być rozpoczęte zadanie,  w przypadku gdy termin realizacji rozpoczyna się w II półroczu tego roku i upływa z końcem roku;
  b)  do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeśli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.
 2. Wniosek, o którym mowa w § 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Zebrzydowice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 2. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany.

§ 7

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację przedsięwzięcia uwzględnia się w szczególności:
  1)  oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
  2)  wysokość planowanych dochodów budżetu;
  3)  przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
  4)  ocenę wykonania przedsięwzięć wnioskującego w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
  5)  udział środków klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu, przy czym wysokość tych środków musi wynosić co najmniej 15% wnioskowanej kwoty dotacji,
  6)  procentowy udział mieszkańców gminy w odniesieniu do wszystkich uczestników projektu.

§ 8

 1. Wnioski zaopiniowane pozytywnie stanowią podstawę do ujęcia kwoty dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu lub w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu.
 2. Zgłoszone wnioski wymagają pozytywnej opinii Gminnej Rady Sportu.
 3. Wyłonienia wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Wójt Gminy Zebrzydowice z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każde wybrane przedsięwzięcie.
 4. Po rozpatrzeniu wniosków Wójt Gminy Zebrzydowice przedstawia informacje o wysokości dotacji na poszczególne przedsięwzięcia na najbliższej  sesji Rady Gminy Zebrzydowice.

§ 9

 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok Wójt Gminy Zebrzydowie opublikuje w sposób zwyczajowo przyjęty, przedsięwzięcia i kwoty dotacji przyznane z budżetu gminy podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego.
 2. Wójt Gminy Zebrzydowice zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji na ich realizację, ustalonych w budżecie.

Rozdział IV
Umowa o dotację

§ 10

 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Zebrzydowice zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.
 2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek o realizację przedsięwzięcia wybrany przez Wójta Gminy Zebrzydowice wraz z zaktualizowanym harmonogramem.
 3. W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.
 4. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.
 5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.

Rozdział V
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 11

 1. Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu, w szczególności:
  1)  stan realizacji projektu,
  2)  efektywność i rzetelność jego wykonania
  3)  prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Zebrzydowice,
  4)  prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Zebrzydowice.
 2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Gminy Zebrzydowice jest imienne upoważnienie od Wójta określające:
  1)  imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
  2)  nazwę jednostki kontrolowanej;
  3)  zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;
  4)  czasookres przeprowadzanej kontroli.
 3. W zakresie realizacji projektu dotujący może każdym czasie dokonać bieżącej kontroli stanu realizacji projektu.
 4. Dotujący może dokonać kontroli realizacji projekty na zasadach określonych w regulaminie kontroli wewnętrznej
 5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Zebrzydowice.
 7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
 8. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Zebrzydowice.
 9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział VI
Rozliczenie dotacji

§ 12

 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu zawierającym elementy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji przedsięwzięcia w terminie do 15 dni po zakończeniu półrocza i do 15 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 3. W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od określonego w umowie dotacji dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 4. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.
 5. Sprawozdanie obejmuje informacje opisujące osiągnięcie celów i zakładanych rezultatów.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 
 

Uzasadnienie

Dnia 15 października 2010 roku traci moc ustawa o sporcie kwalifikowanym, na jej miejsce wchodzi ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r.  Nr. 127, poz. 857). Wszystkie akty podjęte na podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym również tracą moc tj., uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Zebrzydowice. Podjęta uchwała pozwoli na wykonanie zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej. Uchwała pozwoli na udzielanie dotacji klubom sportowym określonym w art.3 i art. 4 ustawy o sporcie.

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion