Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Dożynki Gminy Zebrzydowice (Kaczyce 2016)
Dożynki Gminy Zebrzydowice (Kaczyce 2016)
Dożynki Gminy Zebrzydowice (Kaczyce 2016)
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Przetarg IR.271.10.2016 (Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  16.09.2016 r.

IR.271.10.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - bocznej od ul. Morcinka w Kaczycach" wybrano ofertę firmy:

 M-SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
Oddział w Polsce: 44-335 Jastrzębie Zdrój
Ul. Cieszyńska 7

Cena oferty - 1.242.300,00zł zł w tym podatek VAT 232.300,00 zł
Termin płatności faktury - 30 dni.

Kryteria oceny ofert :
– cena 98 %
– termin płatności faktury - 2%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Dni Spirometrii 12-17 września 2016 r.
 WSS nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju włączył się w obchody Dni Spirometrii i serdecznie zaprasza w dniach 12 - 17 września na wykonanie bezpłatnego badania spirometrii. Badania wykonywane będą w Poradniach Specjalistycznych w Pracowni Spirometrii w pokoju 1020.

Harmonogram wykonywania bezpłatnych badań spirometrii:
poniedziałek 12 września 2016 roku w godzinach od 11.00 - 13.00
wtorek 13 września 2016 roku w godzinach od 8.00 - 11.00
środa 14 września 2016 roku w godzinach od 11.00 - 13.00
czwartek 15 września w godzinach od 8.00 - 11.00
piątek 16 września w godzinach od 8.00 - 11.00

Informacji udzielany pod numerem telefonu (32) 47 84 272

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 12.09.2016 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 30 września 2016 r.

Dzień Dawcy SzpikuW dniu 17 września 2016 r. od godz. 15.00 do godz. 20.00, pod patronatem Fundacji DKMS, podczas Biegu Ulicznego - Jastrzębska Dziesiątka, na Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu - Zdroju Al. Jana Pawła II 6, odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku dla każdego pacjenta, który zostanie zakwalifikowany do przeszczepienia.

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Szczegółowe informacje w ulotce POBIERZ
Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska - Fundusz Mikroprojektów
Newsy

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza&" w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do wszystkich 3 osi priorytetowych. Wnioskodawcy, którzy złożą swoje wnioski do 30 września br. mogą oczekiwać decyzji o udzieleniu dofinansowania najdalej w pierwszej połowie stycznia 2017r.

Projekty można składać w następujących osiach priorytetowych:

 • OP 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
 • OP 3 - Edukacja i kwalifikacje,
 • OP 4 - Współpraca instytucji i społeczności.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.interreg.olza.pl .

Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w następujących terminach:

 • 14 września br. w Zebrzydowicach (Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, ul. Ks. A.Janusza 21, sala konferencyjna - obok Administracji, I piętro):
  • godz. 9.30 - tematyka: partnerstwo projektowe i inspirujące projekty (etap 1),
  • godz. 11.30 - tematyka: informacje podstawowe o Programie Interreg V-A CZ-PL, w tym m.in.: Wytyczne dla Wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu (etap 2),
Informacja Starosty Cieszyńskiego
Newsy

Starosta Cieszyński informuje,

że w dniu 1 stycznia 2016r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1276) o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

W związku z powyższym właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie od 5 lipca 1962r. do 5 lipca 1963r., korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty Cieszyńskiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2016r.
Wniosek musi zawierać: określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową; imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej, uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej; nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej; adres do doręczeń pism.
Do wniosku należy dołączyć lub wskazać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, a wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie.

Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
Ogłoszenia Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE SG.0050.156.42.2016

WÓJTA GMINY

z dnia 08 września 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) w związku z art.5 ust.3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.).

Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie nr SG.0050.155.42.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 08 września 2016 r.

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2016r., poz. 446 z póżn zm.), art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Unieważnić otwarty konkurs ofert, w związku niezłożeniem żadnej oferty, na realizację zadania organizacja "Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy", których celem będzie realizacja zadań określonych w rozdziale 3 pkt. 4 lit. a, b uchwały Nr XII/102/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, od 15 września 2016 roku do 31 października 2016 roku, kwota dotacji 2.400 zł (przy czym dofinansowanie organizacji jednego spotkania nie może przekraczać kwoty 800 zł).
XIV Regionalne Dni Rybactwa

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 85 - intensywne opady deszczu - 2016-09-05
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 2 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Wiadomości znad Piotrówki 08/210/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (lipiec 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Newsy

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.17.2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1297 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że obwieszczeniu z dnia 19 lipca 2016r. dotyczącym wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice" w ramach "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Zebrzydowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 93 od km 75,900 do km 78,039 (projektowany pikietaż od km 74,200 do kim 76,327) w miejscowowsci Zebrzydowice w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice." omyłkowo wskazano nieruchomości o nr działek 1850, 814/113 oraz 814/101 gmina Zebrzydowice/ obręb 0003 Kończyce Małe, w odniesieniu do których przewidziano zatwierdzenie podziału. Ww. nieruchomości nie ulegną podziałowi.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.422.2.2016.EJ.1
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości informacje:

 1. Niniejszym informuję, że strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.:
  "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
 2. Dokumentacja dot. przedsięwzięcia w języku polskim dostępna jest w siedzibie:
  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, Katowice pokój 403 w godzinach 800 - 1500
  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej:
  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469
 3. W terminie od 31 sierpnia 2016 r. do 20 września 2016 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji w formie:
  • pisemnej na adres:
   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
   ul. Dąbrowskiego 22
   40-032 Katowice
  • pocztą elektroniczną: - sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie RDOŚ w Katowicach.
 4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Spotkanie dla podmiotów niepublicznych dotyczące Konkursu FIO 2017
Newsy

Spotkanie dla podmiotów niepublicznych dotyczące Konkursu FIO 2017

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 83 - burze z gradem - 2016-08-28
NewsyWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami z gradem.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB ).
Strona 8 z 146 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion