Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
 Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ..
Projekt

z dnia 24 października 2011 r.
Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.), w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

Tytuł I.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program współpracy Gminy Zebrzydowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zwanym w dalszej części Programem, reguluje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Podmioty te realizujące swoje cele statutowe zaspokajają różnorodne potrzeby społeczne, uzupełniając w ten sposób działalność władz samorządowych. Są one równorzędnym partnerem Gminy w realizacji zadań publicznych, co wypełnia ideę społeczeństwa obywatelskiego. Intencją władz Gminy Zebrzydowice jest rozwój i poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego.

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

- ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm),

- gminie- rozumie się Gminę Zebrzydowice,

- podmiotach programu- rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy,

- dotacji- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych,

- konkursie- rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 13 ustawy,

- tryb pozakonkursowy - rozumie się przez tryb określony w art.19a ustawy,

- kryteriach wyboru - rozumie się przez to kryteria oceny określone w art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm),

- komisja konkursowa - rozumie się przez to komisję określoną w art. 15 ust.2a, 2b, 2d oraz 2 e ustawy.

§ 3. 1. Głównym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie "podmiotów programu" w realizację tych zadań.

2. Celem szczegółowym jest:

a) zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Zebrzydowicach, służące pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb,

b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,

c) upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,

d) upowszechnianie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców,

e) promowanie zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów.

3. W programie określone zostały formy, zasady, zakres współpracy gminy z podmiotami programu.

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy

§ 4. Zakres przedmiotowy Gminy Zebrzydowice z podmiotami programu będzie obejmować w szczególności zadania publiczne z następujących sfer:

a) profilaktyka i ochrona zdrowia;

b) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu;

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji.

Rozdział 3.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 5. Priorytetowymi grupami zadań przewidzianymi do realizacji w 2012 roku są:

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu obejmujące:

a) szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,

b) realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,

c) poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno - wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

d) promocja sportu i wykorzystywanie funkcji integracyjno -społecznych kultury fizycznej, sport, jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,

e) wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej.

2. Zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia:

a) podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,

b) działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych.

Rozdział 4.
Zasady współpracy

§ 6. 1. Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi jest realizowana na zasadach określonych w art.5 ust 5 pkt.3 ustawy (obejmujących pomocniczość, suwerenność stron, efektywność, uczciwą konkurencję, jawność i partnerstwo).

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 7. Współpraca ta może mieć charakter finansowy i poza finansowy.

1. Formy współpracy o charakterze finansowym obejmują:

a) powierzanie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

b) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Środki finansowe z Programu są przeznaczone tylko na określone zadania, a nie dla określonych podmiotów.

2. Formy współpracy pozafinansowej obejmują:

a) wzajemną informację o planowanych kierunkach działalności.

b) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

c) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,

d) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczymi i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

e) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej za zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 6.
Okres realizacji programu

§ 8. Program współpracy Gminy Zebrzydowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 jest uchwalany na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Rozdział 7.
Sposób realizacji programu

§ 9. Program współpracy Gminy Zebrzydowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 realizowany będzie poprzez podpisanie stosownych umów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, które wygrały otwarty konkurs ofert.

Rozdział 8.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 10. W 2012 roku na realizację zadań objętych Programem w budżecie Gminy przeznaczona zostanie kwota nie mniejsza niż 8.000 zł.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji programu.

§ 11. 1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotowuje i przedstawia Wójtowi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

2. Do 30 kwietnia każdego roku organ wykonawczy przedstawia organowi uchwałodawczemu sprawozdanie z realizacji programu, stanowiącego element dyskusji nad absolutorium.

3. Monitoring programu opierać będzie na porównaniu wskaźników, do których zaliczamy:

a) liczba otwartych konkursów ofert,

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

c) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,

d) wysokość kwot udzielonych dotacji,

e) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Rozdział 10.
Sposób tworzenia programu i przebiegu konsultacji.

§ 12. 1. Program współpracy tworzy się w oparciu o propozycje składane przez podmioty programu, referaty merytoryczne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy.

2. Projekt programu skierowano do konsultacji w oparciu o Uchwałę Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej

§ 13. 1. Do opiniowania ofert składanych przez organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert, Wójt powołuje w formie zarządzenia komisje konkursowe, odrębnie dla każdego z zakresów zadań publicznych.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Wójta wyłonionych spośród pracowników urzędu,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, przy przyjęciu, że komisja jest władna do opiniowania ofert w składzie nie mniejszym niż trzech członków.

3. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Wójt powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego.

5. Wójt zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego, w formie ogłoszenia, które publikuje się w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

6. Wójt dokonuje wyboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego spośród zgłoszonych kandydatów, z pominięciem kandydatów reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

7. W pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby pozostające z oferentami takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

8. Każdy członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie, o której mowa w ust. 7.

9. Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

10. Do zadań komisji konkursowej należy:

1) ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

2) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami,

3) sporządzenie protokołu z prac komisji.

11. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy:

1) przewodniczenie pracom komisji,

2) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta,

3) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów o decyzji Wójta.

12. Decyzje o udzieleniu zlecenia zadania oraz dofinansowania podejmuje Wójt po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej.

13. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

Rozdział 12.
Postanowienie końcowe

§ 14. Zmiany Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalania.

§ 15. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi nie obejmuje pomocy finansowej w zakresie współzawodnictwa i szkolenia zawodników realizowanego w ramach sportu.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie maja przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion