Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
IV Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
Otwarty konkurs ofert – organizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Ogłoszenia Wójta Gminy


OGŁOSZENIE


Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), uchwały Nr XII/102/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 oraz uchwały Nr XII/103/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów oraz w ramach finansowania obozów, kolonii, ferii zimowych i zajęć podczas wakacji letnich, realizujących program zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wójt Gminy Zebrzydowice

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:

  1. organizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie Gminy Zebrzydowice, od 16 maja 2016 do 31 października 2016 r., kwota dotacji 3.000 zł 
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
Newsy

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, już od roku, prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. Rolą Punktu jest udzielania informacji wszystkim zainteresowanym w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych (m.in. w zakresie pozyskiwania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, poszukiwania szkoleń i kursów współfinansowanych ze środków unijnych), jak również do reprezentantów organizacji i instytucji (m.in. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły) i przedsiębiorców.

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej obsługuje teren powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego oraz Miasto Bielsko-Biała.

Wszystkie usługi świadczone są przez Punkt BEZPŁATNIE. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności (PO PT 2014-2020).

Szczegółowe informacje na stronie: www.bcp.org.pl

IR- P 5/2016 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Kończyce Małe i Kaczyce)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 01.04.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 5/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kończyce Małe i Kaczyce"

IR- P 4/2016 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Zebrzydowice i Marklowice G.)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 01.04.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 4/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne"

IR- P 3/2016 (Budowa wiaty garażowej obok budynku komunalnego)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 31.03.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 3/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Budowa wiaty garażowej obok budynku komunalnego na działce nr 79/5 przy ul. Kochanowskiego 28 w Zebrzydowicach wraz z dojazdem z DW 937."

Przetarg IR.271.3.2016 (Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice)
Przetargi

Dnia 30.03.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2016 r. pod nr 70988 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70988&rok=2016-03-30 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Konkurs na stanowisko dyrektora: SP w Kończycach Małych i GPP w Zebrzydowicach
Ogłoszenia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora następujących placówek :

  1. Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56, 43-410 Zebrzydowice
  2. Gminnego Przedszkola Publicznego  w Zebrzydowicach, ul. Makowa 1, 43-410 Zebrzydowice.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 - 2016.03.29 - BURZE
Newsy

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie ostrzeżenia Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie, ostrzega przed burzami.

Szczegóły na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Aktualności\Ostrzeżenia i Raporty - LINK (LINK BEZPOŚREDNI - ostrzeżenie IMGW-PIB).

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.7.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.7.2016 z dnia 24.03.2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Marcina Olsińskiego reprezentującego firmę SILTECH Marcin Olsiński ul. M. Konopnickiej 76A, 43 – 190 Mikołów - pełnomocnika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Adama Asnyka i Sadowej.

Wykaz nieruchomości i lokalu przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajmu
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 24.03.2016 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje:

że w dniu 31 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6 wywieszone zostaną na okres 21 dni następujące wykazy:

  • wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice,
  • wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice,
  • wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na cele handlowo – usługowe, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice,
  • wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod zamieszczenie kontenerów na odzież używaną będących własnością Gminy Zebrzydowice.
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA
Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

W dniach 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie realizuje projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyński (II)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupę docelową przedmiotowego projektu stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, które nie ukończyły 30 roku życia i dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony I lub II profil pomocy oraz które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

Wiadomości znad Piotrówki 03/205/2016
 Na stronie www.wzp.zebrzydowice.pl opublikowano najnowsze wydanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego (marzec 2016) -  Wiadomości znad Piotrówki.

Gazeta rozpowszechniana jest bezpłatnie, ponadto wersja w kolorze dostępna jest tylko online w formacie plików PDF.

Do otwarcia wymagany jest program obsługujący takie pliki np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zapraszamy do pobierania gazety, link bezpośredni [KLIKNIJ>>>> ]

Archiwalne numery: KLIKNIJ>>>
Życzenia świąteczne!
Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2016 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 marca 2016 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XV sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Newsy

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.20
z dnia 17 marca 2016 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje:

  1. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23), strony postępowania, że 16 marca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"", planowanego do realizacji wg wariantu 2.
IR- P 2/2016 (Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia 17.03.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 2/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Gminie Zebrzydowice w roku 2016.

Strona 18 z 146 << < 15 16 17 18 19 20 21 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion