Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Wielkie Otwarcie Stawu Zamkowego
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
 Projekt uchwały w sprawie: Gm. Prog. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia ... października 2010 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5ustawy z dnia 26października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

Rozdział 1
Główne cele programu

§ 1

 1. Zmniejszenie w Gminie Zebrzydowice, występowania negatywnych zjawisk, powstałych w wyniku nadużywania oraz uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie.
 2. Promowanie trzeźwego oraz zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 3. Zamierzone cele osiągane będą w drodze realizacji poszczególnych zadań.

Rozdział 2
Zadania i sposoby ich realizacji

§ 2

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 1. Informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat choroby alkoholowej oraz możliwości jej leczenia,
 2. współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówce odwykowej,
 3. finansowanie pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (wynagrodzenie, doposażenie w sprzęt, materiały biurowe i pomocnicze, szkolenia, finansowanie bieżące ),
 4. finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji RPA oraz pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie,
 5. dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego przez specjalistów w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu,
 6. kierowanie osób nadużywających alkoholu do sądu celem zobowiązania ich do podjęcia leczenia odwykowego - pokrycie kosztów biegłego sądowego, opłaty sądowej,
 7. dofinansowanie do programu profilaktycznego realizowanego przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.

§ 3

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

 1. finansowanie obozów, kolonii, ferii zimowych i zajęć podczas wakacji letnich, realizujących program zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 2. finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej,
 3. zorganizowanie pomocy psychologicznej dla osób najbardziej zagrożonych - finansowanie zatrudnienia psychologa w szkołach na terenie gminy,
 4. zorganizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci zagrożonych dysfunkcjami ( wadami wymowy) powstałymi w wyniku wzrastania i wychowywania się w środowisku patologicznym,
 5. zorganizowanie pomocy prawnej dla rodzin osób uzależnionych (wynagrodzenie, czynsz, materiały biurowe i pomocnicze),
 6. prowadzenie badań w środowisku lokalnym,
 7. finansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (zajęcia pozalekcyjne o treści profilaktycznej, działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, dożywanie dzieci biorących udział w zajęciach),
 8. prowadzenie "grupy wsparcia" dla członków rodzin osób uzależnionych (wynagrodzenie, doposażenie w sprzęt, materiały biurowe i pomocnicze, szkolenia )
 9. finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem "miejsca spotkań" dla uczestników zajęć profilaktyczno-terapeutycznych np. "grupy wsparcia", grupy AA
 10. wspomaganie prewencyjnych działań policji, w celu m.in.:
  a)  usprawnienia szybkości reagowania w przypadkach stosowania przemocy w rodzinach zagrożonych alkoholizmem oraz w stosunku do osób nadużywających alkoholu,
  b)  poprawy skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom wynikający z przebywania w miejscach publicznych obywateli po spożyciu alkoholu - w stanie nietrzeźwym,
  c)  zapewnienia warunków konieczności stosowania przymusu dowozu osób nadużywających alkoholu,
  d)  finansowania dodatkowych patroli prewencyjnych policji, zapobiegających naruszeniom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:

 1)  publikacje w lokalnej gazetce mające na celu informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach i skutkach będących wynikiem nadmiernego spożywania alkoholu,
 2)  organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 3)  doposażenie placówek prowadzących takie programy w pomoce (materiały dydaktyczne, terapeutyczne), sprzęt (komputery ich oprogramowanie) niezbędny do realizacji zajęć socjoterapeutycznych,
 4)  finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu objęcia opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (wynagrodzenie, dożywianie, wyposażenie, materiały dydaktyczne, nagrody, wycieczki, rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej, itp.),
 5)  dofinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na osiedlu "Morcinek" w Kaczycach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, której działalność polega na zorganizowaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz dożywianiu dzieci.
 6)  prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców dotyczących rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu i problemów alkoholowych - organizowanych na terenie szkół, ośrodków kultury oraz parafii,
 7)  współpracę z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów np. finansowanie lokalnych imprez sportowych, kulturalnych - dla dzieci i młodzieży itp. na podstawie przedłożonych projektów profilaktycznych (zakup nagród, poczęstunek, wyposażenie w stroje, sprzęt sportowy),
 8)  wspieranie środowiskowych liderów młodzieżowych propagujących trzeźwy styl życia,
 9)  wszechstronne wspieranie w zakresie profilaktyki rodziców, pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców , policjantów, higienistek.
 10)  prowadzenie na terenie przedszkoli i szkół zajęć edukacyjnych dla rodziców o tematyce profilaktycznej,
 11)  zorganizowanie imprezy informacyjno-edukacyjnej pod hasłem " Żyj trzeźwo" (konkursy o tematyce alkoholowej, prelekcje, pogadanki nt. choroby alkoholowej ).

Rozdział 3
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 5

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy, ma charakter inicjujący w stosunku do zadań określonych w art. 41 ust. 1 ustawy.
 2. Powołana przez Wójt Gminy Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują z dniem 1 stycznia 2011 r. miesięczne wynagrodzenie w wysokości 160 zł.
 4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest odbycie co najmniej jednego posiedzenia w miesiącu.
 5. Wynagrodzenie nie przysługuje w razie nieobecności na posiedzeniu. Jeżeli ilość posiedzeń jest większa niż jedno w miesiącu, to obniżenie wynagrodzenia z tytułu nieobecności będzie proporcjonalne.

Rozdział 4
Zasady finansowania zadań

§ 6

 1. Finansowanie zadań określonych w programie odbywać się będzie na zasadzie rozdziału:
  a)  dotacji na zadania realizowane przez gminne jednostki organizacyjne,
  b)  grantów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznawanych przez Wójta Gminy.
 2. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowanych w budżecie na 2011 rok.

Rozdział 5
Narzędzia działań przedstawionych w zadaniach

§ 7

Jako narzędzie działań przyjmuje się:

 1. Szkolenie kadry placówek niosących pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym oraz osób zatrudnionych w innych instytucjach stykających się z różnymi aspektami problemów alkoholowych.
 2. Udział w kampaniach edukacyjnych.
 3. Udział w organizowanych programach badawczych.
 4. Organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych.
 5. Organizowanie akcji profilaktycznych (np. konkurs, festyn, imprezy sportowe.)
 6. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców.
 7. Utworzenie i prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 8. Diagnozowanie rynku lokalnego w sferze rozwiązań problemów alkoholowych (opinie, ankiety).
 9. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.

§ 8

Zadanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizują odpowiednio Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych, Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych, Zespół Szkół w Zebrzydowicach, Zespół Szkół w Kaczycach, Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach, w oparciu o harmonogram ustalony przez Wójta Gminy Zebrzydowice.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion